|   EN

KOMUNIKAT NR 9/140/2020
REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

      W okresie zawieszenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), umożliwia się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych poza siedzibą AJP z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.
      W związku z powyższym, aktualnie obowiązujące procedury dyplomowania, określone Zarządzeniem Nr 6/0101/2019 Rektora AJP z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP, w zakresie procedury składania przez studentów prac dyplomowych i poddawania ich oceny oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych, dostosowuje się do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz ogłoszonego stanu epidemicznego w Polsce, w następujący sposób:


      w zakresie procedury składania prac dyplomowych przy uwzględnieniu czasowego ograniczenia funkcjonowania AJP oraz zakazu wstępu do budynków AJP i zasad składania pracy dyplomowych określonych w § 35 i 36 Regulaminu Studiów AJP, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 19/000/2019 Senatu AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 6/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020 r.
1) student składa dokumenty, o których mowa w pkt 2, w terminie:
   a) do dnia 31 maja br. – w przypadku czerwcowego terminu egzaminu dyplomowego,
   b) do dnia 31 sierpnia br. – w przypadku wrześniowego terminu egzaminu dyplomowego (nie jest wymagana zgoda Dziekana na przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej);
2) student składa, w terminie określonym w pkt 1 lit. a-b, we właściwym dla danego kierunku studiów Zespole Dziekanatów komplet dokumentów tj.:
   a) pracę dyplomową w wersji papierowej (dwustronnie wydrukowaną),
   b) pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (tylko w formacie pdf),
   c) oświadczenie, że napisał pracę samodzielnie i że wersja elektroniczna jest identyczna z wersją papierową,
   d) oświadczenie dotyczące udzielenia licencji;
3) student przekazuje powyższy komplet dokumentów:
   a) albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
   b) albo osobiście, po uprzednim poinformowaniu pracownika właściwego Zespołu Dziekanatów drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o dniu i godzinie stawienia się przed wejściem do danego budynku AJP, przy czym wstęp na teren AJP możliwy jest wyłącznie w masce ochronnej i rękawiczkach;
4) właściwy Zespół Dziekanatów sprawdza, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, a następnie przekazuje drogą pocztową (albo informuje studenta o konieczności odbioru dokumentów, w trybie opisanym w pkt 3 lit. b, dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione;
5) Zespół Dziekanatów przekazuje komplet dokumentów pracownikowi Wydziału odpowiedzialnemu za sprawdzanie prac pod względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych określonych na Wydziale;
6) prace sprawdzone pod względem spełniania standardów przekazywane są z powrotem do właściwego Zespołu Dziekanatów;
7) w przypadku niezaakceptowania pracy po względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych Zespół Dziekanatów informuje telefonicznie studenta o konieczności poprawy i przekazuje pracę w trybie opisanym w pkt 4;
8) prace zaakceptowane jako poprawne pod względem standardów pisania prac dyplomowych Zespół Dziekanatów przekazuje (w wersji elektronicznej) promotorowi albo operatorowi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
9) promotor lub operator JSA wprowadza pracę do systemu i poddaje badaniu. Jeśli pracę wprowadza operator, to informuje o tym promotora;
10) po zakończeniu badania promotor zapoznaje się z wynikiem badania i akceptuje raport w JSA;
11) raport promotor drukuje, zaznacza wnioski z badania i po jego podpisaniu przekazuje oryginał lub skan raportu do Zespołu Dziekanatów wraz z elektroniczną wersją pracy dyplomowej;
12) w przypadku niemożliwości wykonania skanu promotor wysyła wygenerowany raport wraz z informacją o swoich wnioskach z badania;
13) pracę dyplomową niezaakceptowaną przez promotora w JSA Zespół Dziekanatów przekazuje w trybie opisanym w pkt 4;
14) student po dokonaniu korekty pracy dyplomowej składa ją ponownie wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt 2, w trybie opisanym w pkt 3;
15) praca dyplomowa podlega powtórnej ocenie pod względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych i weryfikacji w systemie JSA;
16) praca dyplomowa, po pozytywnej weryfikacji w JSA, zostaje poddana ocenie merytorycznej i formalnej przez promotora i recenzenta;
     

      w zakresie procedury przeprowadzania obrony pracy dyplomowej przy uwzględnieniu czasowego ograniczenia funkcjonowania AJP oraz zakazu wstępu do budynków AJP i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego określonych w § 38-40 Regulaminu Studiów AJP, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 19/000/2019 Senatu AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 6/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020 r.
1) egzamin dyplomowy przeprowadza się z udziałem studenta, przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta pracy dyplomowej;
2) przewodniczący komisji przeprowadza egzamin dyplomowy w siedzibie AJP;
3) student przystępuje do obrony poza siedzibą AJP. Student, który w wyznaczonym terminie zgłosi brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego poza siedzibą AJP, będzie mógł przystąpić do niego w wyznaczonym pomieszczeniu AJP, wyposażonym w infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie egzaminu dyplomowego na odległość i odpowiednie środki ochrony osobistej;
4) promotor i recenzent zgłaszają Dziekanowi w ustalonym terminie, gdzie będą przeprowadzać egzamin dyplomowy: w siedzibie AJP, czy poza jej siedzibą;
5) egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, do której mają bezpłatny dostęp pracownicy i studenci AJP. Wymagane jest posiadanie konta w domenie ajp.edu.pl. Osoby nieposiadające kont mogą kontaktować się z pracownikami Działu Informatycznego pod adresem poczty elektronicznej: ksibiak@ajp.edu.pl lub kkowalczyk@ajp.edu.pl;
6) Dziekan ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów dyplomowych i wprowadza do Kalendarza w Microsoft Teams, co umożliwi łączenie się wybranych osób w wyznaczonym czasie (członków komisji i studenta). Członkowie komisji i student otrzymują na adres poczty elektronicznej w domenie ajp.edu.pl automatyczne powiadomienie o wyznaczonym terminie egzaminu dyplomowego;
7) Dziekan przeprowadza testowanie łączy z promotorami, recenzentami i studentami co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu;
8) Egzamin przebiega zgodnie z § 39 Regulaminu studiów AJP;
9) Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany;
10) W przypadku przerwania połączenia ze studentem Przewodniczący łączy się po raz kolejny i przeprowadza dalszą część egzaminu. Jeśli egzamin zostanie przerwany więcej niż 3 razy zostaje uznany za nieodbyty;
11) W sytuacjach gdy:
   a) Komisji nie uda się uzyskać połączenia ze studentem o wyznaczonej godzinie w dniu egzaminu,
   b) połączenie w trakcie egzaminu zostało przerwane więcej niż 3 razy,
   c) jakość techniczna połączenia uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu,
egzamin dyplomowy uznaje się za nieodbyty. Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, z tym, że student odbywa powtórny egzamin w siedzibie AJP.
12) po przeprowadzeniu egzaminu Przewodniczący Komisji sporządza protokół egzaminu dyplomowego na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu. Jeśli promotor i recenzent uczestniczą w egzaminie dyplomowym poza siedzibą AJP, to podpisują protokół w najbliższym możliwym terminie. Ponadto promotor uzupełnia podpisy na stronie tytułowej pracy dyplomowej oraz na raporcie z JSA;
13) student informowany jest o wyniku egzaminu dyplomowego i ocenie końcowej na dyplomie i maksymalnie po 15 min. od zakończeniu egzaminu. Ustalony czas egzaminu dyplomowego jednego studenta uwzględnia czas na przeprowadzenie egzaminu, przedyskutowanie i ustalenie ocen oraz ponowne połączenie ze studentem i poinformowanie o uzyskanej ocenie.
       Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

 

Pobierz plik (DPK-140-09-2020 Komunikat - obrony on-line.pdf)DPK-140-09-2020 Komunikat - obrony on-line.pdf

Back to top