|       |   EN

Zapraszamy na Akademickie Warsztaty Naukowe z zakresu: finansów i rachunkowości, logistyki, zarządzania, marketingu. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Ekonomiczny 

Dnia 1 czerwca br. odbędą się Akademickie Warsztaty Naukowe.  

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy Studentami i Absolwentami oraz dzielenie się wiedzą praktyczną dotyczącą realizacji prac badawczych. 

Wydarzenie adresowane jest do studentów różnych kierunków studiujących na Wydziale Ekonomicznym i innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania, logistyki, rachunkowości i finansów. 

Tematy poruszane podczas wydarzenia dotyczą:  

 • finansów i rachunkowości;  
 • logistyki; 
 • zarządzania przedsiębiorstwem; 
 • marketingu; 
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Zaproponowany zakres tematyczny konferencji spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem w minionych latach, co wskazuje na potrzebę organizowania kolejnych przedsięwzięć tego typu. Są one okazją do inspirującej wymiany myśli. 

 

Harmonogram 

Akademickie Warsztaty Naukowe (AWN) 

Prezentacja pracy badawczej (pracy dyplomowej lub projektu badawczego) z zakresu: 

finansów i rachunkowości, logistyki, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi. 

Nazwa organizatora konferencji   

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Ważne daty: 

Do 10.05.2022 r. Promotor lub Nauczyciel Akademicki zgłasza akces Studenta/Absolwenta. 

Do 15.04.2022 r. Student przesyła prezentacje PowerPoint  

1.06.2022 r. aktywne uczestnictwo 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Warsztat przeznaczony jest dla Studentów oraz Absolwentów Wydziału Ekonomicznego – autorów prac dyplomowych lub projektowych realizowanych na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich).  

2. Studentów zgłaszają Promotorzy prac dyplomowych lub Nauczyciele Akademiccy, pod których kierunkiem realizują projekty badawcze. Wniosek ma być złożony w formie elektronicznej i powinien zawierać następujące informacje: nazwisko i imię Studenta lub Absolwenta, tytuł pracy, kategoria (praca licencjacka, magisterska semestralna). Zgłoszenie należy przesłać na e-mail mchojnacka@ajp.edu.pl, w terminie do dnia 10 maja 2022 r.   

3. Praca dyplomowa lub projektowa może być zgłoszona na AWN tylko raz.  

4. Zgłoszony Student/Absolwent przygotowuje prezentacje multimedialną w programie PowerPoint do 15 maja i przesyła ją na adres e-mail mchojnacka@ajp.edu.pl

Uczestnik pojawia się na AWN dnia 1 czerwca, w sali budynku 15 minut przed wydarzeniem (tj. godz. 12:00). Następnie poproszony zostaje przez Organizatorów do wygłoszenia treści w zaprezentowanych w przygotowanej wcześniej prezentacji. Prelegent do dyspozycji ma laptop i projektor. Czas prezentacji jest ograniczony i nie powinien przekraczać 15 minut. 

Zgłoszony przez Promotora Uczestnik (Student/Absolwent) podczas warsztatów: 

 • prezentuje temat pracy, 
 • wskazuje na aktualność i waga problemu, 
 • przedstawia sposób analizy problemu badawczego i metodykę badawczą, 
 • ukazuje możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań w praktyce, 
 • prezentuje źródła literaturowe, które służyły realizacji celu pracy. 5. Nad przebiegiem warsztatu czuwa Organizator AWN.  6. Komisja składa się z trzech osób, przedstawicieli Organizatora warsztatów.  7. Komisja może zaprosić na warsztaty dodatkowych ekspertów. 
  8. Po wystąpieniu wszystkich Uczestników, Organizator dokonuje podsumowania prezentowanych treści i ogłasza i zakończenie   

  9. Nie później niż dwa tygodnie po wydarzeniu Uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający ich aktywne zaangażowanie. 
    
  Zapraszamy na Akademickie Warsztaty Naukowe z zakresu: finansów i rachunkowości, logistyki, zarządzania, marketingu. 

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Ekonomiczny 

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci Szanowni Promotorzy i Nauczyciele Akademiccy,  

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Akademickich Warsztatach Naukowych. Zaproponowany w minionych latach zakres tematyczny spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem Studentów, co wskazuje na potrzebę organizowania kolejnych przedsięwzięć tego typu. Warsztaty dedykujemy wszystkim Studentom, a także Absolwentom, którzy obecnie realizują lub realizowani prace związane z szeroko rozumianą problematyką ekonomiczną. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie i będziemy mogli zapoznać się z interesującymi i innowacyjnymi opracowaniami badawczymi. 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i wyrażamy nadzieję, że Państwa aktywny udział zaowocuje intelektualną ucztą inspirującą do wymiany myśli. 

Back to top