|   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

Sesja  egzaminacyjna

rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy

aktualizacja: 30 stycznia 2020 r.

 

 

Pobierz plik (sesja egzaminacyjna s. Z - 2019-2020.docx)sesja egzaminacyjna s. Z - 2019-2020.docx

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA I stopnia

- język angielski, język angielski od podstaw:

JA st. 2019.pdf

JA nst. 2019.pdf

JAP st. 2019.pdf

JAP nst. 2019.pdf

 

Filologia - język angielski - karty przedmiotów

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki, język niemieki od podstaw:

 JN st. 2019.pdf

 JN nst. 2019.pdf

 JNP st. 2019.pdf

JNP nst. 2019.pdf

 

karty przedmiotów filologia.pdf

karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

 

FILOLOGIA  II stopnia

- język angielski

 FA II stopnia 2019.pdf

 

- język niemiecki

 FN naucz. II stopnia 2019.pdf

 FN trans. II stopnia 2019.pdf

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

KMiS dziennikarstwo 2019.pdf

KMiS nowe media 2019.pdf

 

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

FP stacjonarne I stopnia 2019.pdf

 

 

FILOLOGIA POLSKA II STOPNIA

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

FP stacjonarne II stopnia 2019.pdf

 

sylabusy FP I 2016-19

sylabusy FP I 2016-19 st.pdf nst 2016-19.pdf

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf

 

 

PEDAGOGIKA I stopnia

 plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 Pedagogika POW z AR - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z AR - nst. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - nst. 2019.pdf

 

Program studiów - pedagogika I stopnia 2016-2019.pdf

Program studiów pedagogika I stopnia 2017-2020.pdf

 

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów-pedagogika NST.pdf

 

 

PEDAGOGIKA  II STOPNIA

 plan studiów P II 2018-2019 st.pdf

 plan studiów P II 2018-2019 nst.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - nst 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - nst. 2019.pdf

 

 Program studiow II st. Pedagogika 2017-2018.pdf

 

 

PEDAGOGIKA 5-letnia

Pedagogika jednolita - st. 2019.pdf

Pedagogika jednolita - nst. 2019.pdf

 

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

w zakresie:

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii angielskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4. filologii germańskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

w zakresie

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

w zakresie

1. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem rodziny, specjalizacja nauczycielska,

2. pedagogiki terapeutycznej z elementami resocjalizacji, specjalizacja nauczycielska.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

w zakresie:

1. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

2. logopedii szkolnej z terapią pedagogiczną.

 

 

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Back to top