|       |   EN

WYDZIŁ TURYSTKI  I NAUK O ZDROWIU- OFERTA EDUKACYJNA

 

 

KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA I stopnia (profil praktyczny)

moduł: obsługa rekreacji i turystyki

Absolwent posiada wiedzę i narzędzia (kwalifikacje) do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem. Posiada umiejętności przygotowania, organizowania i prowadzenia wybranych form turystyki aktywnej i zajęć rekreacji ruchowej. W tym kontekście jest specjalistą od ruchowej aktywności człowieka.

Wyższe wykształcenie i specjalistyczne kwalifikacje ułatwiają samodzielne przygotowanie lub znalezienie zatrudnienia w niszy organizacyjnej turystyki i rekreacji, jaką ujawniła, obserwowana w ostatnim czasie, potrzeba aktywności ruchowej dzieci, młodzieży (w działalności pozaszkolnej oraz pozaobowiązkowej), osób dorosłych i starszych (siłownie, kluby fitness, canoeing, cycling, nordic walking, jachting-teamy itd.).

KIERUNEKTURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA II stopnia (profil praktyczny)

moduł: organizacja rekreacji i turystyki

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym nabędzie pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych, w tym z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wiedzę z obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. W ramach kierunku absolwent pozyska również pogłębioną wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych, a także zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych, w tym wiedzę ogólną z zakresu historii kultury oraz jej związków z turystyką. Absolwent zostanie uwrażliwiony na wychowanie zdrowotne i promocję zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu socjologii czasu wolnego.

Absolwenci są w szczególności przygotowani do podjęcia pracy: w przedsiębiorstwach turystycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w międzynarodowych sieciach hotelarskich i gastronomicznych, w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, w administracji publicznej, w lokalnych i regionalnych organizacjach społecznych. Posiadają praktyczne przygotowanie w zakresie organizowania imprez masowych, kulturalnych, szkoleń, konferencji czy sympozjów.

KIERUNEKPIELĘGNIARSTWO, STUDIA I stopnia (profil praktyczny)

Pielęgniarstwo – to więcej niż zawód, dlatego zapraszamy do studiowania na AJP w Gorzowie Wielkopolskim. Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących i uznawanych w Unii Europejskiej, trwają 6 semestrów, obejmują łącznie 4820 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyki zawodowej w placówkach systemu opieki zdrowotnej).

Absolwent kierunku posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, a także ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych. W procesie studiów nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania świadczeń obejmujących promowanie zdrowia, profilaktykę chorób i zaburzeń. Uzyskuje kompetencje do całościowej opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną, umierającą.

Absolwent kierunku otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, co umożliwia samodzielną pracę, uzyskiwanie specjalizacji zawodowych a także rozpoczęcie studiów magisterskich.

Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

Nauk podstawowych (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, farmakologia, radiologia),Nauk społecznych i humanistycznych(psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, etyka zawodu),Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, badania fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne: język migowy, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej),Nauk w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, ginekologia i pielęgniarstwo ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego).

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo mogą uzyskać zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), a także świadczyć opiekę w domu pacjenta, zespole lekarza rodzinnego

      

 

Back to top