|       |   EN

 

Grafika informująca o rekrutacji na kierunek PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE

 

- poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

- profil studiów: praktyczny;

- forma studiów: niestacjonarna;

- czas trwania: 2 semestry studiów obejmują – 1150 godzin, w tym kształcenia praktycznego 750 godzin;

- liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu: 180 punktów ECTS;

- tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa.

Zasady rekrutacji:

- studia adresowane są do absolwentów liceum medycznego (dyplom pielęgniarki/pielęgniarza).

Dokumenty rekrutacyjne:

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu). Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata 150 punktów z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo z zastosowaniem przeliczników;

- kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (oryginał do wglądu);

- zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza;

- podanie-ankieta na studia wypełnione elektronicznie na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl wydrukowane i podpisane przez kandydata;

- dowód opłaty rekrutacyjnej 85 zł;

- kolorowa fotografia w wersji elektronicznej o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej w formacie jak do dowodu osobistego.

Możliwość dalszego kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji, terminach i miejscu składania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Uczelni www.ajp.edu.pl w zakładce Kandydaci.

Zajęcia rozpoczną się z początkiem października bieżącego roku.

 

Back to top