|   EN

Badania naukowe AJP

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena funkcjonowania jednostki administracji publicznej przez klientów wewnętrznych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Przeprowadzane badania uwzględniają ocenę funkcjonowania jednostki z podziałem na obszary, dotyczące między innymi siedziby Urzędu wraz z jego otoczeniem, pracowników Urzędu mających bezpośredni kontakt z klientem, rodzaju sprawy załatwianej w Urzędzie, strony internetowej Urzędu, częstotliwość oraz charakter sprawy załatwianej w urzędzie.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest odpowiedzieć na pytanie, jakie są potrzeby różnych grup wiekowych w LUW, w kontekście ich pracy w Urzędzie. Badanie koncentruje się na potrzebach szeroko rozumianych, istotnych w wielu kontekstach zarządzania zasobami ludzkimi, np.: zrównoważenie życia prywatnego i zawodowego, ochrona zdrowia, doświadczenie zawodowe, ergonomia i organizacja pracy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej, szeroko rozumiane relacje i zadowolenie z pracy itp.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena stanu komunikacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu, określenie ujednoliconych sposoby przekazywania informacji, a jednocześnie wskazanie organizacji priorytetowych kanałów komunikacji. Wskazanie barier identyfikacji pracowników z Urzędem, zbadanie motywacji oraz poziomu wiedzy
o celach organizacji, funkcjonujących zasadach, planach i kluczowych zadaniach.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest dostrzeżenie możliwości i ograniczeń każdej z grup wiekowych
w organizacji. Kluczowe w osiągnięciu efektywnej współpracy międzygeneracyjnej, opartej na wymianie zasobów wnoszonych przez pracowników z każdej grupy wiekowej, wymaga wsparcia decydentów w organizacji. Badanie pozwala uwzględnić oczekiwania pracowników z różnych grup wiekowych, tak, aby każda grupa wiekowa pracowników czuła się wartością dla organizacji, która pamięta o jej różnych potrzebach zdrowotnych.

Realizujący: dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, dr Arkadiusz Wołoszyn

 

Celem badań jest ocena zachowań zdrowotnych różnych grup społecznych w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, pozytywnego nastawienia psychicznego, zachowań profilaktycznych oraz praktyk zdrowotnych. Wyniki oceny służą do wskazania kierunku działań profilaktycznych bądź interwencyjnych w zakresie szeroko pojętego zdrowia dla różnych grupy społecznej, np.: żołnierzy, kobiet czynnych zawodowo, studentów czy studentek itd. Przyjęto założenie, że wiedza dotycząca rodzajów zachowań sprzyjających zdrowiu oraz sposobów ich modyfikacji wraz z działaniami profilaktycznymi przyczynia się do lepszej aktywności życiowej społeczeństwa.

Realizujący: dr Joanna Kupczyk

Celem badań jest wskazanie czynników wpływających na sprawność funkcjonalną osób starszych. Istniejące, znaczące zróżnicowanie poziomu sprawności funkcjonalnej
w populacji seniorów inspiruje do poszukiwania niszy w możliwościach poprawy funkcjonalności społecznej.

Back to top