|       |   EN

Wydział Humanistyczny

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. AJP dr hab. Beaty A. Orłowskiej

Celem badań jest próba analizy różnych obszarów pracy z dziećmi w środowisku wielokulturowym. Lepsze poznanie trudności i problemów wynikających z różnic kulturowych, etnicznych i  religijnych może wspomóc pracę nauczycieli pracujących w grupach wielonarodowych i wieloreligijnych. Dodatkowo badania mają wesprzeć lepsze przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy w środowiskach wieloetnicznych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

Celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego  w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu.

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej

Celem jest badanie procesów i zjawisk komunikacji religijnej, analiza i prezentacja wyników naukowych poszukiwań odpowiedzi na pytanie o kształt i formę języka doświadczenia religijnego w różnych jego aspektach i na różnych płaszczyznach, a także jego wpływu na sferę wiary i religii oraz literatury i sztuki.

Zadanie realizowane pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej


Celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej, budowę wzajemnych relacji oraz działań na rzecz współdziałania w ramach Wspólnoty Europejskiej. Prowadzone badania mają znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawdy i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

Celem jest wyodrębnienie modnych związków wyrazowych, które stały się popularne m.in. za sprawą memów internetowych, a obecnie są elementem zarówno kodu memetycznego, jak i slangu młodzieżowego oraz języka potocznego; weryfikacja zmian fleksyjnych i etykietalnych w komunikacji internetowej; określenie wpływu komunikacji cyfrowej na współczesną kulturę. Badania pozwalają śledzić zmiany we współczesnej leksyce, frazeologii oraz fleksji. Mogą być wykorzystane przy redagowaniu słowników najnowszej polszczyzny, a także poradników poprawnościowych uwzględniających cechy komunikacji za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Realizujący: prof. AJP dr hab. Lechosław Jocz

Celem badań jest obszerna dokumentacja dźwiękowa (nagrania kwestionariuszowe oraz nagrania swobodnych dialogów) i opis współczesnych systemów dźwiękowych gwar kaszubskich. Stworzono korpusu dźwiękowy dla Jastarni i Boru, obecnie trwają prace nad analogicznym korpusem dla Kuźnicy i Chałup. Praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników możliwe jest w tworzeniu normy języka kaszubskiego oraz praktyce szkolnej i akademickiej nauczania tego języka.

Back to top