|       |   EN

Realizująca: dr Aleksandra Szczerba-Zawada

Celem badania jest ocena oddziaływania normatywnych standardów z zakresu ochrony praw człowieka, w szczególności – prawa do równego traktowania, na funkcjonowanie władzy publicznej na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Prawa człowieka, będące elementem demokratycznego porządku prawnego, chronią jednostkę przed nieuzasadnianą ingerencją władzy publicznej w sferę jej prywatności oraz wyznaczają sferę wolności, za którą zaczyna się już sfera praw i wolności drugiego człowieka.

Badania w tym obszarze tematycznym realizowane były m.in. w ramach grantu Unii Europejskiej Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo), project number 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE oraz w trakcie pobytów w zagranicznych jednostkach naukowych: dwukrotnie na Uniwersytecie Aldo Moro w Bari (jako profesor wizytujący luty-wrzesień 2018 r. oraz w ramach grantu Erasmus+ Staff Mobility For Teaching w okresie 16-20 maja 2016 r.), Uniwersytecie Fredericka w Nikozji (w okresie 13-17 marca 2017 w ramach grantu Erasmus+ Staff Mobility For Teaching), Uniwersytecie w Utrechcie (w ramach szkoły letniej “International law from a gender perspective”) oraz trzykrotnie w European Law Academy w Trewirze w ramach cyklicznych seminariów naukowych poświęconych unijnemu prawu antydyskryminacyjnemu.

Efektem realizowanych badań jest monografia habilitacyjna A. Szczerby-Zawady, Równość jako fundament Unii Europejskiej. Studium kryteriów równego traktowania w konstrukcji rynku wewnętrznego, Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo 2019, ISBN 978-83-7627-173-6, ss. 373.

Back to top