|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu

Realizujący: dr Sabina Ren

Celem badania jest ocena jakości świadczonych usług przez lubuskie biura podróży, na podstawie wizyt bezpośrednich u przedsiębiorców. Wykorzystanie metody tajemniczego klienta pozwala ocenić obsługę według różnych kryteriów, stosując technikę gradacji punktowej.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena satysfakcja klientów wewnętrznych (pracowników Urzędu), która wpływa pozytywnie na motywację pracowników do lepszej pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość świadczonych usług dla klientów zewnętrznych. Przeprowadzenie badań satysfakcji pracowników oraz rzetelna analiza wyników pozwala na podjęcie działań, których efektem będzie podniesienie satysfakcji pracowników poprzez zaspokojenie ich potrzeb i oczekiwań. Poziom zadowolenia z pracy można określić między innymi na podstawie pomiaru pięciu czynników, tj.: wynagrodzenie, awans, nadzór, środowisko pracy, zachowanie współpracowników.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena funkcjonowania jednostki administracji publicznej przez klientów wewnętrznych przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego. Przeprowadzane badania uwzględniają ocenę funkcjonowania jednostki z podziałem na obszary, dotyczące między innymi siedziby Urzędu wraz z jego otoczeniem, pracowników Urzędu mających bezpośredni kontakt z klientem, rodzaju sprawy załatwianej w Urzędzie, strony internetowej Urzędu, częstotliwość oraz charakter sprawy załatwianej w urzędzie.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest odpowiedzieć na pytanie, jakie są potrzeby różnych grup wiekowych w LUW, w kontekście ich pracy w Urzędzie. Badanie koncentruje się na potrzebach szeroko rozumianych, istotnych w wielu kontekstach zarządzania zasobami ludzkimi, np.: zrównoważenie życia prywatnego i zawodowego, ochrona zdrowia, doświadczenie zawodowe, ergonomia i organizacja pracy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej, szeroko rozumiane relacje i zadowolenie z pracy itp.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest ocena stanu komunikacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu, określenie ujednoliconych sposoby przekazywania informacji, a jednocześnie wskazanie organizacji priorytetowych kanałów komunikacji. Wskazanie barier identyfikacji pracowników z Urzędem, zbadanie motywacji oraz poziomu wiedzy
o celach organizacji, funkcjonujących zasadach, planach i kluczowych zadaniach.

Zadanie realizowane pod kierunkiem dr Sabiny Ren

Celem badania jest dostrzeżenie możliwości i ograniczeń każdej z grup wiekowych
w organizacji. Kluczowe w osiągnięciu efektywnej współpracy międzygeneracyjnej, opartej na wymianie zasobów wnoszonych przez pracowników z każdej grupy wiekowej, wymaga wsparcia decydentów w organizacji. Badanie pozwala uwzględnić oczekiwania pracowników z różnych grup wiekowych, tak, aby każda grupa wiekowa pracowników czuła się wartością dla organizacji, która pamięta o jej różnych potrzebach zdrowotnych.

Back to top