|   EN

I.

Współpraca zagraniczna stanowi jeden z priorytetów strategicznych uczelni. Celem strategicznym uczelni jest maksymalna mobilność studentów i pracowników. Uczelnia deklaruje otwartość na współpracę w wielu dziedzinach z uczelniami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej względnie spoza UE w ramach jasnej strategii, której celem jest międzynarodowy charakter kształcenia.
Procedura doboru partnerskiej uczelni zagranicznej w dużej mierze opiera się na zakresie i planach dalszej współpracy. Obecnie uczelnia stawia sobie za cel działania zmierzające do aktywności w trzech wymiarach: kształcenie, badania oraz gospodarka dla osiągania wysokiej jakości i rozwoju regionu. Przy podpisaniu umów o współpracy władze uczelni zwracają uwagę na możliwości kształcenia studentów PWSZ na uczelni zagranicznej pod względem: kierunków kształcenia, języka, kosztów utrzymania, potwierdzenia i uznawalności zdobytej wiedzy i umiejętności.
W celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej uczelnia co roku umożliwia wyjazdy kadrze dydaktycznej do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia wykładów. Liczba korzystających z tej formy rozwoju naukowego pracowników rokrocznie wzrasta.
Ponadto zatrudniony w strukturach uczelni Koordynator programu Erasmus wpiera działania organizacyjno-promocyjne w ramach tego programu, dokonuje obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów i pracowników. Powołani koordynatorzy ds. współpracy z uczelniami partnerskimi wspierają koordynatora uczelnianego w ramach działań organizacyjnych mobilności studentów i pracowników.
Uczelnia stosuje równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków a decyzję o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje zespół z Rektorem na czele.
Wdrożony system ECTS na wszystkich kierunkach zapewnia pełną uznawalność okresów studiów i przedmiotów zaliczonych za granicą. Katalog przedmiotów jest aktualizowany i łatwo dostępny na stronie internetowej uczelni.
Informacje o programie ERASMUS przekazujemy na ulotkach, spotkaniach, stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i w uczelnianym czasopiśmie „Wieści uczelniane”.
Uczelnia oferuje dodatkowe kursy językowe. Przyjeżdżający studenci mogą uczestniczyć we wszystkich kursach językowych bezpłatnie.
Do najważniejszych celów rozwijania współpracy zagranicznej zaliczyć należy:
• wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych,
• poszerzenie oferty studiów w języku angielskim,
• stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych,
• rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni,
• wymianę studentów w celu zrealizowania krótkoterminowych praktyk w uczelniach partnerskich,
• przyjazdy/wyjazdy okolicznościowe studentów i pracowników uczelni,
• pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus,
• przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w AJP i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).
Wykłady pracowników dydaktycznych na uczelniach zagranicznych zaliczane są do dorobku zawodowego i odpowiednio punktowane w systemie oceny pracownika.
Stypendyści po powrocie z partnerskiej uczelni dzielą się swoimi doświadczeniami z kolejnymi studentami, pomagają im organizować wyjazdy, służą radą i pomocą.
 

II.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozwija – zgodnie z przyjętą przez Uczelnię strategią – współpracę z partnerami z Unii Europejskiej i spoza UE na wielu płaszczyznach: poprzez wymianę doświadczeń, poprzez transfer wiedzy pomiędzy partnerskimi uczelniami, poprzez współpracę badawczą, poprzez organizację wspólnych konferencji i seminariów oraz poprzez tworzenie sprzyjających warunków do uzyskania przez studentów - zarówno uczelni polskiej, jak i współpracującej z nią uczelni zagranicznej - podwójnego dyplomu ukończenia studiów (np. dyplomu Akademiii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i równocześnie dyplomu Hochschule Lausitz w Cottbus a w przyszłości również dyplomu Hochschule für Nachhaltige Entwicklung w Eberswalde).
Przystąpienie uczelni do programu Erasmus było naturalną konsekwencją i rozwinięciem jej strategii rozwoju. Od początku istnienia PWSZ, a obecnie od 1 września 2016 r- AJP współpracowała z partnerami zagranicznymi przyjmując dwa zasadnicze cele tj. szeroko pojęty rozwój uczelni oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jej jakości. Uczelnia dwukrotnie otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa, a na lata 2007 – 2013 kartę rozszerzoną. Uczelnia konsekwentnie zwiększa liczbę partnerów zagranicznych, także poza programem Erasmus. Nawiązano współpracę z Podkarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Narodowym Uniwersytetem "Akademia Ostrogska" w Ostrogu oraz Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie. Współpraca ta służy zintensyfikowaniu prowadzonych badań naukowych, podwyższeniu jakości kształcenia, rozwojowi kontaktów kulturalnych i wymianie doświadczeń i przewiduje ich realizację poprzez wymianę kadry naukowo-dydaktycznej, staże, projekty naukowe, opracowanie i wymianę materiałów naukowych i dydaktycznych, wymianę niewielkich grup studenckich w celu odbycia krótkoterminowych praktyk, organizację konferencji, sympozjów, seminariów, wydawanie skryptów dla studentów w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 

III.

Akademia im. Jakuba z Paradyża czyni starania, aby dotychczasowe uczestnictwo w Programie skutkowało ciągłym doskonaleniem zarówno samego procesu mobilności jak i współpracy międzynarodowej w ramach wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi w tym doskonalenie programu studiów, które kończą się uzyskaniem podwójnego dyplomu. Uczelnia zamierza intensywnie pracować nad doskonaleniem metod i technik promocji Programu nie tylko w kontekście uczelnianym (np. wspieranie koncepcji „peer learning”), ale także w wymiarze regionalnym tj. poprzez kontakt z instytucjami i przedsiębiorstwami na zasadzie transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń uzyskanych właśnie w ramach Programu. Jednym z zadań modernizacyjnych będzie niewątpliwie istotne zaangażowanie w budowanie systemu praktyk studenckich, aby jeszcze intensywniej powiązać zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną angażując lokalne środowiska. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powołała do życia Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, którego poszczególne pracownie w ramach prowadzonych badań promują i korzystają z Programu pracując nad poszczególnymi projektami, z których wiele jest związanych z badaniami nad mniejszościami oraz skierowanych na działania antydyskryminacyjne wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Także od roku akademickiego 2013/14 wprowadzono do programu nauczania na kierunku filologia nowy przedmiot „Projekt Kulturoznawczy Euroregionalny”, w ramach którego studenci prowadzić będą badania w swoim środowisku lokalnym w kontekście euroregionalnym. Wszystkie te działania są ściśle związane z intensyfikacją procesu modernizacji i działania Uczelni w wymiarze międzynarodowym, co jest zgodne z założeniami Karty i Agendy Modernizacji Szkolnictwa Wyższego tak, aby absolwenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim byli przygotowani do uczestnictwa w europejskim rynku pracy a przy tym otwarci na europejską różnorodność, wrażliwi na dyskryminację i nie obawiali się wyzwań, jakie czekają Europę w najbliższym dziesięcioleciu.

Back to top