|   EN

Komunikat Nr 8/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności Akademii im. Jakuba z Paradyża
oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń on-line

 

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 741), w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zawiesza się kształcenie w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach od dnia 4 maja br. do dnia 31 maja br.

Nauczyciele akademiccy, w okresie ograniczenia funkcjonowania AJP, którzy dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem (m.in. ZOOM Cloud Meetings, Microsoft Teams, Discord, Skype), umożliwiającym prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

Weryfikacja osiąganych efektów uczenia się określonych w programie danego kształcenia, w szczególności przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, odbywa się poza siedzibą AJP, z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się oraz jego rejestrację – pomoc techniczną udziela Dział Informatyczny AJP pod adresem poczty elektronicznej tmatuszewski@ajp.edu.pl / ksibiak@ajp.edu.pl

Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Akademię im. Jakuba z Paradyża.

W AJP w żadnym momencie nie zostało zawieszone prowadzenie badań naukowych, które powinny się odbywać (w warunkach bezpiecznych, uwzględniających bieżący stan zagrożenia dla zdrowia pracowników).

W ramach stopniowego przywracania funkcjonowania poszczególnych jednostek AJP, przypomina się, że zgodnie z Komunikatem Nr 7/140/2020 Rektora AJP z dnia 16 kwietnia 2020 r., odstąpiono od czasowego ograniczenia funkcjonowania administracji, która pracuje od dnia 20 kwietnia br. zgodnie z obowiązującym czasem pracy, a tylko w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą bezpośredniego przełożonego, dopuszcza się możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej przez pracownika niebędącego nauczycielem akademickim z zachowaniem obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w Komunikacie Nr 6/140/2020 Rektora AJP z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w AJP oraz obowiązku przedkładania sprawozdań z pracy zdalnej.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

Komunikat Nr 8/140/2020

 

Back to top