|   EN

Komunikat Nr 9/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 maja 2020 r.

 

w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

 

W okresie zawieszenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzeniem MNiSW z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 ze zm.), umożliwia się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych poza siedzibą AJP z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiąganych efektów uczenia się oraz jego rejestrację.

W związku z powyższym, aktualnie obowiązujące procedury dyplomowania, określone Zarządzeniem Nr 6/0101/2019 Rektora AJP z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP, w zakresie procedury składania przez studentów prac dyplomowych i poddawania ich oceny oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych, dostosowuje się do sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz ogłoszonego stanu epidemicznego w Polsce, w następujący sposób:

w zakresie procedury składania prac dyplomowych przy uwzględnieniu czasowego ograniczenia funkcjonowania AJP oraz zakazu wstępu do budynków AJP i zasad składania pracy dyplomowych określonych w § 35 i 36 Regulaminu Studiów AJP, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 19/000/2019 Senatu AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 6/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020 r.

 1. student składa dokumenty, o których mowa w pkt 2, w terminie:
  1. do dnia 31 maja br. – w przypadku czerwcowego terminu egzaminu dyplomowego,
  2. do dnia 31 sierpnia br. – w przypadku wrześniowego terminu egzaminu dyplomowego (nie jest wymagana zgoda Dziekana na przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej);
 2. student składa, w terminie określonym w pkt 1 lit. a-b, we właściwym dla danego kierunku studiów Zespole Dziekanatów komplet dokumentów tj.:
  1. pracę dyplomową w wersji papierowej (dwustronnie wydrukowaną),
  2. pracę dyplomową na nośniku elektronicznym (tylko w formacie pdf),
  3. oświadczenie, że napisał pracę samodzielnie i że wersja elektroniczna jest identyczna z wersją papierową,
  4. oświadczenie dotyczące udzielenia licencji;
 3. student przekazuje powyższy komplet dokumentów:
  1. albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego),
  2. albo osobiście, po uprzednim poinformowaniu pracownika właściwego Zespołu Dziekanatów drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o dniu i godzinie stawienia się przed wejściem do danego budynku AJP, przy czym wstęp na teren AJP możliwy jest wyłącznie w masce ochronnej i rękawiczkach;
 4. właściwy Zespół Dziekanatów sprawdza, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo wypełnione, a następnie przekazuje drogą pocztową (albo informuje studenta o konieczności odbioru dokumentów, w trybie opisanym w pkt 3 lit. b, dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione;
 5. Zespół Dziekanatów przekazuje komplet dokumentów pracownikowi Wydziału odpowiedzialnemu za sprawdzanie prac pod względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych określonych na Wydziale;
 6. prace sprawdzone pod względem spełniania standardów przekazywane są z powrotem do właściwego Zespołu Dziekanatów;
 7. w przypadku niezaakceptowania pracy po względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych Zespół Dziekanatów informuje telefonicznie studenta o konieczności poprawy i przekazuje pracę w trybie opisanym w pkt 4;
 8. prace zaakceptowane jako poprawne pod względem standardów pisania prac dyplomowych Zespół Dziekanatów przekazuje (w wersji elektronicznej) promotorowi albo operatorowi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
 9. promotor lub operator JSA wprowadza pracę do systemu i poddaje badaniu. Jeśli pracę wprowadza operator, to informuje o tym promotora;
 10. po zakończeniu badania promotor zapoznaje się z wynikiem badania i akceptuje raport w JSA;
 11. raport promotor drukuje, zaznacza wnioski z badania i po jego podpisaniu przekazuje oryginał lub skan raportu do Zespołu Dziekanatów wraz z elektroniczną wersją pracy dyplomowej;
 12. w przypadku niemożliwości wykonania skanu promotor wysyła wygenerowany raport wraz z informacją o swoich wnioskach z badania;
 13. pracę dyplomową niezaakceptowaną przez promotora w JSA Zespół Dziekanatów przekazuje w trybie opisanym w pkt 4;
 14. student po dokonaniu korekty pracy dyplomowej składa ją ponownie wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt 2, w trybie opisanym w pkt 3;
 15. praca dyplomowa podlega powtórnej ocenie pod względem spełniania standardów pisania prac dyplomowych i weryfikacji w systemie JSA;
 16. praca dyplomowa, po pozytywnej weryfikacji w JSA, zostaje poddana ocenie merytorycznej i formalnej przez promotora i recenzenta;

w zakresie procedury przeprowadzania obrony pracy dyplomowej przy uwzględnieniu czasowego ograniczenia funkcjonowania AJP oraz zakazu wstępu do budynków AJP i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego określonych w § 38-40 Regulaminu Studiów AJP, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 19/000/2019 Senatu AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 6/000/2020 Senatu AJP z dnia 5 maja 2020 r.

 

 1. egzamin dyplomowy przeprowadza się z udziałem studenta, przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta pracy dyplomowej;
 2. przewodniczący komisji przeprowadza egzamin dyplomowy w siedzibie AJP;
 3. student przystępuje do obrony poza siedzibą AJP. Student, który w wyznaczonym terminie zgłosi brak możliwości przystąpienia do egzaminu dyplomowego poza siedzibą AJP, będzie mógł przystąpić do niego w wyznaczonym pomieszczeniu AJP, wyposażonym w infrastrukturę i oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie egzaminu dyplomowego na odległość i odpowiednie środki ochrony osobistej;
 4. promotor i recenzent zgłaszają Dziekanowi w ustalonym terminie, gdzie będą przeprowadzać egzamin dyplomowy: w siedzibie AJP, czy poza jej siedzibą;
 5. egzamin dyplomowy odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams, do której mają bezpłatny dostęp pracownicy i studenci AJP. Wymagane jest posiadanie konta w domenie ajp.edu.pl. Osoby nieposiadające kont mogą kontaktować się z pracownikami Działu Informatycznego pod adresem poczty elektronicznej: ksibiak@ajp.edu.pl lub kkowalczyk@ajp.edu.pl;
 6. Dziekan ustala szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów dyplomowych i wprowadza do Kalendarza w Microsoft Teams, co umożliwi łączenie się wybranych osób w wyznaczonym czasie (członków komisji i studenta). Członkowie komisji i student otrzymują na adres poczty elektronicznej w domenie ajp.edu.pl automatyczne powiadomienie o wyznaczonym terminie egzaminu dyplomowego;
 7. Dziekan przeprowadza testowanie łączy z promotorami, recenzentami i studentami co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu;
 8. Egzamin przebiega zgodnie z § 39 Regulaminu studiów AJP;
 9. Przebieg egzaminu dyplomowego jest rejestrowany;
 10. W przypadku przerwania połączenia ze studentem Przewodniczący łączy się po raz kolejny i przeprowadza dalszą część egzaminu. Jeśli egzamin zostanie przerwany więcej niż 3 razy zostaje uznany za nieodbyty;
 11. W sytuacjach gdy:
  1. Komisji nie uda się uzyskać połączenia ze studentem o wyznaczonej godzinie w dniu egzaminu,
  2. połączenie w trakcie egzaminu zostało przerwane więcej niż 3 razy,
  3. jakość techniczna połączenia  uniemożliwia przeprowadzenie egzaminu,

egzamin dyplomowy uznaje się za nieodbyty. Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu, z tym, że student odbywa powtórny egzamin w siedzibie AJP.

 1. po przeprowadzeniu egzaminu Przewodniczący Komisji sporządza protokół egzaminu dyplomowego na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu. Jeśli promotor i recenzent uczestniczą w egzaminie dyplomowym poza siedzibą AJP, to podpisują protokół w najbliższym możliwym terminie. Ponadto promotor uzupełnia podpisy na stronie tytułowej pracy dyplomowej oraz na raporcie z JSA;
 2. student informowany jest o wyniku egzaminu dyplomowego i ocenie końcowej na dyplomie i maksymalnie po 15 min. od zakończeniu egzaminu. Ustalony czas egzaminu dyplomowego jednego studenta uwzględnia czas na przeprowadzenie egzaminu, przedyskutowanie i ustalenie ocen oraz ponowne połączenie ze studentem i poinformowanie o uzyskanej ocenie.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

Back to top