|   EN

Komunikat Nr 12/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 czerwca 2020 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Powyższy przepis ma również zastosowanie do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

W okresie od dnia 25 maja br. do dnia 30 września br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczył funkcjonowanie uczelni, w tym Akademii im. Jakuba z Paradyża, poprzez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia MNiSW z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911).

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, działając na podstawie § 1 ust. 4 pkt 2 wyżej cytowanego rozporządzenia MNiSW, odstąpił z dniem 1 czerwca br. od czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża – Komunikat nr 11/140/2020 z dnia 26 maja 2020 r. – tylko w zakresie przeprowadzenia zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostała działalność Akademii im. Jakuba z Paradyża w zakresie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia, odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do czasu zniesienia ograniczenia funkcjonowania uczelni tj. do dnia 30 września br.

W związku z powyższym legitymacje studenckie i służbowe zachowują ważność do końca listopada 2020 r. i nie ma  konieczności osobistego stawiennictwa w budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top