|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością w celu lepszego zaspakajania potrzeb i oczekiwań swych obecnych oraz przyszłych klientów i poprawy zarządzania Wydziałem poprzez ciągłe doskonalenie systemu. Ustanowienie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością stanowi również dowód na spełnienie wymagań ustawowych, przepisów i regulacji prawnych.

Nowoczesna uczelnia jest organizacją dbającą o jakość swojej pracy poprzez systematyczne i zorganizowane mierzenie jakości, analizę i ocenę stopnia spełniania wymagań w odniesieniu do przyjętych celów z ukierunkowaniem na rozwój studenta i rozwój pedagogiczny, zawodowy i naukowy nauczycieli akademickich oraz skuteczne zarządzanie mieniem uczelni.

Władze Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego przyjęły na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowane w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.

 

Pobierz plik (Zał 3 Systm zarządzania jakością na Wydziale.pdf) Zał. 2 Polityka zarządzania jakością AJP.pdf

Pobierz plik (Zał. 2 Polityka zarządzania jakością AJP.pdf) Zał 3 Systm zarządzania jakością na Wydziale.pdf

EGZAMIN DYPLOMOWY W TRYBIE NA ODLEGŁOŚĆ

 

W Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim możliwe jest przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w trybie na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, zapewniających kontrolę w szczególności: transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku.

Egzamin dyplomowy w trybie na odległość (zdalnym) przeprowadzają powołane przez Dziekana komisje egzaminu dyplomowego.

Przy organizacji i przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego w trybie na odległość obowiązują zasady, terminy i dokumenty identyczne, jak dla egzaminu dyplomowego organizowanego bezpośrednio (w tradycyjnej formie).

Zasady przeprowadzenia egzaminu zdalnego:
(zasady te mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i zmianę aktów prawnych uczelni)

 1. Dyplomant może wchodzić do gmachu Wydziału w celu skontaktowania się z promotorem, skompletowania i przekazania dokumentów itp., jedynie po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikami Dziekanatu, w celu umożliwienia wstępu do budynku wydziału.

 2. Dokumenty, które student zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z procedurą dyplomowania powinny dotrzeć do dziekanatu pocztą lub w wersji elektronicznej po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem i promotorem.

 3. Egzamin dyplomowy odbywa się w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym Komisja oraz Dyplomant uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, w różnych miejscach poprzez interaktywną komunikację multimedialną.

 4. Egzamin dyplomowy przeprowadza się poprzez wideokonferencję, konferencję internetową w ramach platformy zdalnej edukacji MS Teams.

 5. Komunikator wykorzystany do przeprowadzenia egzaminu powinien umożliwiać udostępnienie ekranu monitora komputerowego Dyplomanta w celu przedstawienia prezentacji pracy dyplomowej.

 6. Przewodniczący Komisji może dopuścić do udziału w egzaminie dyplomowym dodatkową osobę stanowiącą wsparcie techniczne. Osoba ta nie może być obecna podczas ustalania wyniku egzaminu.

 7. Dyplomant podczas egzaminu może mieć przygotowane czyste kartki oraz długopis.

 8. W pomieszczeniu, w którym przebywa Dyplomant podczas egzaminu, nie może znajdować się inna osoba ani żadne urządzenie multimedialne lub telekomunikacyjne z wyjątkiem urządzenia za pośrednictwem, którego prowadzony jest egzamin, W pomieszczeniu nie mogą się znajdować również materiały i przybory pomocnicze. Przewodniczący ma prawo weryfikacji spełnienia powyższych wymagań.

 9. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego Komisja weryfikuje dane osobowe studenta. Dyplomant ma obowiązek pokazania do kamery dowodu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja studencka, dowód osobisty lub paszport). Weryfikację na podstawie dokumentu można pominąć jeśli tożsamość studenta potwierdzi jeden z członków Komisji.

 10. Na prośbę członka Komisji Dyplomant ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia w dowolnej chwili.

 11. W trakcie egzaminu członkowie Komisji zadają pytania Dyplomantowi oraz przesyłają ich treść za pomocą czatu. Przewodniczący Komisji losuje nr pytania.

 12. Przewodniczący Komisji przerywa egzamin dyplomowy w przypadku powtarzających się problemów technicznych związanych z brakiem odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku oraz możliwości udostępnienia prezentacji. W takim przypadku, po dwukrotnej nieudanej próbie nawiązania połączenia na nowo Przewodniczący sporządza notatkę służbową i przesyła do dziekanatu oraz do Dziekana. Wyznaczony zostanie owy termin obrony.

 13. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego Przewodniczący Komisji sporządza protokół z przebiegu egzaminu i przekazuje go członkom Komisji do podpisu.

 14. W przypadku braku możliwości przygotowania odpowiednich warunków do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w miejscu zamieszkania Dyplomant zgłasza ten fakt drogą mailową do Dziekanatu co najmniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu. Odpowiednie pomieszczenie oraz sprzęt informatyczny umożliwiający zdalne przeprowadzenie egzaminu zostanie przygotowane na Wydziale.

 15. Przewodniczący Komisji odpowiedzialny jest za:

- przeprowadzenie łączenia zdalnego na dzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego,

- pozyskanie z dziekanatu lub od Dyplomanta jego nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w razie problemów z połączeniem zdalnym w trakcie egzaminu,

- przekazanie drogą meilową Dyplomantowi i członkom Komisji informacji o sposobie dostępu do posiedzenia,

- pomoc techniczną przy przeprowadzeniu egzaminu zdalnego za pomocą technik i narzędzi do synchronicznego kontaktu online,

- wypełnienie protokołu egzaminu dyplomowego i zebranie podpisów członków Komisji,

- przekazanie kompletu dokumentów związanych z egzaminem dyplomowym do Dziekanatu najpóźniej w następnym dniu roboczym po egzaminie, w przypadku niemożności dostarczenia protokołu dopuszczalne jest przekazanie skanu (oryginał powinien być dostarczony w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych).

Koordynator ds. kształcenia zdalnego

dr Tomasz Marcinkowski

gab. 206 bud. 7

e-mail: tmarcinkowski@ajp.edu.pl

nr tel. 95 7 279 533


. Standardy jakości dla kształcenia na odległość

. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

loading...
loading...
 

Back to top