|       |   EN

dr Waldemar Zakrzewski reprezentował Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP na VI. Medialnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Decyzje w sytuacjach zagrożeń" zorganizowanej w dniu 17 listopada w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Celem Konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, technicznych, personalnych i innych.
W ramach obrad poruszone zostały następujące zagadnienia:
- determinanty i uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji,
- reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne – teoria i praktyka,
- podejmowanie decyzji w warunkach niepewności,
- zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji,
- niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych,
- prawne i ekonomiczne aspekty podejmowania decyzji,
- psychologiczne aspekty podejmowania decyzji,
- społeczne, etyczne i moralne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo żywnościowe i żywności,
- bezpieczeństwo międzynarodowe,
- ryzyko wynikające z udziału w wojnie hybrydowej i działaniach poniżej progu wojny,
- ryzyko w kontekście uwarunkowań wynikających z Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych,
- ryzyko w trakcie wykonywania zadań w ramach misji pokojowych, 
- techniczne, społeczne i personalne aspekty podejmowania decyzji,
- bezpieczeństwo informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.
w trakcie obrad zaprezentował wykład pt. "Zarządzanie ryzykiem determinantą bezpieczeństwa pracy patrolu saperskiego"
AWL

Back to top