Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

W okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. studenci a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnisoki o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich. W roku akademickim 2017/2018 rozszerzony został zakres poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego osobom, dla których do tej pory konieczność przedstawienia poręczenia była istotną barierą w dostepie do kredytu. Studenci osiągający dochód na osobę w rodzinie do 1500 zł mogą ubiegać się o 100% poręczenie kredytu, zaś osoby z dochodami do 2.000 zł - o poręczenie kredytu w 90%.

Na podstawie § 5 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1, ze zm.) Minister nauki i Szkonictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesiecznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł.

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. w jednym z następujących banków:

- PKO Bank Polski S.A.,

- Bank PEKAO S.A.,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

- SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza sie zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia.

 

Aktualne informacje na temat systemu kredytów studenckich, znajdują się na stronie internetowej http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie

Lokalizacja

Kontakt

Back to top