|       |   EN

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.


 1. Informacje ogólne
 • Wartość projektu  -  4 557 410,97 zł
 • Lider Partnerstwa – Powiat Gorzowski
 • Partner - Akademia im. Jakuba z Paradyża
 • Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 30.06.2022 r.
 1. Wsparciem w ramach projektu objęto uczniów i nauczycieli technikum i branżowych szkół I stopnia
  w szkołach, dla których Powiat Gorzowski jest organem prowadzącym:
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich.
 1. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
 1. W ramach projektu do uczniów i nauczycieli ww. szkół adresowane są poniższe formy wsparcia:
 • KURSY I SZKOLENIA: spawanie blach i rur metodą MAG, operator wózków jezdniowych podnośnikowych, barista, kelner, obsługa kas fiskalnych, kasjera walutowo-złotówkowy, kompozycje kwiatowe, uroczysta kolacja; prawo jazdy kat. B;
 • ZAJECIA LABORATORYJNE I OBOZY NAUKOWE: projektowanie stron WWW, Excel dla logistyków oraz dla ekonomistów, umiejętności komputerowe Moduł A2, zajęcia laboratoryjne dla logistyków, zajęcia w zakresie poszukiwania koncepcji własnego biznesu, obozy naukowe:  technik hotelarstwa - 
  w zakresie obsługi informatycznej hotelu oraz obsługi konsumenta, technik ekonomista - w zakresie marketingu i statystyki.
 • STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE: Celem przeprowadzenia praktyk/staży jest zastosowanie
  i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 • DORADZTWO ZAWODOWE:  realizowane są działania indywidualne i grupowe, których celem
  jest rozwój umiejętności rozpoznawania przez uczniów własnych zasobów osobistych
  i ich wykorzystanie w kształtowaniu drogi zawodowej oraz przygotowanie do samodzielnego i aktywnego wejścia na rynek pracy.
 • DLA NAUCZYCIELI ZAWODU: studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Na dzień 31.06.2019 r. w różnych formach kursów, szkoleń, zajęć  laboratoryjnych, zajęć w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży udział wzięło 403 uczniów oraz 10 nauczycieli. Ponadto w ramach projektu 4 pracownie zawodowe doposażone zostały w sprzęt dydaktyczny oraz pomoce optymalizujące proces kształcenia, na łączną kwotę 405 180,15 zł. Na potrzeby szkół zrealizowanych zostało 10 filmów zawodoznawczych.

 

 


Projekt – „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim”

jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z następującymi podmiotami:

- Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

- Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

- Syntea Spółka Akcyjna (do 31.08.2019 r.)

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

- Województwo Lubuskie/Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego w powiecie strzelecko-drezdeneckim poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 1500 uczniów i 16 nauczycieli szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z lokalnym rynkiem pracy w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Wsparciem objęci są uczniowie i nauczyciele następujących szkół kształcenia zawodowego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Krajeńskich

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

- Zespół Szkół w Drezdenku

Zakres wsparcia:

DORADZTWO ZAWODOWE…

Każdy uczeń weźmie udział w doradztwie, podczas którego przygotowany zostanie indywidualny plan działania.

KURSY I SZKOLENIA….

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia: wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, kurs prawo jazdy kat. B, kurs prawo jazdy kat. E do B, kurs operator koparko-ładowarki, kurs kelner-barman, kurs florystyczny, kurs projektowanie terenów zielonych, kurs nauki języka migowego, kurs baristy, kurs na uprawnienia elektryczne SEP, kurs obsługi kasy walutowej, kurs cukiernika, kurs garmażera, kurs spawanie metodą MAG wraz z rysunkiem technicznym, kurs monter suchej zabudowy, kurs inżynieria projektowania 2D i 3D, kurs operator podestów ruchomych wolnobieżnych, kurs operator przecinarek do nawierzchni dróg, kurs F-gazy, kurs planowanie i organizacja imprez sportowych, kurs zasady odżywiania, wypoczynku, regeneracji, aktywności fizycznej, kurs instruktor rekreacji ruchowej fitness, kurs sztuka kulinarna – dekorowanie potraw i stołów. Kuchnia molekularna i sous vide, kurs świadectwo charakterystyki energetycznej budynków.

KOŁA NAUKOWE REALIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ IM. JAKUBA Z PARADYŻA…

W ramach współpracy ze szkołami wyższymi uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa również w zajęciach, których efektem będzie zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotowanie uczniów do studiów wyższych i podjęcia zatrudnienia.

Koła naukowe z zakresu:

- projektowanie stron www

- programowanie w aplikacjach internetowych

- programowanie obrabiarek CNC

- podstawowe certyfikaty umiejętności komputerowych

- AutoCAD branżowy

- grafika komputerowa

- ochrona środowiska

- promotor marki turystycznej

PRAKTYKI I STAŻE…

Kolejną formą wsparcia w projekcie jest udział w praktykach i stażach zawodowych u  przedsiębiorców z terenu powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i za udział w nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI…

Niezbędne do prowadzenia nauczania zawodowego:

- doradztwo zawodowe

- architektura krajobrazu

- mechanika pojazdów samochodowych

- logistyka

KURSY I SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI…

Kursy i szkolenia zawodowe z zakresu: kurs florystyki,  kurs kelner – barman, kurs menedżer hotelarstwa, kurs marketingu internetowego, kurs baristy, kurs concierge, kurs w zakresie obsługi oprogramowania Subiekt, kurs programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, kurs instruktor nauki jazdy, kurs wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, kurs nabijanie i obsługa klimatyzacji.

PRAKTYKI I STAŻE DLA NAUCZYCIELI…

Nauczyciele biorąc udział w praktykach i stażach zawodowych będą mieli możliwość poszerzyć zakres swoich praktycznych umiejętności oraz poznają oczekiwania pracodawców wobec potencjalnych pracowników – absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

Ponadto w ramach projektu zostaną doposażone warsztaty i pracownie kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Kraj. oraz  w Zespole Szkół w Drezdenku.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich zostanie przekształcony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Krajeńskich. Oferta kształcenia szkoły zostanie poszerzona o kształcenie zawodowe osób dorosłych.  

Wartość projektu… 7 314 007,34 zł, z których:

- wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące 93,26%,

- środki Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego wniesione w postaci udostępnienia sal i pracowni szkoleniowych stanowią 6,74%.

 

Załączniki:

Pobierz plik (prezentacja kursów - powiat strzelecko-drezdencki.pdf) prezentacja kursów – powiat strzelecko-drezdenecki

Back to top