|       |   EN

FAQ Praktyki

Możliwość uzyskania zwolnienia z odbywania praktyki studenckiej w części lub  w całości mogą uzyskać studenci, którzy posiadają zgodnie z kierunkiem studiów i specjalnością udokumentowane doświadczenie zawodowe. Doświadczenie to może wynikać z wykonywanej pracy/ zatrudnienia obecnie lub w przeszłości; prowadzonej własnej działalności gospodarczej obecnie lub w okresach wcześniejszych;  odbytego stażu;  wykonywania zadań na zasadach wolontariatu. Doświadczenie zawodowe powinno obejmować  czas nie krótszy niż przewidywany dla praktyk na poszczególnych kierunkach / specjalnościach. Decyzję o zwolnieniu studenta z praktyki zawodowej podejmuje Dziekan po uzyskaniu opinii opiekuna praktyk. Student, który będzie się ubiegał o zwolnienie  w części lub w całości z odbywania praktyki zawodowej, powinien  złożyć wniosek do Dziekana  (zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego) z uwzględnieniem wymaganych dokumentów stanowiących podstawę zwolnienia z praktyki i jej zaliczenia (określonych w  § 6 Regulaminu Praktyk).

Studenci mogą realizować studencką praktykę zawodową podczas wakacji  lub w trakcie roku akademickiego, o ile nie będzie to kolidowało z zajęciami dydaktycznymi. W uzasadnionych sytuacjach, kiedy student nie może realizować  praktyki w terminie zgodnym z zapisami Regulaminu Praktyk, powinien  wystąpić z wnioskiem do Dziekana (załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego) o wyrażenie zgody na odbycie swojej praktyki w innym terminie. Jeśli student ma wydaną decyzję przez Dziekana o indywidualnej organizacji studiów, wówczas termin jego praktyk także może być ustalony w trybie indywidualnym. Należy w tym zakresie uzyskać zgodę Dziekana na podstawie złożonego przez Studenta wniosku ( załącznik nr 4 do Regulaminu Praktyk Wydziału Ekonomicznego).

Szczegółowych informacji w zakresie praktyk udzielają poszczególni opiekunowie studenckich praktyk zawodowych.

Ankieta ewaluacyjna wypełniana przez Zakład Pracy jest obowiązkowa i musi być złożona wraz z pozostałymi dokumentami z praktyk.

Dokumenty potwierdzające odbycie studenckiej praktyki zawodowej należy oddać w oryginale, i żadne jego elementy to nie mogą to być ksera oryginalnych dokumentów, czy też ich skany.

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisana do kolejnych semestrów studiów, tym samym każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę w tym samym Zakładzie Pracy/Instytucji.

Back to top