|       |   EN

Podpisanie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w Akademii im. Jakuba z Paradyża21 czerwca br. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju kierunków studiów prowadzonych w naszej Uczelni, które podpisały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Pani Agnieszka Olender oraz Wicestarosta Pani Zofia Plewa.

Strony porozumienia, kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz mając na uwadze interdyscyplinarny charakter kierunków studiów prowadzonych w AJP, reprezentujących dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, inżynieryjno-technicznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, uznają za celową współpracę w ramach statutowych uprawnień i zadań.

Celami porozumienia są m.in. integrowanie środowiska naukowo-badawczego AJP oraz interesariuszy, w tym instytucji i podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego, doskonalenia procesu dydaktycznego w AJP z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów kształcenia akademickiego, a także aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki.

Relacja: Ewelina Wikońska

Fotorelacja: Monika Stefanek

 

Back to top