Dzięki kontaktom kadry naukowej naszej Akademii z Academia Baltica w Szlezwiku-Holsztynie student II roku filologii germańskiej Kacper Adamski otrzymał stypendium umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy kursu analizowali stereotypy w kontekście politycznym i kulturowym a także porównywali sposób prezentowania wydarzeń historycznych w podręcznikach historii . Ponadto uczestniczyli oni w wykładach i wycieczkach o tematyce geopolityczno-historycznej. Omawiane tematy dotyczyły związków pomiędzy poszczególnymi krajami tej części Europy oraz relacji mniejszości narodowych na pograniczu duńsko-niemieckim. Udział w letnim kursie był dla Kacpra Adamskiego także świetną okazją do lepszego poznania języka niemieckiego.  Stypendium, które uzyskał, współfinansowane było przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz fundację „dieZEIT-Stiftung”.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

erasmus

Podczas wizyty szkoleniowej w Stralsundzie i Wildau delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża zapoznała się m.in. ze strukturą uczelni i bazą lokalową, możliwościach uruchamiania nowych kierunków studiów. Rozmawiano o ofertach kursów i zajęć poza programem oferowanych przez uczelnie. Omawiano szczegóły dalszej współpracy w zakresie możliwości odbywania części studiów studentów uczelni, odbywania praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ oraz zakwaterowania studentów.

W dniach 8.05.-12.05. odbyłem w ramach programu Erasmus+ szkolenie w laboratorium fonetycznym Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maksa Plancka w Lipsku.

Moim głównym celem było zapoznanie się z metodami badań fonetyczno-artykulacyjnych oraz ze służącymi do nich urządzeniami. W czasie wizyty udostępniono mi niemal bez ograniczeń aparat USG z hełmem stabilizującym i odpowiednio przygotowanym stanowiskiem, EGG (elektroglottograf, czyli nieinwazyjne urządzenie rejestrujące stopień zwarcia strun głosowych) oraz NVS (Nasalance Visualization System, czyli urządzenie z odpowiednim oprogramowaniem do niezależnego pomiaru ciśnienia z kanału ustnego i nosowego). Poza tym mogłem się zapoznać z urządzeniami do nagrywania wielościeżkowego oraz z pozostałym wyposażeniem laboratorium.

W ramach pracy z opisanym powyżej sprzętem wykonałem przede wszystkim wiele dynamicznych zapisów USG obrazujących głoski polskie i ich połączenia. Jako ciekawostkę dołączam klatkę ukazującą wymowę polskiej samogłoski e w moim wykonaniu.

Oprócz nauki obsługi urządzeń oraz poznania ich zalet i ograniczeń w kontekście prowadzonych przeze mnie badań odbyłem wiele inspirujących rozmów i dyskusji z pracownikami laboratorium.

Poza tym odwiedziłem przy okazji swoje byłe miejsce pracy, Instytut Sorabistyki Uniwersytetu Lipskiego, gdzie 11.05. wygłosiłem wykład na temat języka kaszubskiego (https://sorb.philol.uni-leipzig.de/hsb/zarjadowanja-a-aktiwity/prednosk-wo-kasubscinje/).

Prof. nadzw. dr hab. Lechosław Jocz

W dniach 9-11.06.2017 w Akademie Sankelmark w Oeversee w Szlezwiku-Holsztynie odbyło się polsko-niemieckie sympozjum „Nowa obca ojczyzna / Die neue fremde Heimat”, w którym aktywny udział wzięli pracownicy naukowi naszej Akademii.  Dr Małgorzata Czabańska-Rosada naświetliła problem przyswajania obcego dziedzictwa na przykładzie cmentarzy Nowej Marchii. Dr Katarzyna Taborska natomiast mówiła o Landsbergu / Gorzowie Wielkopolskim w kontekście przemianowania miasta i wymiany substancji społecznej. W obradach i towarzyszących im dyskusjach uczestniczyło sześciu studentów filologii germańskiej: Karolina Saugut, Marlena Kowalczyk, Natalia Molik, Nicole Lewandowski, Kacper Adamski i Ikmet Yasharov, którzy przy okazji odbywali praktykę translatorską i nauczycielską. Opiekę naukową nad konferencją, która odbywała się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, sprawowali Prof. dr hab. Hannelore Scholz-Lübbering (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz dr Christian Pletzing (Akademie Sankelmark).  Podczas trzech dni obrad wygłoszono dziewięć referatów, którym towarzyszyły ożywione dyskusje i warsztaty. W sympozjum wzięli udział znani badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Niemczech. Wymiana myśli i doświadczeń zaowocuje w najbliższej przyszłości podjęciem nowych inicjatyw badawczych i rozwojowych o charakterze  międzynarodowym. Gorzowscy studenci zaprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego do tematyki obrad i wyróżniali się wysoką kulturą osobistą. W trakcie pobytu mieli oni także możliwość zwiedzenia pobliskiego portowego miasta Flensburg, położonego nad Zatoką Flensburską i odbyli krótką wycieczkę do Danii. Pobyt studentów finansowany był przez niemiecki Bundestag.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Pobierz plik (Wykładowcy i studenci.pdf) Fotorelacja

Już po raz trzeci w ramach programu Erasmus+ zorganizowano warsztaty językowo-turystyczne, w których uczestniczyło łącznie 59 studentów, w tym 27. studentów kierunku turystyki i rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz 32. studentów studiów magisterskich Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde. Trzydniowe warsztaty odbywały się w Blankensee na terenie Brandenburgii.

W dniu 27.05.2017 po raz czwarty odbyły się naukowo-badawcze warsztaty z udziałem studentów  Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Christian – Albrechts - Universität zu Kiel pod opieką dr Małgorzaty Czabańskiej - Rosady i doc. Barbary von Campe. Tym razem miejscem naszych badań był Międzyrzecz i ziemia międzyrzecka. Tematem przewodnim była analiza historycznego krajobrazu kulturowego.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top