Akademickie Centrum Kultury od roku akademickiego 2011-2012 działa w ramach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest animowanie kulturalnego życia Uczelni i Gorzowa, wspieranie inicjatyw kulturalnych szeroko pojętego środowiska akademickiego. To swoiste centrum integracji środowisk twórczych oraz przestrzeń realizacji wydarzeń niemal wszystkich dziedzin sztuki: muzyki, teatru, filmu, sztuk plastycznych, literatury.

Akademickie Centrum Kultury kreuje wydarzenia kulturalno-artystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym i transgranicznym, zapraszając do współpracy artystów i animatorów kultury należących do bardzo różnych środowisk, reprezentujących odmienne pojmowanie kultury i sztuki oraz charakteryzujących się świeżym – zawsze otwartym na Nowe i Inne – podejściem do tej tematyki.

Centrum otacza opieką merytoryczną i organizacyjną różnorodne grupy twórcze i zespoły, które do tej pory samodzielnie działały na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, m.in.: zespół wokalny czy Towarzystwo Mickiewiczowskie. Jest też otwarte na nowe projekty studentów oraz wykładowców chcących realizować się twórczo lub prezentować w przestrzeni Uczelni i miasta, np. kabaret, zespól taneczny czy klub fotograficzny. Zamierza wychodzić naprzeciw środowisku akademickiemu i inicjować działania różnych grup artystyczno-kulturalnych.

Szczególne miejsce w działalności Akademickiego Centrum Kultury będą miały:

  • kultura, literatura i sztuka regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań artystycznych i twórczych szeroko pojętego środowiska akademickiego Gorzowa;
  • dokonania twórcze, literackie i artystyczne mieszkańców i byłych mieszkańców regionów pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów transgranicznych Polski wschodniej (między innymi dzięki współpracy z Uczelniami partnerskimi z Ukrainy, Litwy, Białorusi czy Rosji);
  • badania nad twórczością artystyczną „młodych” na przestrzeni ostatniego 30-lecia, ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk, jak ZIN art, aż po współczesną sztukę miasta;
  • krzewienie kultury języka (nie tylko polskiego) – pokazy filmów, koncerty, wykłady, spotkania autorskie dotyczące języka i kultury Polski, Włoch, Francji, Niemiec, Rosji oraz Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Ambicją Akademickiego Centrum Kultury jest wykreowanie zjawisk i wydarzeń kulturalnych uzupełniających ofertę kulturalną miasta i regionu.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top