|       |   EN

KIERUNEK LOGISTYKA   (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Na kierunku logistyka o profilu praktycznym studenci odbywają trzymiesięczne praktyki zawodowe, podczas których weryfikują swoją wiedzę w praktyce, sprawdzają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe oraz zapoznają się z rynkiem pracy.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Studia na kierunku LOGISTYKA o profilu praktycznym dostarczają wszechstronnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne w  szeroko pojętej sferze organizacji oraz zarządzania systemami i procesami logistycznymi.

Absolwent kierunku LOGISTYKA posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu konfigurowania łańcuchów dostaw, wykorzystywania narzędzi wspierających procesy logistyczne oraz wykorzystania technologii informacyjnych w praktyce gospodarczej. Absolwent przygotowany będzie do realizacji procesów logistycznej obsługi klienta, współpracy wewnątrz łańcuchów logistycznych w sektorze B2B oraz B2C, obsługi procesów logistycznych oraz ich optymalizowania. Absolwenci posiadać będą również umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi, twórczego rozwiązywania problemów, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami projektowymi, transferu wiedzy i jej zastosowań, wykorzystywania najnowszych technologii oraz realizacji zadań w  zespołach.

 

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

- transport i spedycja

- logistyka handlu i dystrybucji

- zarządzanie procesami logistycznymi

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku logistyka znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowo- spedycyjnych, w centrach logistycznych a także są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z obszaru szeroko rozumianej logistyki.   

Absolwent studiów licencjackich nabywa umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia lub pokrewnym kierunku.

Back to top