|       |   EN

KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), tworząc możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej oraz specjalistycznej.

W toku 6 semestrów studiów studenci odbywają dwie dwunastotygodniowe praktyki zawodowe (12 tygodni na pierwszym roku studiów i 12 tygodni na drugim roku).

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym, a Absolwenci otrzymują tytuł licencjata.

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do istoty, roli, funkcji, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji różnego typu, a także wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia rynkowego.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku zarzadzanie o profilu praktycznym posiada umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik metod ich rozwiązywania. Jest przygotowany do potrzeb rynku pracy w zakresie gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i pełnienia poszczególnych ról menedżerskich w różnych jednostkach organizacyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

MODUŁY do wyboru po I roku studiów:

1) projektowanie i sprzedaż usług

Moduł kształcenia (wybieralny I) Projektowanie i sprzedaż usług dostarcza studentowi współczesnej wiedzy oraz kluczowych  umiejętności w procesie projektowania innowacyjnych procesów usługowych oraz placówek usługowych różnych sektorów m.in.: innowacyjnych metod (myślenia projektowego– Design Thinking jako metody innowacyjnego rozwiązywania problemów i wspierania tworzenia innowacji w usługach; projektowanie zorientowanie na człowieka/ użytkownika - Human-Centered Design; proces zwiększania satysfakcji użytkownika w procesie doświadczania usługi –User Experience), narzędzi oraz technologii w tworzeniu skutecznej sprzedaży usług; marketingowego miksu usługowego (7P).

Absolwent modułu otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą mu stać się specjalistą w obszarze: zarządzania procesem projektowania usług, kreowania strategii usług i tworzenia innowacji w usługach, projektowania procesów usługowych w różnych branżach, wdrażania usług i nadzorowania procesu ich świadczenia, zarządzania sprzedażą usług w nowoczesnych i konwencjonalnych kanałach sprzedaży, specjalistycznego projektowania usług w agencjach marketingowych/ reklamowych na zlecenie organizacji rożnych typów, kreacji usług innowacyjnych, projektowania podróży klienta z zastosowaniem nowych technologii i marketingu sensorycznego.

2) zarządzanie kapitałem ludzkim w środowiskach wielokulturowych

Moduł kształcenia (wybieralny II) Zarządzanie kapitałem ludzkim w środowiskach wielokulturowych dostarcza studentowi współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, oraz nowatorskich sposobów realizacji kluczowych procesów HR: rekrutacji, rozwoju, motywowania i wynagradzania pracowników uwzględniając wielokulturowość środowisk. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną i dokumentacyjną związaną z pozyskiwaniem pracowników spoza kraju, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy w zarządzaniu różnorodnością  i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Absolwent modułu otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności menadżerskie, które pozwolą mu stać się specjalistą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniając najnowsze trendy rynkowe a także zjawiska migracji.  Absolwent będzie mógł podjąć pracę zarówno w komórkach personalnych różnych typów organizacji jak i świadczyć profesjonalne usługi biznesowe w ramach pozyskiwania, obsługi kadrowej i zarządzania pracownikami różnorodnymi.

3) zarządzanie nowoczesną organizacją

Moduł kształcenia (wybieralny III) Zarządzanie nowoczesną organizacją dostarcza studentowi wszechstronnej wiedzy opartej na najlepszych praktykach i rozwiązaniach, dotyczącej funkcjonowania różnego typu organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarczych. Student poznaje problematykę i wyzwania współczesnych organizacji, jak również zasady oraz metody organizowania i kierowania nimi. Zdobywa umiejętności rozpoznawania, formułowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych w różnym wymiarze, planowania i kontroli przebiegu procesów, uwzględniających ich specyfikę, okoliczności realizacji i stopień nowatorstwa.

Absolwent modułu wyposażony będzie w wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające mu stać się specjalistą w zakresie kierowania i zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami oraz innymi organizacjami. Absolwent będzie mógł podjąć pracę zawodową zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym na stanowiskach związanych z realizacją zadań kierowniczych w przedsiębiorstwach, instytucjach pozarządowych oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, w organizacjach działających w niemal wszystkich sektorach i dziedzinach ludzkiej aktywności.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci I stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie przygotowani będą do pełnienia ról zawodowych na średnich i wyższych szczeblach struktury przedsiębiorstw oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Oferta modułów specjalnościowych jest dostosowywana do uwarunkowań lokalnego – lubuskiego rynku pracy, kreowanego przez zmieniające się zapotrzebowanie jednostek społecznych i gospodarczych na poszczególne nurty informacyjne, a tym samym zawody.

Absolwent studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny, na kierunku zarządzanie rozumie potrzebę i dostrzega możliwość ustawicznego dokształcania się wynikającą z ciągłego rozwoju zarządzania. Potrafi: samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny; współdziałać i pracować w grupie oraz budować zespoły nastawione na rozwiązywanie problemów organizacji; właściwie określać priorytety służące realizacji zadania w obszarze zarządzania w przedsiębiorstwie, konsekwentnie dążąc do realizacji indywidualnych bądź zespołowych działań. Właściwie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem  zawodu menadżera. Absolwent studiów pierwszego stopnia – profil praktyczny, na kierunku zarządzanie potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów – z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych, finansowych, politycznych, a także przewidywać wieloaspektowe skutki społeczne swojej działalności;  uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności za pomocą metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych metod informatycznych, a także przestrzegania norm etycznych w pełnionych rolach organizacyjnych i pozaorganizacyjnych.

W świetle dynamiki rynku i stale wzrastających wymagań stawianych (potencjalnym) kandydatom na rynku pracy, absolwent studiów pierwszego stopnia– profil praktyczny, na kierunku zarządzanie przygotowany jest do budowania własnej kariery specjalisty. Ponadto konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności absolwenta możliwa będzie w ramach dalszego kształcenia profesjonalnego, np. na studiach II stopnia , czy w ramach studiów podyplomowych.

Back to top