|       |   EN

 

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (profil praktyczny)

Studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów)

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki .

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Specjalności do wyboru po I roku studiów:

  • administrowanie bezpieczeństwem
  • bezpieczeństwo globalne i regionalne
  • bezpieczeństwo militarne – NOWOŚĆ
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • ochrona osób i mienia – NOWOŚĆ
  • zarządzanie kryzysowe w regionie

 Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej przez Senat.  

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym posiada ogólną wiedzę interdyscyplinarną teoretyczną jak i praktyczną w dziedzinie nauk społecznych ( dyscypliny: bezpieczeństwo, obronność, polityka, polityka publiczna, komunikacja społeczna), w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia) i w dziedzinie nauk prawnych (prawo). Zna i rozumie istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania i relacje zachodzące w jego strukturze w wymiarze społecznym,  kulturowym, psychologicznym zarówno w skali globalnej, regionalnej, jak i lokalnej. W praktyce zna relacji między instytucjami, służbami, inspekcjami, strażami i innymi jednostkami organizacyjnymi systemu bezpieczeństwa. Absolwent ma szereg umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej i życiu codziennym. Potrafi m.in. prawidłowo interpretować, analizować i wyjaśniać zależności występujące pomiędzy dziedzinami specyficznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa, analizuje konkretne problemy, proponuje rozstrzygnięcia i uzasadnia ich wybór oraz wdraża projektowane rozwiązania  w ramach wykonywanych zadań zwłaszcza tych zawodowych  - dzięki efektom kształcenia nabytym podczas studiowanej specjalności. Absolwent potrafi dokonywać analizy procedur bezpieczeństwa w kontekście zachodzących procesów społecznych, prawnych, ekonomicznych itd. Zna i potrafi zastosować normy prawne, reguły zawodowe  i etyczne w praktyce, posiada także umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i jej ekspozycji w wystąpieniach w języku obcym. Absolwent WAiBN jest bardzo dobrze przygotowany do poruszania się na rynku pracy oraz zmiany miejsca zatrudnienia.

 

Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowany do pracy
m.in. w strukturach administracji publicznej, zespołach reagowania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego; w strukturach służb mundurowych; w organizacjach i instytucjach: politycznych, edukacyjnych, samorządowych, kulturalnych, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, a także w odpowiadającej tej płaszczyźnie działalności gospodarczej.

Back to top