|       |   EN

Plik do pobrania:

Pobierz plik (Plan studiów - Nauczanie języka polskiego jako obcego.pdf) Plan studiów – Nauczanie języka polskiego jako obcego

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe nauczanie języka polskiego jako obcego są adresowane do nauczycieli języka polskiego, języków obcych oraz edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą rozszerzyć kwalifikacje o uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego we wszystkich typach szkół w kraju i za granicą oraz na kursach języka polskiego dla cudzoziemców. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019. Studia mają charakter kwalifikacyjny, trwają 3 semestry i obejmują 287 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyki.

Słuchacze poznają specyfikę nauczania języka polskiego osób dorosłych i dzieci pochodzących z różnych grup kulturowych i językowych. Zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na organizowanie i prowadzenie działań dydaktycznych oraz ewaluację postępów w nauce uczniów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych różnych grup.

Adresaci

Studia podyplomowe nauczanie języka polskiego jako obcego skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów filologicznych (pierwszego lub drugiego stopnia) nadający uprawnienia nauczycielskie oraz absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W wyjątkowych sytuacjach o przyjęcie na studia mogą ubiegać się studenci ostatniego roku wskazanych kierunków oraz nauczyciele będący absolwentami kierunków innych niż wymienione – o ich przyjęciu decyduje kierownik studiów.

Back to top