|       |   EN

Pliki do pobrania:

 Pobierz plik (Logopedia - plan studiów.pdf) Logopedia – plan studiów

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe z zakresu logopedii są interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który lokuje się w kilku obszarach kształcenia. W polu działań logopedy znajduje się wiedza lingwistyczna (fonetyka i fonologia, nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego dla logopedów), medyczna (związana z naukami medycznymi – anatomia i fizjologia narządów mowy, anatomia, fizjologia i patofizjologia układu nerwowego, podstawy audiologii, foniatria, podstawy ortodoncji), wiedza psychologiczna (neuropsychologia, neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy, psychologia rozwojowa i kliniczna, psychoterapia) oraz pedagogiczna i ściśle logopedyczna, dające podstawy postepowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą.

Celem studiów podyplomowych w zakresie logopedii jest przygotowanie do zawodu logopedy, poprzez uzyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji językowej oraz stworzenie podstaw do dalszego rozwoju w zawodzie logopedy w ramach studiów specjalizacyjnych (między innymi: neurologopedii, surdologopedii).

Studia podyplomowe w zakresie logopedii prowadzone w Akademii
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim są studiami kwalifikacyjnymi, tzn. nadają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy:

  • w resorcie oświaty: we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych*;
  • w resorcie zdrowia;
  • prowadzenia samodzielnej praktyki logopedycznej.

Studia, zgodnie z zaleceniami i wymaganiami Polskiego Kolegium Logopedycznego Polskiego Związku Logopedów, trwają 4 semestry (2 lata) i obejmują 640 godzin kształcenia w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk i zajęć praktycznych. 

Praktyki i zajęcia praktyczne organizowane są we własnym zakresie. Uczelnia nie organizuje i nie pokrywa kosztów praktyk i zajęć praktycznych. Zjazdy zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich wymaganych egzaminów, uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, odbycie i zaliczenie praktyk, zajęć praktycznych napisanie oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy końcowej (uzyskanie 72 punktów ECTS).

 

Adresaci

Studia podyplomowe w zakresie logopedii skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) wszystkich kierunków. Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego.

* Pod warunkiem posiadania przygotowania pedagogicznego zdobytego w toku innego kształcenia.

 

 

Back to top