Akademia Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” prowadzona przez Akademię im. Jakuba z Paradyża jest jedynym projektem z województwa lubuskiego, który został zakwalifikowany do ogólnopolskiego programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Cel projektu:

            Celem nadrzędnym projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej naukami ścisłymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci zgodnym z zasadami naukowymi.

Cele szczegółowe:

  1. Umożliwienie dzieciom w wieku wczesnoszkolnym aktywnego uczestnictwa w poznawaniu świata poprzez wdrożenie postawy badacza charakteryzującej się ciekawością, osobistym zaangażowaniem i twórczością, jak również inspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia, rozwijania talentów, a także pasji do nauki.
  2. Zapoznanie uczniów z ogólną charakterystyką środowiska akademickiego, zaciekawienie panującymi regułami i zasadami studiowania, jak również zaprezentowanie uczelni wyższej jako miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich.
  3. Propagowanie idei innowacyjności w zawodzie nauczyciela wśród studentów pedagogiki poprzez realizację dodatkowych działań praktycznych w Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”, podczas których studenci mają szansę wzbogać, rozszerzać i dopełniać nabywane w toku studiów kompetencje pedagogiczne, niezbędne w profesji nauczycielskiej.
  4. Integracja lokalnej społeczności wokół propagowania działań Ośrodka Edukacyjnego poprzez nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół podstawowych uczniów klas 1-3 oraz ich rodzicami, delegujących na pozaszkolne zajęcia w ramach projektu Akademia Małego Naukowca.

2. Koncepcja projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”

a. Grupa docelowa i metodyka pracy     

             Ogólnym założeniem projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” jest organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z pierwszego etapu edukacyjnego (uczniowie klas 1-3), rozbudzających ich pasję do nauk ścisłych, realizowanych w ramach pracowni
z fizyki i matematyki, a także wspieranie indywidualizacji procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym.

             Ideą projektu jest stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy sformułują hipotezy badawcze, które poprzez własne doświadczenia i eksperymenty zweryfikują, a także wyciągną odpowiednie wnioski. Zajęcia są szansą na doskonalenie uwagi, logicznego myślenia oraz wnioskowania przez dzieci, na podstawie ich własnych obserwacji. Dodatkowo kreowane działania zmierzają również do rozwijania wśród dzieci umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i zachowań prospołecznych. Dlatego udział w projekcie daje możliwość uczniowi na samodzielne - praktyczne działanie, które realizuje w formie zajęć: laboratoryjnych, warsztatowych, pokazów naukowych oraz uczestniczy aktywnie w dyskusji.

            Dominującymi metodami pracy są metody: problemowa i praktyczna ze szczególnym uwzględnieniem metody laboratoryjnej i zajęć praktycznych. W projekcie obowiązującą formą pracy z uczniem jest przede wszystkim indywidualne podejście
do każdego dziecka, ale również obecna jest zespołowa forma pracy z całą grupą. Wszelkie środki dydaktyczne i pomoce naukowe, które są wykorzystywane w trakcie trwania zajęć, wynikają ze specyfiki i zakresu bloku tematycznego każdej z pracowni. Dlatego w pracowni fizyki uczniowie pracują wykorzystując sprzęt laboratoryjny i inne niezbędne materiały do przeprowadzenia doświadczeń, z kolei w pracowni matematyki, z uwagi na podjęty temat geometrii, przestrzenności i konstrukcji, dzieci podczas pracy manipulują certyfikowanymi pomocami dydaktycznymi spełniającymi obowiązujące norm bezpieczeństwa, które są dostosowane do ich wieku i możliwości.

b. Projekt działalności: organizacja, częstotliwość zajęć

            W roku akademickim 2016/2017, w semestrze letnim projekt Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” zakłada przeprowadzenie dwóch tur ośmiu zajęć warsztatowych/laboratoryjnych (po 60 minut) dla czterech grup 15-osobowych w każdej z nich. Co oznacza, że każde dziecko będzie uczestniczyło w cyklicznych ośmiu 60-minutowych zajęciach. Cztery spotkania odbędą się w ramach pracowni fizyki, kolejne cztery w pracowni matematyki. Zajęcia będą odbywały się we wtorki w ośmiu bezpośrednio następujących po sobie tygodniach, w godzinach: I grupa 14:00-15:00, II grupa 15:30-16:30. W I turze od 21.02 do 11.04. 2017 r. wezmą udział 4 grupy 15-osobowe, czyli 60 uczniów. W II turze od 25. 04 do 13.06. 2017 r. wezmą udział w zajęciach kolejne 4 grupy 15-osobowe, czyli 60-ciu uczniów. Łącznie w projekcie będzie uczestniczyło 120 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

c. Działalność projektu zgodna z obyczajem akademickim

            Projekt Akademia Małego Naukowca zrealizowany zostanie zgodnie z obyczajem akademickim, dlatego jego rozpoczęcie odbędzie się w formie inauguracji, podczas której uczestnikom zostaną wręczone indeksy, do których będą wpisywane zaliczenia poszczególnych zagadnień. Natomiast zakończenie udziału w projekcie będzie miało miejsce podczas uroczystości absolutoryjnej, w trakcie której „Mały Naukowiec” odbierze dyplom ukończenia Akademii.

             

Lokalizacja

Kontakt

Back to top