|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - plan zajęć

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WS. PRAKTYK

NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, korzysta z możliwości realizacji praktyk w instytucji, z którą AJP/WTINZ ma podpisane porozumienie lub znajduje we własnym zakresie zakład pracy/ instytucję dające gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru podmiotu przyjmującego go na praktykę, student zobowiązany jest do: 

  1. złożenia w Dziekanacie porozumienia (załącznik nr 1) (jeżeli instytucja tego wymaga pomimo podpisania porozumienia z AJP/WTINZ)  bądź jeśli instytucja przyjmująca  nie wymaga zawarcia porozumienia student składa podpisane przez opiekuna praktyk oświadczenie  instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę (załącznik nr 3), przed rozpoczęciem praktyki!!!
  2. wykupienia  ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki i okazania go w Dziekanacie podczas składania oświadczenia.

KROK 3: Student otrzymuje od pracownika dziekanatu: skierowanie na praktykę ( załącznik nr 2), KARTĘ PRAKTYK ( załącznik nr 5), z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki. Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów Regulaminu praktyk, który dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w instytucji przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej. 

KROK 6: W wyznaczonym terminie, student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK oraz ANKIETĘ EWALUACYJNĄ. .

OPIEKUN PRAKTYK TURYSTYKA I REKREACJA I, II STOPIEŃ

dr Joanna Kupczyk/ tel 510 912 315, email: jkupczyk@ajp.edu.pl

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE

 Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK TIR I.doc)REGULAMIN PRAKTYK TIR I.doc

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA, STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE

Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK TIR II.pdf)REGULAMIN PRAKTYK TIR II.pdf

LISTA FIRM Z ZAWARTYMI POROZUMIENIAMI

Pobierz plik (porozumienia TIR.docx) porozumienia TIR.docx

 

                                                                                                                                                                                                          DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz plik (Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc) Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc

Pobierz plik (Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc)Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc

Pobierz plik (Ankieta ewaluacyjna.docx)Ankieta ewaluacyjna.docx

 

 

                                                    PROCEDURA POSTĘPOWANIA WS. PRAKTYK

                                                    NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO:

KROK 1: Student, w celu odbycia praktyki, znajduje we własnym zakresie placówkę medyczną dającą gwarancję zrealizowania założeń programowych praktyki lub korzysta z możliwości realizacji praktyk w placówce medycznej, z którą AJP/WTINZ ma podpisane porozumienie. Praktyki mogą odbywać się: w szpitalach przychodniach, żłobkach, hospicjach oraz DPS- ach w zależności od rodzaju praktyki.

KROK 2: Po dokonaniu wyboru placówki medycznej przyjmującej go na praktykę, student zobowiązany jest do:

  1. pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia (zał. nr 1)o organizację praktyk ze strony internetowej bądź jeśli placówka medyczna przyjmującą nie wymaga porozumienia student pobiera oświadczenie ( zał. Nr 3) o przyjęciu na praktyki ( również w dwóch egzemplarzach),
  2. wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia/ lub oświadczenia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,
  3.  wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki,
  4. przedłożenia opiekunowi praktyk niezbędnych dokumentów/ badań lekarskich:aktualnego zaświadczenia lub karty zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wydanych przez lekarza medycyny pracy oraz kserokopię: wyników w kierunku HIV, HBS, HCV, aktualnego badania mikrobiologicznego kału na nosicielstwo z wynikiem ujemnym, zaświadczenia o szczepieniu ochronnym przeciw WZW typu „ B” oraz innych szczepień i badań wymaganych w danej placówce medycznej,
  5.  złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia / lub oświadczenia podpisanego przez opiekuna celem uzyskania zgody Dziekana na odbycie praktyki u wskazanego organizatora i okazanie dokumentu potwierdzającego wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
Student, zobowiązany jest dokonać wyżej wymienionych czynności do:
- do 31 stycznia (w związku z zaliczeniem zimowego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo),
- lub do 30 kwietnia (w związku z zaliczeniem letniego semestru studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo), danego roku akademickiego (tj. przed rozpoczęciem praktyki) w dziekanacie.
Złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. c - e, jest warunkiem uzyskania zgody opiekuna na odbycie praktyki we wskazanym miejscu.
Podpisane porozumienia /lub oświadczenie wraz ze skierowaniem ( zał. nr 2) i kartą praktyk (zał. nr 5) przesyłane jest poczta lub wydawane bezpośrednio w Dziekanacie WTINZ.

KROK 3: Student pobiera: porozumienie, indywidualne skierowanie (na życzenie instytucji przyjmującej na praktykę) oraz STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK, z którymi to udaje się do instytucji przyjmującej go na praktyki.
Zobowiązany jest jednocześnie do dołączenia do w/w dokumentów Regulaminu praktyk, Programu praktyk oraz ankiety ewaluacyjnej dla pracodawców, które dostępne są do pobrania na stronie internetowej Wydziału.

KROK 4: Opiekun praktyk lub przełożony studenta w placówce medycznej przyjmującej, wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 5: Student wypełnia KARTĘ PRAKTYK w części dla niego przeznaczonej.

KROK 6: W wyznaczonym terminie (ogłoszenie na stronie internetowej Wydziału), student zdaje wydziałowemu opiekunowi praktyk, prawidłowo wypełnioną STUDENCKĄ KARTĘ PRAKTYK ORAZ ANKIETĘ EWALUACYJNĄ.

OPIRKUN PRAKTYK PIELĘGNIARSTWO

mgr Jadwiga Warzocha/ tel. 957331342, email; jadwiga.warzocha@op.pl

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE

Pobierz plik (REGULAMIN PRAKTYK PL.pdf)REGULAMIN PRAKTYK PL.pdf

LISTA PLACÓWEK MEDYCZNYCH Z ZAWARTYMI POROZUMIENIAMI

Pobierz plik (Porozumienia PL.docx)Porozumienia PL.docx

 

                                                                                                                                                                                                                   DOKUMENTY DO POBRANIA

Pobierz plik (Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc)Oświadczenie instytucji przyjmującej o przyjęciu na praktykę.doc

 Pobierz plik (Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc)Porozumienie indywidualne w sprawie praktyk.doc

Pobierz plik (Ankieta ewaluacyjna.docx)Ankieta ewaluacyjna.docx

Pobierz plik (dziennik praktyk PL.pdf)dziennik praktyk PL.pdf

 K O M U N I K A T NR 2 /1 40 /2 02 2
R E K T O R A A K A D E M I I I M . J A K U B A Z P A R A D Y Ż A
Z S I E D Z I B Ą W G O R Z O W I E W I E L K O P O L S K I M
z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim
2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Pobierz plik (DOP-140-02-2022 Komunikat - funkcjonowanie AJP w roku 2022-2023 okresie stanu zagrożenia epidemicznego.pdf)DOP-140-02-2022 Komunikat - funkcjonowanie AJP w roku 2022-2023 okresie stanu zagrożenia epidemicznego.pdf

 

UWAGA!!!

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane) będą umieszczane w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

ORGANIZACJA ROKU

Pobierz plik (Organizacja roku akademickiego 2022-2023.doc)Organizacja roku akademickiego 2022-2023.doc

Pobierz plik (Zestawienie tygodni (I, II ) oraz weekendów, w których odbędą się zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2022-2023.docx)Zestawienie tygodni (I, II ) oraz weekendów, w których odbędą się zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2022-2023.docx

 

Pobierz plik (zapisy na zajęcia wf i AZS AJP sem. zimowy 2022-2023 (4).docx)zapisy na zajęcia wf i AZS AJP sem. zimowy 2022-2023 (4).docx

 

 

 

 

 

PLAN  ZAJĘĆ

semestr ZIMOWY

rok akademicki 2022/2023

 

 

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

* studentów pierwszego roku studiów licencjackich (I stopnia), obowiazuje 30 godzin w-fu w semestrze. Istnieje mozliwośc realizacji godzin w ramach KU AZS-AJP.

Pobierz plik (plan wf 2022-2023 sem. zimowy.docx) plan wf 2022-2023 sem. zimowy.docx

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA I 0- licencjackie

AKTUALIZACJA: 04.10.2022- SALE

Pobierz plik (PLAN TIR I- zima 22-23 sale.docx)PLAN TIR I- zima 22-23 sale.docx

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA II 0- magisterskie

  AKTUALIZACJA: 04.10.2022- SALE

Pobierz plik (PLAN TIR II - zima 22-23 sale.docx) PLAN TIR II - zima 22-23 sale.docx

 

-HARMONOGRAM WYJAZDÓW TERENOWYCH TIR I0 i II0

* ćwiczenia oraz zajęcia terenowe odbywające się poza Uczelnią zostaną wpisane w harmonogram zajęć terenowych (daty oraz miejsce zostaną ustalone podczas pierwszych zajęć z osobami prowadzącymi przedmiot)

 

 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO I0- licencjackie

AKTUALIZACJA: 04.10.2022- sale

Pobierz plik (PLAN PL1-zima 22-23.docx)PLAN PL1-zima 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN PL1-(26+)- zima 22-23.docx) PLAN PL1-(26+)- zima 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN PL2- zima 22-23.docx)PLAN PL2- zima 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN PL3- zima 22-23.docx)PLAN PL3- zima 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN PL3-(26+)-zima 22-23.docx)PLAN PL3-(26+)-zima 22-23.docx

 

 

 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

Pobierz plik (PLAN PL3-(26+)-zima 22-23.docx)AKTUALIZACJA:

 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

AKTUALIZACJA: 30.09.2022

Pobierz plik (PLAN PL. POMOSTOWE zima 22-23.docx)PLAN PL. POMOSTOWE zima 22-23.docx

 

 

 

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE I0- licencjackie

AKTUALIZACJA :04.10.2022- SALE

Pobierz plik (PLAN RM1-ZIMA 22-23.docx)PLAN RM1-ZIMA 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN RM1-(26+)-ZIMA 22-23.docx)PLAN RM1-(26+)-ZIMA 22-23.docx

 Pobierz plik (PLAN RM2- ZIMA 22-23.docx) PLAN RM2- ZIMA 22-23.docx

Pobierz plik (PLAN RM2-(26+)- ZIMA 22-23.docx)PLAN RM2-(26+)- ZIMA 22-23.docx

 

 

 

 

 

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 

 

 

Back to top