|       |   EN

Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń dla studentów:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.),
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) - w zakresie zasad ustalania wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie,
 • Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów AJP stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 56/0101/2021 Rektora AJP z dnia 31 sierpnia 2021,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń.

   Pobierz plik (56-21 ZR załącznik - regulamin pomocy materialnej dla studentów.doc)   Regulamin świadczeń dla studentów AJP

W dniu 18 listopada 2021 r. Komisja Stypendialna przyznała wnioskującym studentom świadczenia pomocy materialnej.

UWAGA! Studenci mogą w dalszym ciągu składać wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Komisja stypendialna, w ramach pozostałych środków finansowych, rozpatrzy nowe wnioski na kolejnym posiedzeniu.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

W roku akademickim 2021/2022 wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania sie o stypendium socjalne wynosi 1.051,70 zł netto.

W przypadku gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (patrz pkt 2 poniżej).

1. Świadczenia, o które może ubiegać się student w roku akademickim 2021/2022:   

- stypendium socjalne:

 • w wysokości 1.000 zł miesięcznie przy dochodzie do 600 zł na osobę w rodzinie,
 • w wysokosci 800 zł miesięcznie przy dochodzie od 600,01do 1051,70 zł na osobę w rodzinie,

zwiększenie stypendium socjalnego z uwagi na:

 • zamieszkanie w Domu Studenta lub innym obiekcie (umowa najmu) - 200 zł miesięcznie,
 • sieroctwo - 200 miesięcznie,

- stypendium dla osób niepełnosprawnych:

 • w stopniu znacznym - 700 miesięcznie
 • w stopniu umiarkowanym - 500 zł miesięcznie
 • w stopniu lekkim - 400 zł miesięcznie

- zapomoga - wysokość uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej znalazl się student,

- stypendium Rektora - stawki w zależności od wysokości średniej ocen za poprzedni rok akademicki uzyskanej przez studentów na danym kierunku, ustalają studenci z samorządu studenckiego i właściwy Dziekan.

Za osiagnięcia naukowe lub artstyczne lub sportowe:

 • 1.200 zł za osiągnięcia odpowiadające 10 pkt,
 • 800 zł za osiągnięcia odpowiadające 5 pkt.

2. W przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto miesięcznie student ma obowiązek przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny za okres poprzedniego roku kalendarzowego do dnia wystawienia zaświadczenia. Niedołączenie do wniosku zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego. W przypadku przedstawienia zaświadczenia z MOPS z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, student składa dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty potwierdzające źródła utrzymania. Na tej podstawie Uczelniana Komisja Stypendialna wydaje stosowaną decyzję.

3. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to łączny okres (nieprzekarczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów - niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym roku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskiech, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

4. Świadczenia stypendialne nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, niezależnie kiedy został uzyskany i na jakim kierunku. Prawo do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

5. W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnym kierunku studiów istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności można określić np. na podstawie treści ww. orzeczenia.

6. Studentom będącym:

1) kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

2) funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącymi funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie

nie przysługują świadczenia pomocy materialnej dla studentów.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się artykuł dotyczący przyznawania świadczeń dla studentów od 1 października 2021. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, artykuł dostępny jest pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dochod-uprawniajacy-do-ubiegania-sie-o-stypendium-socjalne-w-roku-akademickim-20212022

Back to top