Kierownik pracowni: prof. nadzw. dr hab. Kołaczkowski Bartosz

 

       Celem Pracowni jest prowadzenie badań nad różnymi formami administracji zdecentralizowanej, w szczególności nad samorządem terytorialnym. Główne obszary badawcze Pracowni obejmują euroregionalne aspekty funkcjonowania wspólnot lokalnych oraz determinujący dopuszczalną skalę współpracy międzynarodowej zakres samodzielności polskich jednostek samorządu (także zawodowego i gospodarczego).

           Szczegółowe problemy podejmowane w pracach tej jednostki organizacyjnej Uczelni to przede wszystkim: cele i zasady funkcjonowania euroregionów, zasady finansowania współpracy euroregionalnej, prawa i obowiązki członków euroregionów, zakres kompetencji ich władz czy wreszcie zasady przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych. Przedmiotem analiz w ramach projektów Pracowni jest także pomijana często w badaniach naukowych relacja pomiędzy prawami członków lokalnych wspólnot samorządowych a realizacją praw i wolności o charakterze politycznym.

                  Działania Pracowni wykraczają poza skierowane do relatywnie ograniczonego kręgu odbiorców badania naukowe i obejmują także m.in. popularyzację współpracy transgranicznej w możliwie wielu dziedzinach np. w sferze ochrony środowiska, planowania przestrzennego, wzajemnego nauczania języków, czy też rozwoju turystyki.

 

          Pracownia zamierza współpracować  z innymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi, w tym m. in. z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Planowanew roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017 przedsięwzięcia to przygotowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej orazwydanie monografii. 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top