|       |   EN

Wydział Techniczny w roku akademickim 2017/2018 realizuje wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym nastęujące projekty:

1. Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Witnica.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działania 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT. Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: http://www.projektwitnica.pl

Back to top