Baza materialna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Kompleks budynków przy ulicy Teatralnej 25

Kompleks budynków przy ulicy Fryderyka Chopina 52

Hala Sportowa przy ulicy Fryderyka Chopina 52

Dom Studenta DeSant przy ulicy Piłsudskiego 9

 

Budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13

Budynek przy ulicy Myśliborskiej 34

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady działania administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, w tym strukturę organizacyjną administracji, zasady jej funkcjonowania, kierowania i sprawowania nadzoru oraz zakresy zadań jednostek organizacyjnych administracji.

§ 2

Ilekroć w przepisach Regulaminu organizacyjnego używa się określenia:

 1. Uczelnia lub szkoła wyższa – należy przez to rozumieć Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim,
 2. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.),
 3. Statutu – należy przez to rozumieć Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 4. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 5. Jednostka – należy przez to rozumieć Instytutu, międzyinstytutową jednostkę organizacyjną lub ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną albo jednostkę administracyjną (np.: dział, biuro, sekcja, zespół) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
 6. Ministerstwo – należy przez to rozumień urząd ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 3

Kierownicy jednostek, a także pozostali pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim są zobowiązani do ochrony danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w Uczelni zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz w Zarządzeniu Rektora w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

§ 4

Zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, regulują przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 5

W Uczelni obowiązują:

 1. akty normatywne powszechnie obowiązujące,
 2. akty prawne resortowe,
 3. akty wewnątrzuczelniane.

§ 6

 1. Akty wewnątrzuczelniane, o których mowa w § 5 pkt 3, wydawane są w formie pisemnej przez Senat, Rektora lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych lub w ramach kompetencji Rektora do kierowania uczelnią.
 2. Akty wewnątrzuczelniane to:
  1. uchwały Senatu i Konwentu,
  2. zarządzenia,
  3. decyzje,
  4. pisma okólne, wytyczne i polecenia,
  5. komunikaty.

§ 7

 1. Uchwały Senatu rozstrzygają sprawy, o których mowa w Statucie Uczelni.
 2. Zarządzeniami regulowane są zasadnicze dla Uczelni sprawy wymagające trwałego unormowania.
 3. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.
 4. Pisma okólne, wytyczne i polecenia powiadamiają o czymś, co nie wchodzi w zakres przedmiotowy zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania Uczelni.
 5. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i studentów informacje o bieżącej działalności Uczelni.

§ 8

 1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
 2. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzuczelnianych prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr.
 3. Jednostki zobowiązane są do gromadzenia aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzuczelnianych.

§ 9

 1. Wszystkie jednostki zobowiązane są do merytorycznego opracowywania projektów aktów wewnątrzuczelnianych w zakresie swojej działalności.
 2. W przypadku gdy akt, o którym mowa w ust. 1, w swej treści dotyczy również działalności innej jednostki, przed jego ostatecznym wydaniem należy uzyskać akceptację kierownika tej jednostki.
 3. Po otrzymaniu projektu Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr nadaje mu ostateczny kształt i po uzyskaniu podpisu dokonuje dystrybucji.

§ 10

 1. Administracja Uczelni działa:
  1. na szczeblu ogólnouczelnianym i zwana jest w dalszej części Regulaminu „jednostkami administracji centralnej”,
  2. w jednostkach organizacyjnych:
   1. jako administracja jednostek organizacyjnych – Instytutów,
   2. jako administracja międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych,

jako administracja ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych.

 1. Zadaniem administracji Uczelni jest:
  1. realizacja działań o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, dla stwarzania warunków jak najlepszego wykonywania zadań Uczelni w zakresie dydaktyki i badań naukowych,
  2. organizowanie działalności socjalnej dla pracowników i studentów,
  3. uczestniczenie w zarządzaniu mieniem Uczelni.

§ 11

 1. Jednostki administracji centralnej podporządkowane są Rektorowi bezpośrednio oraz za pośrednictwem prorektorów, kanclerza i jego zastępcy oraz kwestora.
 2. Jednostki administracji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, podlegają dyrektorom lub kierownikom tych jednostek w zakresie wynikającym z ich kompetencji.

§ 12

 1. Decyzje i polecenia mogą być wydawane jednostkom wyłącznie przez Rektora, prorektorów, kanclerza i zastępcę kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora – zgodnie z kompetencjami.
 2. Rektor może upoważnić kierowników jednostek administracji centralnej do podejmowania w jego imieniu określonych decyzji lub wydawania poleceń.
 3. Rektor może upoważnić dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wydawania poleceń.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W UCZELNI

§ 13

 1. Poszczególne jednostki realizują zadania określone w swych zakresach działania.
 2. Współpraca między jednostkami odbywa się na zasadach ścisłego współdziałania (a nie zależności służbowej).
 3. Sprawy nienależące do kompetencji jednostki należy niezwłocznie przekazać jednostce kompetentnej lub dokonującej rozdziału spraw wpływających.
 4. Decyzje podjęte w zastępstwie właściwych jednostek (na polecenie bezpośredniego przełożonego), w celu np.: przyspieszenia biegu załatwienia sprawy lub z innych ważnych przyczyn, winny być niezwłocznie przekazane zainteresowanym jednostkom lub pracownikom.
 5.  W przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy zachowanie drogi służbowej mogłoby narazić na szkodę Uczelnię, każdy pracownik zobowiązany jest przedsięwziąć działania konieczne dla załatwienia sprawy. O decyzji podjętej z pominięciem drogi służbowej należy powiadomić bezzwłocznie bezpośredniego przełożonego oraz kierownika właściwej jednostki.
 6. W przypadku uczestnictwa kilku jednostek w realizowaniu określonej sprawy, Rektor ustala jednostkę lub osobę odpowiedzialną za skompletowanie całości materiałów oraz przygotowanie kompleksowej, wyczerpującej informacji.

§ 14

 1. Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien być aprobowany przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Protokół winien zawierać:
  1. wykaz zdawanych – przyjmowanych akt,
  2. stan zdawanych – przyjmowanych zagadnień,
  3. wykaz spraw niezałatwionych.
 3. Protokół przekazania – objęcia funkcji wraz ze spisem zdawczo – odbiorczym składników majątkowych w odniesieniu do osób na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych sporządza się według obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 15

 1. W zarządzaniu Uczelnią obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, co oznacza, że każdy pracownik posiada tylko jednego bezpośredniego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonywanie.
 2. Pracownik, który otrzymał polecenie bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla, jest obowiązany polecenie to wykonać, zawiadamiając o tym swego bezpośredniego przełożonego, jeżeli to możliwe przed wykonaniem polecenia. W przypadku niemożności wykonania wydanego polecenia, pracownik jest obowiązany powiadomić o tym osobę, która polecenie wydała oraz bezpośredniego przełożonego.

§ 16

 1. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości oraz innych dokumentów należy do uprawnień Rektora.
 2. Rektor może upoważnić prorektorów, kanclerza i zastępcę kanclerza ds. administracyjnych, kwestora oraz kierowników jednostek lub poszczególnych pracowników Uczelni do podpisywania określonych pism, sprawozdań oraz dokumentów.
 3. Podpisywanie pism oraz dokumentów odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów szczególnych.
 4. Kierownicy jednostek lub pracownicy zatrudnieni na samodzielnym stanowisku pracy z tytułu podpisanych lub przygotowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za:
  1. uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym,
  2. zgodność z obowiązującymi przepisami,
  3. właściwą formę,
  4. terminowość załatwienia sprawy.

§ 17

 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani i uprawnieni do:
  1. samodzielnego wykonywania pracy wchodzącej w zakres czynności przydzielonych im indywidualnie przez bezpośredniego przełożonego,
  2. zaznajamiania się z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi wykonywanej pracy oraz ścisłego ich przestrzegania,
  3. wykonywania poleceń otrzymanych od bezpośrednich przełożonych, zasięgania u nich informacji i porad w sprawach związanych z wykonywaną pracą,
  4. zgłaszania wniosków w zakresie usprawnienia pracy,
  5. stosowania się do postanowień obowiązującego regulaminu pracy.
 2. Każdy pracownik z tytułu redagowania pism oraz opracowywania dokumentów odpowiada za:
  1. uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym,
  2. właściwą formę,
  3. terminowe załatwienie sprawy.

§ 18

 1. Zasady organizacji pracy, porządek wewnętrzny i wzajemne obowiązki pracowników i pracodawcy określa regulamin pracy Uczelni.
 2. Szczegółowy wykaz uprawnień i obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy określają indywidualne zakresy czynności.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ADMINISTRACJI UCZELNI

§ 19

 1. Nadzór oraz kierownictwo nad administracją Uczelni sprawuje Rektor.
 2. Na okres sprawowania kadencji Rektor ustala odrębnie, szczegółowy zakres obowiązków w obszarze spraw administracyjnych, pozostających w jego wyłącznej dyspozycji oraz przekazanych prorektorom, kanclerzowi i zastępcy kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora.
 3. Rektor bezpośrednio sprawuje swe funkcje przy pomocy:
  1. prorektora ds. organizacji i rozwoju,
  2. prorektora ds. studenckich,
  3. kanclerza,
  4. kwestora,
  5. z-cy kanclerza ds. administracyjnych,
  6. dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uczelni,
  7. pełnomocników.
 4. W czasie nieobecności Rektora jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego prorektor.
 5. W celu realizacji ważnych dla funkcjonowania Uczelni zadań, Rektor może powołać pełnomocników.
 6. Rektor zatrudnia i zwalnia pracowników dydaktycznych Uczelni i jest w stosunku do nich pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 20

 1. Prorektorzy podejmują działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie i na zasadach ustalonych zarządzeniem Rektora.
 2. Prorektorzy zarządzają bezpośrednio im podległymi jednostkami Uczelni.
 3. Prorektorzy w ramach posiadanych kompetencji podejmują decyzje w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 4. Prorektorzy sprawują nadzór nad działalnością Instytutów oraz międzyinstytutowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie swoich kompetencji oraz rozpatrują z upoważnienia Rektora odwołania od decyzji dyrektorów, albo kierowników niniejszych jednostek.

§ 21

 1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni. Podlegają mu wszystkie jednostki administracji centralnej Uczelni, z wyłączeniem jednostek bezpośrednio podporządkowanych Rektorowi, prorektorom, z-cy kanclerza ds. administracyjnych oraz kwestora.
 2. Kanclerz, poza zakresem określonym w Statucie Uczelni:
  1. uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju Uczelni, przeprowadza analizy określające ekonomiczne, techniczne i organizacyjne możliwości realizacji strategii,
  2. z upoważnienia Rektora reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz wobec przedsiębiorców działających na terenie Uczelni i nadzoruje ich działalność z punktu widzenia interesów Uczelni,
  3. organizuje i koordynuje działalność administracji technicznej, informatycznej, inwentaryzacyjnej oraz obronnej Uczelni,
  4. realizuje politykę osobową i płacową Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników oraz dba o rozwój zawodowy pracowników administracji, a w szczególności umożliwia im uczestnictwo w szkoleniach,
  5. przestrzega dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych
  6. i dokonywania wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
  7. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Uczelni w zakresie obsługi procesu dydaktycznego i badawczego przez utrzymanie sprawnej, bezpiecznej i oszczędnej infrastruktury technicznej,
  8. doskonali pracę administracji uczelnianej przez profesjonalizację, racjonalizację struktury organizacyjnej i wykorzystanie informatycznych systemów wspomagających zarządzanie,
  9. uczestniczy w opracowywaniu projektów związanych z rozwojem Uczelni dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
  10. kieruje i przewodniczy pracami Zespołu ds. Obrony oraz przedkłada roczne sprawozdanie Rektorowi ze swojej działalności.

§ 22

 1. Kanclerz podlega wyłącznie Rektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność za skutki podjętych przez siebie decyzji lub złożonych w imieniu Uczelni oświadczeń woli.
 2. Kanclerz współdziała z prorektorami w zakresie zadań wyznaczonych przez Rektora.
 3. W razie okresowej nieobecności kanclerza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go kwestor, a w przypadku niemożności wykonywania powyższych zadań przez kwestora, obowiązki kanclerza wykonuje z-ca kanclerza ds. administracyjnych.

 

§ 23

Zastępcami kanclerza są:

 1. kwestor podlegający – z racji pełnienia funkcji głównego księgowego – bezpośrednio Rektorowi,
 2. z-ca kanclerza ds. administracyjnych podlegający bezpośrednio Rektorowi.

§ 24

Do obowiązków zastępców kanclerza należy:

 1. nadzór nad planowaniem i realizacją zadań przekazanych przez Rektora i kontrola ich wykonania,
 2. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,
 3. pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do kierowników i pracowników podporządkowanych mu jednostek administracji centralnej i innych jednostek Uczelni,
 4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora.

§ 25

 1. Obowiązki i odpowiedzialność kwestora określone zostały w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), w Statucie Uczelni oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Kwestor w szczególności:
  1. bezpośrednio kieruje działalnością podporządkowanych mu jednostek administracyjnych Uczelni w tym Działem Kwestura,
  2. opracowuje zasady (politykę) rachunkowości i nadzoruje prowadzenie rachunkowości,
  3. opracowuje plany rzeczowo-finansowe i monitoruje wykonanie tych planów,
  4. organizuje i przeprowadza kontrolę finansową Uczelni w zakresie kosztów i przychodów, o której mowa w przepisach ustawy o finansach publicznych,
  5. prowadzi gospodarkę finansową Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  6. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
  7. dokonuje wstępnej, bieżącej i następczej kontroli zgodności operacji gospodarczych
  8. i finansowych, dotyczących wydatków i przychodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami racjonalnego gospodarowania i planem rzeczowo-finansowym,
  9. przeprowadza analizy ekonomiczno-finansowe oraz dokonuje oceny efektywności działań i przedsięwzięć,
  10. opiniuje plany rozwoju Uczelni pod kątem finansowych możliwości ich realizacji,
  11. zapewnia terminowe ściganie należności oraz dochodzenie roszczeń prawnych i spłat należności.

§ 26

Dla realizacji swoich zadań kwestor ma prawo, stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych:

 1. zwracać się do dyrektorów lub kierowników jednostek Uczelni o udzielenie w formie pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również o udostępnienie do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 2. wnioskować do Rektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez jednostki Uczelni prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

§ 27

 1. Kwestor kieruje pracą podległych mu jednostek i odpowiada za całość pracy Działu Kwestura.
 2. W razie okresowej nieobecności kwestora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go wyznaczony przez kwestora jego zastępca.

§ 28

 1. Do kompetencji z-cy kanclerza ds. administracyjnych należy w szczególności:
  1. organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej i gospodarczej jednostek administracyjnych Uczelni w podlegającym mu pionie,
  2. monitorowanie kierowaną przez siebie działalność w zakresie gospodarki majątkiem pod kątem zgodności z planem rzeczowo-finansowym oraz założonymi planami strategicznymi,
  3. określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni,
  4. potwierdzanie podczas nieobecności kanclerza własnym podpisem zobowiązań finansowych związanych z bieżącą działalnością Uczelni oraz wydawania dyspozycji
  5. i dokonywania w tym zakresie wydatków związanych z ich realizacją,
  6. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach administracji centralnej, bezpośrednio mu podporządkowanych,
  7. realizowanie polityki osobowej i płacowej w stosunku do podległych mu pracowników,
  8. dbałość o rozwój zawodowy pracowników administracji, a w szczególności umożliwienie im uczestniczenia w szkoleniach,
  9. wnioskowanie o zatrudnianie lub zwalnianie pracowników administracyjnych i obsługi
  10. w jednostkach administracyjnych bezpośrednio mu podległych,
  11. roczne składanie sprawozdania Rektorowi ze swojej działalności,
  12. zastępowanie kanclerza na zasadach, o których mowa w § 22 ust. 3.
 2. Z-ca kanclerza ds. administracyjnych ponosi odpowiedzialność przed Rektorem za swoją działalność.

§ 29

Do podstawowych obowiązków kierowników jednostek Uczelni należy:

 1. organizowanie, kierowanie i usprawnianie pracy podległych pracowników w celu należytego i terminowego wykonywania zadań przewidzianych w zakresach działania poszczególnych jednostek,
 2. opiniowanie kandydatów do pracy w podległych jednostkach, wnioskowanie w sprawie przeszeregowań, nagród lub kar oraz przenoszenia i zwalniania pracowników,
 3. zgłaszanie przełożonym wniosków zmierzających do usprawnienia pracy administracji Uczelni,
 4. bieżące zapoznawanie się z aktami powszechnie obowiązującymi dotyczącymi Uczelni,
 5. a także wydanymi aktami wewnętrznymi oraz ścisłe ich stosowanie i przestrzeganie
 6. w celu merytorycznego i właściwego realizowania powierzonych im obowiązków,
 7. organizowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
 8. kontrolowanie dyscypliny pracy podległych pracowników,
 9. wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem.

§ 30

 1. Do podstawowych kompetencji kierownika jednostki Uczelni należy podejmowanie decyzji, wydawanie poleceń i wytycznych podległym pracownikom, zgodnie z zakresem działania jednostki.
 2. Kierownikowi jednostki Uczelni przysługują także inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów lub zarządzeń wewnętrznych władz Uczelni, związane z pełnieniem funkcji kierownika jednostki organizacyjnej lub administracyjnej.

§ 31

 1. Kierownik jednostki upoważniony jest do zlecania podległym pracownikom doraźnych prac nieprzewidzianych w indywidualnych zakresach czynności.
 2. Kierownik zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania zakresów czynności pracowników oraz w miarę potrzeby – zakresu działania jednostki, poprzez wystąpienie do Rektora o dokonanie zmian w Regulaminie Uczelni.
 3. Kierownik jednostki odpowiedzialny jest za aktualizację centralnej internetowej bazy danych teleadresowych podległych pracowników.

§ 32

 1. Kierownik jednostki administracji lub jego zastępca udostępnia dane liczbowe, informacje statystyczne i inne materiały jawne – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Udostępnienie materiałów tajnych i poufnych podmiotom uprawnionym odbywa się wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia Rektora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ IV

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – INSTYTUTY

§ 33

Jednostkami organizacyjnymi Uczelni są Instytuty, a w ramach Instytutów zakłady, pracownie i laboratoria, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.

§ 34

 1. Instytutem kieruje dyrektor, który odpowiada za całokształt prowadzonych przez Instytut spraw.
 2. W celu realizacji określonych zadań, dyrektor Instytutu może powołać zespoły i komisje zadaniowe, które pracują według ustalonego przez siebie harmonogramu i regulaminu prac zatwierdzonych przez dyrektora Instytutu.
 3. Zadania dyrektora Instytutu określa Statut.
 4. Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Rektor.
 5. Dyrektorowi Instytutu podlega z-ca dyrektora oraz kierownicy instytutowych jednostek organizacyjnych, których zakres kompetencji ustala dyrektor Instytutu.
 6. Dyrektorowi Instytutu podlegają pracownicy administracji Instytutu, tj. Sekretariatu Instytutu
 7. i Biura Spraw Studenckich, na czele których stoi koordynator ds. administracji, a których zakres kompetencji określa niniejszy regulamin i dyrektor Instytutu.
 8. W Instytucie działa rada Instytutu, która jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Instytutu.
 9. Regulamin działania rady Instytutu ustala dyrektor Instytutu, a zatwierdza Rektor.

§ 35

 1. Instytutową jednostką organizacyjną jest zakład, pracownia, laboratorium lub zespół badawczy, którym kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek dyrektora Instytutu.
 2. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Instytutu, a w tym zadania i obowiązki kierowników i pracowników Instytutu określa Statut oraz regulamin Instytutu uchwalony przez Senat na wniosek Rektora lub dyrektora Instytutu.

§ 36

W Uczelni działają następujące jednostki organizacyjne:

 1. Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,
 2. Instytut Ekonomiczny,
 3. Instytut Humanistyczny,
 4. Instytut Techniczny.

 

ROZDZIAŁ V

MIĘDZYINSTYTUTOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UCZELNI

§ 37

 1. Międzyinstytutowymi jednostkami organizacyjnymi są studia, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia wyspecjalizowanej działalności dydaktycznej na rzecz Instytutów.
 2. Studium kieruje kierownik, który odpowiada przed organami Uczelni za całokształt prowadzonych przez Studium spraw.
 3. Zakres działania kierownika Studium określa właściwy do spraw międzyinstytutowych jednostek organizacyjnych prorektor.
 4. Nadzór nad działalnością Studium sprawuje Rektor oraz prorektorzy w zakresie ustalonym regulaminem i zarządzeniem Rektora.
 5. Szczegółowy zakres zadań, obowiązki kierownika oraz zasady funkcjonowania Studium określa Statut oraz regulamin tej jednostki uchwalony przez Senat na wniosek Rektora lub kierownika niniejszej jednostki.

§ 38

W Uczelni działają następujące międzyinstytutowe jednostki organizacyjne:

 1. Studium Informatyki,
 2. Studium Języków Obcych,
 3. Studium Wychowania Fizycznego (wraz z Uczelnianym Klubem Sportowym).

 

ROZDZIAŁ VI

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI OGRANIZACYJNE UCZELNI

§ 39

Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi są centra, zakłady i ośrodki, których zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w Uczelni oraz działalności w zakresie wydawniczym, wytwórczym, handlowym lub usługowym na rzecz Uczelni.

§ 40

 1. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną kieruje dyrektor/kierownik, powoływany
  i odwoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu.

 2. Dyrektorem/kierownikiem może być osoba zatrudniona w Uczelni, posiadająca stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadająca tytuł zawodowy.

 3. Dyrektor/kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej odpowiada przed organami Uczelni za całokształt prowadzonych spraw.

 4. Szczegółowy zakres zadań, obowiązki dyrektora/kierownika oraz zasady funkcjonowania  ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej określa Statut oraz regulamin tej jednostki uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.

§ 41

W Uczelni działają następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjny:

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych,

 2. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki,

 3. Akademickie Centrum Kultury,

 4. Biblioteka Główna Uczelni (wraz z Archiwum Uczelni),

 5. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Rogach.

 

ROZDZIAŁ VII

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I ADNMINISTRACJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 42

 1. W Uczelni mogą być tworzone następujące jednostki administracyjne lub samodzielne stanowiska pracy:

 1. działy,

 2. sekcje,

 3. biura,

 4. domy studenta/profesorskie,

 5. pełnomocnicy,

 6. samodzielne stanowiska pracy,

 7. sekretariaty/kancelarie/rektorat,

 8. zespoły,

 1. Rektor zatwierdza strukturę wewnętrzną jednostki administracyjnej.

§ 43

 1. Podstawową jednostką administracyjną jest dział, który zajmuje się określoną problematyką
  i działalnością administracyjną w sposób kompleksowy.

 2. Działem kieruje kierownik. W dziale może być powołany zastępca kierownika.

 3. Sekcja jest komórką administracyjną składająca się przynajmniej z dwóch osób, realizującą jednolite zadania merytoryczne.

 4. Sekcja może być tworzona w ramach działu lub jako odrębna jednostka organizacyjna.

 5. Biuro jest komórką administracyjną realizującą jednolite zadania merytoryczne.

 6. Biuro może być tworzone w ramach działu lub jako odrębna jednostka administracyjna.

 7. Podstawową jednostką administracyjną świadczącą usługi noclegowe dla studentów lub nauczycieli akademickich są domy studenckie lub profesorskie, którymi kierują kierownicy.

 8. Sekretariat/kancelaria/rektorat może być jednoosobową jednostką organizacyjną, realizującą zadania określone przez władze Uczelni.

 9. Stanowiska pracy o zbliżonym zakresie i rodzaju zadań mogą być łączone w zespoły, którymi kierują koordynatorzy.

 10. Samodzielne stanowisko tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, niewymagającej powołania większej komórki.

§ 44

Wewnętrzna organizacja jednostki administracyjnej zawiera:

 1. zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym,

 2. wykaz stanowisk służbowych,

 3. zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika,

 4. zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

§ 45

 1. W skład administracji centralnej Uczelni wchodzą następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Administracyjny,

 1. Sekcja Remontowo-Gospodarcza,

 1. Dział Informatyczny,

 2. Dział Kształcenia,

 3. Dział Kwestura,

 1. Sekcja Księgowości,

 2. Sekcja Płac.

 1. Dział Nauki i Wydawnictw,

 2. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr,

 1. Kancelaria Ogólna.

 1. Dział Promocji i Informacji,

 1. Biuro Karier.

 1. Dział Techniczny,

 2. Dom Studenta „DESANT”,

 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,

 4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 1. Kancelaria Informacji Niejawnych.

 1. Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich,

 2. Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych,

 3. Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą,

 4. Rektorat,

 5. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

 6. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,

 7. Zespół ds. Inwentaryzacji,

 8. Zespół ds. Obrony,

 9. Zespół ds. Technicznych.

 1. W skład administracji Instytutów wchodzą następujące jednostki administracyjne:

 1. Sekretariat Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 2. Sekretariat Instytutu Ekonomicznego,

 3. Sekretariat Instytutu Humanistycznego,

 4. Sekretariat Instytutu Technicznego,

 5. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 6. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Ekonomicznego

 7. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Humanistycznego,

 8. Biuro Spraw Studenckich Instytutu Technicznego.

 1. Szczegółowy zakres działania jednostek administracyjnych określają kolejne rozdziały niniejszego  Regulaminu.

 

§ 46

Schemat organizacyjny Uczelni wraz z podziałem na jednostki organizacyjne i administracyjne przyporządkowane do poszczególnych pionów, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ VIII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE  REKTOROWI

§ 47

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:

 1. Instytut Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego,

 2. Instytut Ekonomiczny,

 3. Instytut Humanistyczny,

 4. Instytut Techniczny.

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych.

 1. Rektorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Nauki i Wydawnictw,

 2. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr,

 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia,

 4. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

 5. Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą,

 6. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

 7. Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych,

 8. Rektorat.

§ 48

 1. Rektor w Instytutach wykonuje swoje zadania za pośrednictwem powoływanych na okres kadencji organów Uczelni, dyrektorów Instytutów.

 2. Dyrektor Instytutu, działając z upoważnienia Rektora i na podstawie Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu, reprezentuje Instytut, organizacje i nadzoruje pracę Instytutu oraz jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie.   

§ 49

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych należy:

 1. integracja działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w dziedzinie kulturowych, politycznych oraz gospodarczych kontaktów Polski z krajami europejskimi poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych i ekonomicznych nad kulturą, historią, językiem oraz współczesnymi kierunkami rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego krajów europejskich,

 2. prowadzenie, wspieranie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych,

 3. współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych, dydaktyki i kultury,

 4. inicjowanie i koordynowanie udziału uczelni i innych jednostek naukowych
  w międzynarodowych programach badawczych,

 5. wspieranie mobilności pracowników naukowych uczelni,

 6. organizowanie interdyscyplinarnych seminariów, wykładów, kursów specjalistycznych
  i szkoleń, w tym zlecanych przez jednostki uczelniane lub pozauczelniane,

 7. inicjowanie i współudział w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych,

 8. prowadzenie specjalistycznych zajęć dydaktycznych dla studentów,

 9. pozyskiwanie środków na finansowanie badań realizowanych w ramach Centrum,

 10. prowadzenie usług eksperckich oraz doradztwa,

 11. prowadzenie działalności promocyjnej poprzez:

 1. działalność medialną,

 2. działalność wydawniczą,

 3. portal internetowy.

§ 50

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w sprawach związanych z nauką należy w szczególności:

 1. organizacja i koordynacja działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni,

 2. współpraca Uczelni z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

 3. obsługa administracyjna promocji kadry naukowej (przewody doktorskie, habilitacje),

 4. tworzenie elektronicznej bazy danych na temat dorobku pracowników macierzystej Uczelni oraz aktualizowanie i udostępnianie informacji o niej,

 5. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o krajowe stypendia Fundacji
  na Rzecz Nauki Polskiej oraz wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, nagrodę Prezesa Rady Ministrów
  oraz nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,

 6. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków i umów o stypendia naukowe pracowników Uczelni z innych źródeł niż te, o których mowa w pkt 4, a także niezbędna w tym zakresie obsługa administracyjna,

 7. rekrutacja na studia doktoranckie,

 8. obsługa administracyjna badań zleconych przez kontrahentów,

 9. nadzór nad przestrzeganiem zasad organizacji konferencji naukowych.

 1. Do zakresu pozostałych zadań Działu Nauki i Wydawnictw w spraw związanych
  z wydawnictwem należy w szczególności:

 1. merytoryczna i administracyjna obsługa marki „Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”,

 2. przejmowanie materiałów składających się na publikację wraz z jej dokumentacją,

 3. opracowywanie, przygotowywanie do druku i wydawanie prac naukowych, popularnonaukowych i metodycznych,

 4. zlecanie i odbieranie usług zewnętrznych koniecznych dla realizacji technicznej fazy procesu wydawniczego,

 5. wydawanie materiałów reklamowych Uczelni,

 6. popularyzacja Uczelni w zakresie działalności naukowej i dydaktycznej,

 7. archiwizowanie dokumentacji wydawniczej (np.: recenzje, umowy wydawnicze, karty publikacji),

 8. administrowanie platformą internetową wydawnictwa,

 9. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów i z działalności wydawniczej,

 10. wykonywanie innych czynności administracyjnych, związanych z właściwym funkcjonowaniem Wydawnictwa.

§ 51

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr należy
  w szczególności współudział w organizacji i zarządzaniu Uczelnią, w tym:

 1. przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń wewnętrznych oraz umów związanych z funkcjonowaniem Uczelni na potrzeby jednostek organizacyjnych
  i administracyjnych Uczelni,

 2. przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych we współdziałaniu
  z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami administracyjnymi Uczelni
  w tym regulaminów,

 3. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych,

 4. gromadzenie aktów normatywnych, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z działalnością Uczelni,

 5. opracowywanie na żądanie Rektora materiałów analitycznych dotyczących organizacji Uczelni,

 6. analiza skarg i wniosków,

 7. organizacja wyborów przedstawicieli pracowników do organów Uczelni,

 8. prowadzenie kancelarii głównej i czuwanie nad prawidłowym obiegiem korespondencji,

 9. opiniowanie treści pieczątek stosowanych w Uczelni i prowadzenie ich rejestru,

 10. opracowanie projektów zakresów obowiązków dla kierowników jednostek organizacyjnych administracji,

 11. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania,

 12. współpraca z radcą prawnym.

 1. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr uprawniony jest do dokonywania kontroli wewnętrznej,
  a w tym w szczególności:

 1. przeprowadzanie planowanych i doraźnie zlecanych kontroli w zakresie ustalonej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania:

 1. obowiązujących aktów normatywnych,

 2. obrotu składnikami majątkowymi,

 3. ochrony i zabezpieczenia mienia,

 4. celowości, legalności i gospodarności działania.

 1. ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki, ustalanie osób odpowiedzialnych za powstawanie tych nieprawidłowości oraz wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację ujawnionych nieprawidłowości,

 2. opracowywanie materiału pokontrolnego wraz z wnioskami,

 3. przyjmowanie składanych przez jednostki kontrolowane informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych bądź innych działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

 4. przeprowadzenie kontroli sprawdzających sposób realizacji wniosków pokontrolnych,

 5. opracowywanie odpowiednich informacji oraz bezzwłoczne sygnalizowanie kierownictwu uczelni stwierdzonych naruszeń, zaniedbań i nieprawidłowości, nadużyć lub innych uchybień.

 1. Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr zobowiązany jest do prowadzenia spraw osobowych pracowników Uczelni, a w tym w szczególności:

 1. administracyjne prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, zaszeregowaniem, awansowaniem oraz nagradzaniem i karaniem pracowników,
  w odniesieniu do wszystkich grup pracowników, zgodnie z kodeksem pracy i ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,

 2. załatwianie wszelkich formalności dokumentowych związanych z zatrudnieniem
  na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),

 3. prowadzenie akt osobowych oraz ewidencja zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów,

 4. ewidencja czasu pracy pracowników (urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, macierzyńskie, wychowawcze, delegacje, itp.),

 5. ewidencja zwolnień lekarskich wszystkich pracowników; kierowanie na badania lekarskie,

 6. organizowanie i nadzór okresowych badań lekarskich pracowników Uczelni,

 7. prowadzenie rekrutacji pracowników,

 8. sporządzanie sprawozdań dla Kwestury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, GUS i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zatrudnienia,

 9. sporządzanie analiz, wykazów, zestawień z zakresu spraw kadrowych dla potrzeb innych jednostek Uczelni,

 10. przygotowywanie projektów aktów normatywnych z zakresu spraw osobowych
  we współpracy z radcą prawnym,

 11. wystawianie i prolongowanie legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników oraz legitymacji PKP, jak również prowadzenie obowiązującej w tym zakresie ewidencji,

 12. sporządzanie i kompletowanie wniosków o nadanie medali, orderów i odznaczeń oraz nagród ministerialnych w tym zakresie,

 13. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników administracyjnych w różnych formach kształcenia,

 14. prowadzenie ewidencji pracowników dla potrzeb Wojskowej Komisji Uzupełnień zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 15. obsługa administracyjna Funduszu socjalnego,

 16. współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie:

 1. zgłoszenia, wyrejestrowania oraz aktualizacji danych osobowych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

 2. zawieranych umów cywilno-prawnych,

 3. dokumentacji związanej z ustaleniem kapitału początkowego.

 1. przygotowywanie i sporządzanie wniosków emerytalno – rentowych,

 2. współpraca z Powiatowym Urzędem pracy w zakresie staży absolwenckich i  prac interwencyjnych,

 3. współpraca z Inspektorem BHP w zakresie aktualizacji bazy danych zwolnionych
  i zatrudnionych pracowników,

 4. współpraca z innymi jednostkami administracyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie wyżej określonym,

 5. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania.

 1. Dział Organizacyjno-Prawny i Kadr prowadzi kancelarię ogólną Uczelni, do zadań której należy w szczególności:

 1. przyjmowanie wszystkich wpływów:

 1. odebranych z urzędów pocztowych,

 2.  dostarczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne i administracyjne,

 3. złożonych przez interesantów oraz wykonywanie wszystkie czynności związanych z wysyłką korespondencji.

 1. odbieranie przesyłek pocztowych, za wyjątkiem przesyłek pieniężnych i przekazów wartościowych, z urzędów pocztowych odbiera upoważniony pracownik kancelarii ogólnej lub upoważniony kierowca, który:

 1. sprawdza wykaz odebranych przesyłek poleconych i ekspresowych,

 2. sprawdza, czy przesyłki pocztowe nie są uszkodzone,

 3. w razie stwierdzenia uszkodzenia żąda od pracowników urzędu pocztowego sporządzenia protokołu bądź adnotacji o uszkodzeniu przesyłki.

 1. prowadzenie dziennika podawczego,

 2. prowadzenie wykazu przekazywanej poczty do jednostek organizacyjnych Uczelni, zlokalizowanych poza budynkiem rektoratu,

 3. prowadzenie rejestru paczek,

 4.  prowadzenie pocztowej książki nadawczej,

 5. przyjmowanie i otwieranie przesyłek pocztowych, za wyjątkiem:

 1. przesyłek tajnych i poufnych które odbierają tylko osoby do tego upoważnione,

 2.  przesyłek jednostek nadrzędnych kierowanych bezpośrednio do Rektora, prorektorów, kanclerza, z-cy kanclerza ds. administracyjnych, kwestora, dyrektorów i kierowników jednostek administracyjnych i organizacyjnych Uczelni,

 3.  przesyłek kierowanych do jednostek administracyjnych i organizacyjnych mieszczących się poza budynkiem rektoratu,

 4.  przesyłek kierowanych do organizacji pracowniczych i studenckich,

 5.  przesyłek adresowanych imiennie,

 6.  niewłaściwie skierowanych, które należy zwracać do urzędu pocztowego,
  w przypadku przesyłek poleconych i ekspresowych – za pokwitowaniem.

 1. w ramach otwierania i wyjmowania zawartości przesyłki pracownik kancelarii ogólnej sprawdza czy:

 1. nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego,

 2. do pisma dołączona została podana w nim liczba załączników. Jeżeli przesyłka została mylnie skierowana, należy skierować ją do właściwego adresata. Brak załączników odnotowuje się na danym piśmie.

 1. odciskanie na każdym piśmie wpływającym pieczątki potwierdzającej datę wpływu – jeżeli doręcza się wpływ bez otwierania koperty, pieczątkę wpływu należy odcisnąć na kopercie.

 2. wpisywanie w treści pieczątki daty wpływu symboli jednostki administracyjnej lub organizacyjnej Uczelni, której wpływ zostaje przydzielony do załatwienia, datę wpływu, liczbę załączników oraz podpis pracownika kancelarii – pieczątki wpływu nie umieszcza się na pismach nie wymagających załatwienia, np. załączniki, czasopisma, druki,

 3.  dołączanie kopert winno być stosowane do następujących wpływów:

 1. pism procesowych,

 2.  pism dotyczących spraw, dla załatwienia których obowiązują wymagane terminy – decyduje tu data stempla pocztowego,

 3.  pism, w których brak oznaczenia adresata.

 1. rozdzielanie do poszczególnych jednostek administracyjnych i organizacyjnych Uczelni przyjętych i zaewidencjonowanych wpływów,

 2.  doręczanie adresatom za pokwitowaniem w rejestrze paczek, przesyłek pocztowych (paczek) dostarczonych przez pracownika urzędu pocztowego,

 3. podawanie numeru konta Uczelni w przypadku otrzymania z Urzędu pocztowego awiza
  o przekazach wartościowych,

 4. doręczanie wpływów wewnętrznych, w przypadku gdy nadawcą i odbiorcą jest jednostka administracyjna lub organizacyjna Uczelni na tych samych zasadach rejestracji,
  co pozostałe przesyłki pocztowe.

§ 51a

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w zakresie zapewniania jakości kształcenia należy w szczególności nadzorowanie
  i koordynowanie procesu:

 1. podnoszenia poziomu kształcenia studentów,

 2. podnoszenia rangi pracy dydaktycznej oraz inicjowanie działań zmierzających
  do samodoskonalenie i samokształcenie nauczycieli akademickich,

 3. opracowywania procedur zapewniania jakości kształcenia,

 4. powiązania planów studiów i programów kształcenia z zapotrzebowaniem lokalnego
  i regionalnego rynku pracy,

 5. podejmowania działań podnoszących atrakcyjność i konkurencyjność Uczelni wobec innych szkół wyższych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia realizuje przy pomocy Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz instytutowych zespołów ds. jakości kształcenia.

§ 52

 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 2. Do podstawowych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych, osoby zatrudnionej
  na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. organizowanie i nadzorowanie ochrony informacji niejawnych w Uczelni, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

 2. współpraca z komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 2, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizuje przy pomocy:

 1. wyodrębnionej organizacyjnie Kancelarii Informacji Niejawnych,

 2. Administratora Systemu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,

 3. Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

 1. Kancelaria Informacji Niejawnych, o której mowa w ust. 3 obsługiwana jest przez kierownika Kancelarii Informacji Niejawnych odpowiedzialnego za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobą. W Kancelarii przetwarzane są dokumenty
  o klauzuli „zastrzeżone”.

 2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w zakresie, o których mowa  w ust. 2 współpracuje z Zespołem ds. Obrony, kierowanym przez kanclerza Uczelni.

§ 53

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
  ds. Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 1. koordynacja i obsługa różnych form współpracy międzynarodowej Uczelni dotyczących realizacji umów międzynarodowych, współpracy naukowej i dydaktycznej pracowników, obsługi gości zagranicznych Uczelni,

 2. negocjowanie i przygotowywanie umów w porozumieniu z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr o współpracy Uczelni z uczelniami i instytucjami badawczymi
  za granicą,

 3. przekazywanie zaakceptowanych umów, o których mowa w pkt 2, do archiwum Działu Organizacyjno-Prawnego  i Kadr,

 4. współpraca zagraniczna, w tym wymiana kadry dydaktycznej i studentów, w ramach programu Erasmus,

 5. informowanie w formie „Komunikatów pełnomocnika ds. współpracy z zagranicą” społeczności akademickiej o swojej działalności,

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą realizuje
  przy pomocy koordynatorów i pracownika administracji Uczelni odpowiedzialnego
  za współpracę zagraniczną, w tym wymianę kadry dydaktycznej i studentów w ramach programu Erasmus.

§ 54

            Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku ds. BHP
i Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności wykonywanie zadań, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 ze zm.), w tym:

 1. udział w szkoleniu pracowników i studentów Uczelni z zakresu BHP i ochrony ppoż.,

 2. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przekazywanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy względnie urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

 3. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji pomieszczeń, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

 4. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,

 5. informowanie Rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

 6. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zachowania wymagań ergonomii zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
  i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracownikom i studentom oraz poprawę warunków pracy,

 7. wykonywanie innych zadań związanych z zakresem działania.

§ 55

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na Samodzielnym Stanowisku
ds. Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na wniosek jednostek organizacyjnych Uczelni,

 2. konsultacje w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych lub współfinansowanych z funduszy i programów Unii Europejskiej,

 3. udostępnianie aktualnych aktów prawnych, obowiązujących wzorów i druków w zakresie zamówień publicznych,

 4. opracowywanie i aktualizowanie przepisów wewnętrznych Uczelni dotyczących zamówień publicznych,

 5. inicjowanie zamówień publicznych wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych na podstawie zgłoszonych planów, składanych wniosków i aktualnych potrzeb Uczelni,

 6. przesyłanie i publikacje wymaganych ogłoszeń,

 7. wnioskowanie o wydanie stosownych decyzji administracyjnych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

 8. obligatoryjny udział w postępowaniu protestacyjnym, odwoławczym i skargowym,

 9. prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych Uczelni oraz przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

 10. przedkładanie na wniosek władz Uczelni informacji dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych,

 11. inspirowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

§ 56

 1. Do podstawowych zadań Rektoratu należy:

 1. obsługa Rektora, prorektora ds. organizacji i rozwoju, prorektora ds. studenckich
  oraz kanclerza Uczelni,

 2. koordynowanie wszystkich działań pozostających w gestii Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 3. prowadzenie spraw prezydialnych Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 4. wykonywanie prac bieżąco zleconych przez Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 5. zbieranie potrzebnych informacji, przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, prorektorów lub kanclerza Uczelni zainteresowanym osobom lub jednostkom Uczelni,

 6. gromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do bieżącego zarządzania Uczelnią
  oraz załatwianie interesantów.

 1. W szczególności do zadań Rektoratu należy:

 1. prowadzenie terminarza Rektora, prorektorów i kanclerza Uczelni,

 2. przyjmowanie i ewidencja korespondencji wpływającej do Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 3. ewidencja i prowadzenie korespondencji odręcznej Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni,

 4. przekazywanie decyzji i poleceń Rektora, prorektorów oraz kanclerza Uczelni
  do wykonania właściwym osobom bądź jednostkom Uczelni,

 5. redagowanie pism służbowych,

 6. organizowanie spotkań i innych kontaktów związanych z pełnieniem przez Rektora
  lub prorektorów i kanclerza Uczelni funkcji reprezentacyjnych, m.in. obsługa gospodarcza narad, zebrań oraz uroczystości organizowanych przez Uczelnię,

 7. udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Uczelni i innym zainteresowanym,

 8. pełna obsługa sekretarska Senatu i Konwentu Uczelni, a w tym:

 1. przygotowywanie projektów porządku obrad oraz organizacja posiedzeń,

 2. kompletowanie dokumentów pod obrady Senatu i Konwentu Uczelni,

 3. protokołowanie obrad i pisanie protokołów,

 4. przygotowywanie korespondencji związanej z kierowaniem Uchwał Senatu
  i Konwentu do realizacji,

 5. obsługa komisji powoływanych przez Senat lub Konwent Uczelni.

 1. wydawanie i ewidencjonowanie delegacji krajowych w celach naukowych
  i administracyjnych pracownikom Uczelni,

 2. organizacja pracy kierowców osobowych pojazdów samochodowych Rektora, prorektorów i kanclerza Uczelni,

 3. nadzór nad eksploatacją osobowych pojazdów samochodowych Uczelni.

 4. koordynowanie spraw konferencji, zjazdów, posiedzeń i uroczystości organizowanych przez Rektora, prorektorów lub kanclerza Uczelni,

 5. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania Uczelnią,

 6. przygotowanie sprawozdania z działalności Rektora we współpracy z Działem Kształcenia oraz sprawozdania kanclerza,

 7. prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ IX

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE
PROREKTOROWI DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU

§ 57

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają bezpośrednio następujące międzyinstytutowe jednostki organizacyjne:

 1. Studium Informatyki,

 2. Studium Języków Obcych,

 3. Studium Wychowania Fizycznego,

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki (wraz z Uczelniany Klubem Sportowym),

 2. Biblioteka Główna (wraz z archiwum zakładowym),

 3. Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Rogach.

 1. Prorektorowi ds. organizacji i rozwoju podlegają następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich.

§ 58

 1. Rektor w międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych wykonuje swoje zadania
  za pośrednictwem powoływanych na okres kadencji organów Uczelni, kierowników Studiów.

 2. Kierownik Studium, działając z upoważnienia Rektora i na podstawie Statutu Uczelni oraz niniejszego Regulaminu, reprezentuje Studium, organizacje i nadzoruje pracę Studium oraz jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Studium.

 3. Na podstawie aktu wewnętrznego o podziale kompetencji wydanego przez Rektora Uczelni, nadzór oraz zadania Rektora w międzyinstytutowych jednostkach organizacyjnych Uczelni wykonuje prorektor ds. organizacji i rozwoju.

§ 59

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki należy koordynacja działań i inicjatyw mających na celu poprawę warunków uprawiania sportu i rekreacji
w Uczelni w szczególności:

 1. rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim,

 2. wspieranie uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej i podejmowanie starań by rozwijała swoje sportowe i naukowe pasje w Uczelni,

 3. działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 4. przeciwdziałanie poprzez sport, rekreację i turystykę patologiom społecznym,
  w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku akademickiemu,

 5. prowadzenie spraw Uczelnianego Klubu Sportowego,  

 6. organizowanie treningów sportowych dla studentów i pracowników Uczelni oraz osób zewnętrznych w oparciu o zaakceptowaną przez Retora kalkulację kosztów,

 7. wyłanianie i tworzenie reprezentacji sportowych Uczelni i sekcji sportowych Uczelni,

 8. organizowanie udziałów reprezentacji sportowych Uczelni w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i zagranicą,

 9. organizowanie współpracy ze wszystkimi jednostkami i podmiotami na Uczelni dotyczącej rozwoju sportu, rekreacji i turystyki; w szczególności ze Studium Wychowania Fizycznego oraz Samorządem Studentów,

 10. współpraca z krajowymi i zagranicznymi związkami i organizacjami sportowymi
  i turystycznymi,

 11. monitorowanie sportowych wyników studentów Uczelni,

 12. monitorowanie systemu sportowych rozgrywek młodzieży szkół średnich,

 13. pomoc w podjęciu studiów w Uczelni uzdolnionej sportowo młodzieży,

 14. organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie sportu, rekreacji
  i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem udziału własnej kadry trenerskiej
  i szkoleniowej,

 15. obsługę zespołów sportowych Uczelni w krajowych ligach państwowych i związkowych,

 16. aplikowanie o środki przeznaczone na sport, rekreację i turystykę, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych i strukturalnych UE,

 17. aplikowanie i organizacja zawodów sportowych w systemie sportowej rywalizacji akademickiej w Polsce i zagranicą,

 18. udział w konferencjach, szkoleniach i panelach dyskusyjnych tematycznie związanych
  ze sportem, rekreacją i turystyką w szkołach wyższych w kraju i zagranicą,

 19. aktywizacja i integracja społeczności akademickiej poprzez sport, rekreację i turystykę,

 20. przygotowywanie sprawozdań zawierających sportowe wyniki Uczelni,

 21. przygotowywanie opracowań dotyczących kierunków rozwoju sportu, rekreacji
  i turystyki w Uczelni,

 22. przygotowywanie sprawozdań rocznych, okresowych i innych dotyczących sportu, rekreacji i turystyki w Uczelni,

 23. promocja Uczelni poprzez sport, rekreację i turystykę.

§ 60

 1. Do zakresu podstawowych zadań Biblioteki Głównej Uczelni należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

 2. obsługa użytkowników, a w tym przede wszystkim udostępnianie zbiorów
  oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 3. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej,

 4. realizowanie potrzeb nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych,

 5. prowadzenie i koordynowanie prac badawczych, badawczo-rozwojowych w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, a także obsługiwanie dziedzin gospodarki narodowej i życia społecznego.

 1. Biblioteka Główna Uczelni prowadzi Archiwum Uczelni, poprzez które realizuje następujące zadania:

 1. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 2. współpraca z jednostkami Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania
  z dokumentacją archiwalną i przygotowanie je do przekazania do archiwum, a następnie przejmowanie dokumentacji z jednostek Uczelni i prowadzenie ewidencji,

 3. przechowywanie materiałów archiwalnych, dokonywanie przeglądu stanu akt oraz przeprowadzanie ich konserwacji, a następnie je zabezpieczanie,

 4. udostępnianie materiałów archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 5. brakowanie dokumentacji archiwalnej.

§ 61

 1. Do zakresu podstawowych zadań Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Rogach należy
  w szczególności:

 1. inicjowanie, podejmowanie i koordynacja realizacji programów badawczych,

 2. pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów badawczych poprzez opracowanie wniosków, ich aplikowanie i rozliczenie,

 3. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki poprzez organizowanie konferencji
  i seminariów,

 4. podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych poprzez tworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych, lokalnych, opracowań studialnych
  i świadczenia usług badawczych,

 5. tworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych dla nauczycieli akademickich,

 6. tworzenie warunków kształcenia studentów w ramach prowadzonych kierunków
  i specjalności, w tym praktyk, oraz kształcenia kadr.

 1. Ośrodek Naukowo-Dydaktycznych w Rogach może wykonywać inne zadania związane
  z zakresem działania zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Uczelni.

§ 62

 1. Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
  ds. Projektów Miękkich należy w szczególności:

 1. wspomaganie wszelkich działań związanych z wystąpieniami pracowników/jednostek Uczelni o przyznanie dotacji, subwencji oraz grantów ze środków zagranicznych, europejskich i krajowych w ramach kategorii tzw. „środków miękkich”, nieinwestycyjnych mających na celu inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje i umiejętności oraz wspomaganie działań związanych z wystąpieniami o granty międzynarodowe,

 2. przeprowadzanie szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków projektowych
  z dofinansowaniem unijnym,

 3. koordynowanie spraw związanych z przyznawaniem i wydatkowaniem dotacji na ww. typy projektów i wniosków,

 4. współorganizowanie z odpowiednimi instytucjami warsztatów z zakresu specyfiki aplikowania o środki z programów unijnych,

 5. prowadzenie bazy danych uczelnianych zespołów badawczych,

 6. przygotowywanie zbiorczych sprawozdań z zakresu pracy instytutowych koordynatorów ds. projektów miękkich,

 7. koordynowanie we współpracy z kwestorem sprawozdawczości z wykorzystania ww. środków,

 8. wspomaganie działań w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, oceny kwalifikowalności wydatków w projektach,

 9. wspieranie działań związanych z wystąpieniami do Komisji Europejskiej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz innych instytucji zagranicznych o przyznanie grantów
  na projekty współfinansowane z zagranicznych środków finansowych, przygotowane merytorycznie przez jednostki Uczelni,

 10. wspieranie działań związanych z przedkładaniem wniosków do ministerstwa
  o finansowanie:

 1. projektów międzynarodowych współfinansowanych,

 2. przygotowania wniosków projektowych do programów badawczych UE,

 3. prac zwiększających uczestnictwo jednostek Uczelni w programach międzynarodowych,

 1. współpraca z odpowiednimi departamentami i dyrektoriatami generalnymi Komisji Europejskiej oraz innymi instytucjami zagranicznymi przydzielającymi granty, Krajowym Punktem Kontaktowym i regionalnymi punktami kontaktowymi, a także z ministerstwa oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji;

 2. gromadzenie informacji o wszystkich wysyłanych wnioskach o dofinansowanie projektów badawczych i edukacyjnych w ramach programów międzynarodowych
  i prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach,

 3. rozsyłanie informacji drogą elektroniczną i drogą tradycyjną (listy skierowane
  do dyrektorów Instytutów) o ogłoszonych konkursach w ramach różnych programów badawczych i edukacyjnych,

 4. bieżąca obsługa spraw związanych z ww. działaniami.

 1. Zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik ds. Projektów Miękkich realizuje przy pomocy Instytutowych Koordynatorów ds. Projektów Miękkich, którzy za powierzone zadania odpowiadają bezpośrednio przed Rektorem Uczelni.

 

ROZDZIAŁ X

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE
PROREKTOROWI DS. STUDENCKICH

§ 63

 1. Prorektorowi ds. studenckich podlegają bezpośrednio następujące ogólnouczelniane jednostki organizacyjne:

 1. Akademicki Centrum Kultury.

 1. Prorektorowi ds. studenckich podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dział Kształcenia,

 2. Dział Promocji i Informacji (wraz z Biurem Karier),

 3. Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych.

§ 64

Do zakresu podstawowych zadań Akademickiego Centrum Kultury należy w szczególności:

 1. animowanie kulturalnego życia Uczelni i miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

 2. wspieranie inicjatyw kulturalnych szeroko pojętego środowiska akademickiego,

 3. kreowanie wydarzeń kulturalno-artystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym
  i transgranicznym,

 4. otaczanie opieką merytoryczną i organizacyjną różnorodnych grup twórczych i zespołów, które do tej pory samodzielnie działały na terenie Uczelni,

 5. inicjowanie i pomoc w działaniach różnych grup artystyczno-kulturalnych,

 6. promowanie kultury, literatury i sztuki regionów pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań artystycznych i twórczych środowiska akademickiego,

 7. krzewienie kultury języka poprzez pokazy filmów, koncerty, wykłady, spotkania autorskie dotyczące języka i kultury,

 8. kreowanie zjawisk i wydarzeń kulturalnych uzupełniających ofertę kulturalną miasta
  i regionu,

 9. zwiększenie aktywności studentów niepełnosprawnych i przyspieszenie procesu ich integracji społecznej rozpowszechniając kulturę wśród tej grupy środowiska akademickiego poprzez umożliwienie tym osobą korzystania z dóbr dziedzictwa narodowego oraz organizację arteterapii,

 10. pozyskiwanie grantów i funduszy zewnętrznych na realizację wielu swoich przedsięwzięć i projektów. W ten sposób Centrum może również wspierać studentów w realizacji ich projektów artystyczno-kulturalnych – festiwali, koncertów, wystaw i innych działań kulturotwórczych,

 11. organizowanie z osobami lub jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z Uczelnią imprez kulturowych krajowych, transgranicznych i międzynarodowych o charakterze integrującym i twórczym.   

§ 65

Do zakresu podstawowych zadań Działu Kształcenia należy w szczególności:

 1. nadzór nad rekrutacją na studia, w tym:

 1. ustalanie zasad przyjęć na studia,

 2. obsługa uczelnianej komisji rekrutacyjnej rozpatrywanie odwołań od decyzji I:R,

 3. gromadzenie dokumentacji z przebiegu rekrutacji i sporządzanie statystyk,
  w tym EN-1.

 1. organizacja i przebieg studiów, w tym:

 1. prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,

 2. przygotowanie organizacji rok akademickiego,

 3. przygotowanie regulaminu studiów i zmian w tym regulaminie,

 4. przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach studenckich należących
  do kompetencji Rektora,

 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora instytutu,

 6. rozpatrywanie wniosków w sprawie zwolnienia studentów z opłat,

 7. ustalanie 5% najlepszych absolwentów,

 8. prowadzenie statystyki, w tym S-10 dla GUS.

 1. nadzór nad realizacją planów i programów nauczania, w tym:

 1. gromadzenie zatwierdzonych planów studiów i programów nauczania,

 2. wdrażanie procedur zapewniania jakości kształcenia,

 3. sprawdzania zgodności przydziałów z planami studiów,

 4. gromadzenie dokumentacji z akredytacji kierunków studiów.

 1. nadzór nad przydziałami godzin dydaktycznych, w tym:

 1. sprawdzanie przydziałów dydaktycznych i sprawozdań z wykonania zajęć
  w ramach pensum i umowy zlecenia,

 2. wyliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, obrony prac i recenzje.

 1. sprawy socjalne studentów, w tym:

 1. przygotowanie regulaminu pomocy materialnej,

 2. planowanie i podział środków na pomoc materialną dla studentów,

 3. przewodniczenie i obsługa stypendialnej komisji odwoławczej,

 4. sporządzanie statystyk dla GUS.

 1. opieka nad organizacjami studenckimi i samorządem studentów, w tym:

 1. prowadzenie rejestru kół naukowych,

 2. nadzór nad samorządem studenckim.

 1. administrowanie współpracy zagranicznej, w tym wymiana kadry dydaktycznej
  i studentów w ramach programu Erasmus.

 2. prowadzenie spraw studentów cudzoziemców,

 3. administrowanie studiów podyplomowych,

 4. prowadzenie spraw dyscyplinarnych studentów,

 5. przygotowywanie projektów uchwał Senatu, zarządzeń Rektora, regulaminów, pism, procedur w zakresie powierzonych zadań oraz wzorów pism i decyzji do umieszczenia
  w systemie HMS,

 6. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania,

 7. koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków o nowe kierunki kształcenia,

 8. przygotowanie rocznego sprawozdania Rektora z działalności Uczelni.

§ 66

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z promocją  należy  w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja strategii marketingowej Uczelni,

 2. koordynacja wszelkich przedsięwzięć marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

 3. prowadzenie działań w zakresie przekazu informacji zewnętrznej i wewnętrznej,

 4. kreowanie wizerunku Uczelni zgodnie ze strategią rozwoju Uczelni,

 5. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z organami administracji państwowej
  i samorządowej oraz innymi instytucjami publicznymi w zakresie promocji Uczelni,

 6. redagowanie wydawnictwa informacyjnego w tym „Wieści Uczelnianych”

 7. prowadzenie archiwum fotograficznego i obsługa fotograficzna wydarzeń Uczelni,

 8.  działalność wydawnicza dotycząca materiałów promocyjnych,

 9. prowadzenie Biura Karier.

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z informacją  należy w szczególności:

 1. zbieranie i redagowanie informacji dotyczących Uczelni,

 2. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,

 3. udział w targach i prezentacjach promocyjnych,

 4. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, w szczególności: inauguracji roku akademickiego, święta Edukacji Narodowej, opłatka środowiska akademickiego, wmurowania kamienia węgielnego/otwarcia nowego budynku,

 5. organizowanie wizyt zewnętrznych Rektora,

 6. obsługa wizyt gości szczebla centralnego na Uczelni,

 7. przygotowanie druków akcydensowych i wydawnictw,

 8. gromadzenie dokumentacji dotyczącej wniosków o patronat Rektora Uczelni,

 9. monitoring publikacji poświęconych Uczelni i środowisku akademickiemu w Polsce i na świecie oraz opracowywanie cotygodniowego raportu dla Rektora w tym zakresie,

 10. utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami mediów, przekazywanie im informacji o Uczelni,

 11. pośredniczenie w kontaktach przedstawicieli mediów z władzami Uczelni,

 12. przygotowywanie i organizacja konferencji prasowych władz Uczelni, w miarę potrzeb także pracowników Uczelni, jeśli związane są one z działalnością Uczelni (np. konferencje naukowe, sympozja, nagrody i wyróżnienia itd.),

 13. przygotowywanie materiałów informacyjnych o uroczystościach uczelnianych,

 14. inspirowanie wywiadów z pracownikami Uczelni oraz artykułów i audycji o Uczelni,

 15. ułatwianie kontaktów między mediami, a pracownikami Uczelni,

 16. pozyskiwanie i opracowywanie informacji o wydarzeniach na Uczelni oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Uczelni,

 17. przygotowanie informatora dla kandydatów na studia;

 18. badanie opinii publicznej przy pomocy ankiet i wywiadów;

 19. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 1. Do podstawowych zadań Działu Promocji i Informacji w zakresie spraw związanych
  z zarządzaniem treścią portalu internetowego Uczelni należy w szczególności:

 1. tworzenie taksonomii, dbałość o standardy wizualne, nawigację i metadane,

 2. opracowanie i wdrażanie polityk i procedur komunikacyjnych,

 3. moderowanie społeczności i interakcja z użytkownikami,

 4. wdrażanie polityki marketingowej określonej dla portalu,

 5. organizacja szkoleń, tworzenie i publikacja dokumentów i materiałów dydaktycznych,

 6. monitorowanie aktualności treści publikowanych w portalu.

 1. Dział Promocji i Informacji prowadzi Biuro Karier, poprzez które realizuje następujące zadania:

 1. wspieranie działań zmierzających do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz planowania kariery zawodowej studentów,

 2. prowadzenie bazy danych absolwentów oraz śledzenie losów absolwentów Uczelni,

 3. organizacja i prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów (np. z zakresu psychologii, autoprezentacji, kreowania wizerunku),

 4. prowadzenie doradztwa zawodowego ( indywidualnego i grupowego),

 5. zapoznanie studentów z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,

 6. powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,

 7. przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,

 8. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z samorządami terytorialnymi i gospodarczymi oraz z pracodawcami poprzez:

 1. gromadzenie informacji o firmach działających w środowisku lokalnym i w kraju,

 2. pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,

 3. tworzenie banku ofert pracy, praktyk i staży oraz zbieranie i klasyfikacja
  i udostępnianie danych o rynku pracy,

 4. przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy,

 5. organizowanie prezentacji firm na uczelni oraz na targach pracy.

 1. promocja studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy,

 2. prowadzenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w zakresie promocji zatrudnienia,

 3. zdobywanie środków na prowadzenie szkoleń, warsztatów itp.,

 4. współpraca w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, poprzez:

 1. wymianę doświadczeń podczas cyklicznych spotkań, szkoleń oraz  konferencji,

 2. organizowanie wspólnych przedsięwzięć,

 3. wymianę ofert pracy (praktyk) staży,

 4. promocję idei Biur Karier.

 1. Dział Promocji i Informacji prowadzi obsługę administracyjną Akademickiego Centrum Kultury.

§ 67

Do zakresu podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Pełnomocnika
ds. Studentów Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych,

 2. bieżąca pomoc niepełnosprawnym i przewlekle chorym studentom,

 3. wnioskowanie o dostosowanie  procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb
  (np. organizowanie egzaminów w formie alternatywnej, uwzględniającej ograniczenia wynikające z niepełnosprawności),

 4. wnioskowanie o wszczęcie działań na rzecz dostosowania budynków i terenu Uczelni
  do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 5. konsultacje w zakresie wyboru kierunków studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i dostępność danego kierunku,

 6. pomoc jednostkom uczelnianym we wprowadzaniu rozwiązań udostępniających Uczelnię osobom niepełnosprawnym oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów,

 7. usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych,

 8. informowanie kandydatów na studia o możliwości kształcenia na Uczelni osób niepełnosprawnych,

 9. podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

 10. współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne,

 11. kształtowanie wolnego od stereotypów wizerunku osób niepełnosprawnych
  w społeczności studenckiej,

 12. pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

 13. reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przez organami Uczelni
  i na zewnątrz,

 14. stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych,

 15. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,

 16. współpraca z pełnomocnikami Rektorów ds. osób niepełnosprawnych innych uczelni
  w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań.

 

 

ROZDZIAŁ XI

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

DYREKTOROWI INSTYTUTU

§ 68

 1. Dyrektorowi Instytutu podlegają bezpośrednio następujące komórki administracyjne:

 1. Sekretariat Instytutu,

 2. Biuro Spraw Studenckich.

 1. Pracę Sekretariatu i Biura Spraw Studenckich kieruje koordynator do spraw administracji wskazany przez dyrektora Instytutu.

§ 69

 1. Do zakresu podstawowych zadań Sekretariatu Instytutu należy w szczególności realizacja planów studiów i programów nauczania, w tym:

 1. gromadzenie planów studiów i programów nauczania, na kierunkach realizowanych w Instytucie,

 2. przygotowywanie planów zajęć zgodnych z obowiązującymi planami studiów
  i zatwierdzonymi liczbami grup,

 3. przygotowywanie przydziałów zajęć dydaktycznych,

 4. dokumentowanie realizacji zajęć przez nauczycieli (odwoływanie, odpracowywanie, przekładanie zajęć),

 5. przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia nauczycieli z wykonania zajęć dydaktycznych,

 6. gromadzenie dokumentacji związanej ze stosowanymi procedurami zapewniania jakości kształcenia oraz akredytacji kierunku,

 7. gromadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, awansowaniem i oceną nauczycieli, ich rozwojem zawodowym i dorobkiem naukowym,

 8. gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi badaniami naukowymi i organizowanymi w instytucie konferencjami, seminariami,

 9. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustalania praw autorskich nauczycieli.

 1. Do zakresu pozostałych zadań Sekretariatu Instytutu należy obsługa sekretarska
  i administracyjna Instytutu, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji, zgodnie z instrukcja kancelaryjną,

 2. organizacja zebrań i spotkań dyrektora instytutu, a także posiedzeń rady Instytutu,

 3. prowadzenie ewidencji zgłoszeń wyjazdu służbowego pracowników instytutu,

 4. sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe i dydaktyczne na potrzeby instytutu,

 5. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

§ 70

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie udziału w przeprowadzanej przez Instytut rekrutacji na studia należy w szczególności:

 1. obsługa administracyjna instytutowych komisji rekrutacyjnych,

 2. korespondencja z kandydatami przyjętymi,

 3. przechowywanie dokumentów kandydatów nieprzyjętych.

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie administrowania procesem dydaktycznym należy w szczególności:

 1. prowadzenie informatycznej bazy danych o studentach HMS,

 2. prowadzenie akt osobowych studentów,

 3. przyjmowanie od studentów podań, wniosków w indywidualnych sprawach i przygotowywanie dyrektorowi propozycji decyzji, wykorzystując ustalone wzory umieszczone w systemie informatycznym HMS,

 4. przyjmowanie od studentów podań, wniosków w sprawach należących
  do kompetencji Rektora, a wymagających opinii dyrektora i przekazywanie ich
  do rozpatrzenia Rektorowi,

 5. wydawanie studentom dokumentów, takich jak legitymacje i indeksy oraz prowadzenie wymaganej ewidencji tych dokumentów,

 6. drukowanie umów o świadczenie usług edukacyjnych ze studentami studiów niestacjonarnych i prowadzenie rejestru tych umów, zgodnie z zarządzeniem Rektora,

 7. ustalanie zobowiązań finansowych studenta poprzez jego obciążenie 
  i przekazywanie list tych obciążeń do kwestury na podstawie złożonych oświadczeń i decyzji rektora o zastosowanych ulgach w płatnościach,

 8. przygotowywanie decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów,

 9. drukowanie list studenckich dla prowadzących zajęcia,

 10. drukowanie i wydawanie protokołów egzaminacyjnych i kart okresowych osiągnięć studenta,

 11. prowadzenie zapisów studentów na zajęcia obieralne (fakultety, seminaria, wybór specjalizacji),

 12. wpisywanie studentów na kolejny semestr po wprowadzeniu ocen z zaliczeń i  egzaminów i sprawdzeniu spełnienia wymagań określonych dla zaliczanego semestru,

 13. gromadzenie dokumentacji związanej z praktykami studenckimi,

 14. przygotowywanie dokumentacji do obrony prac dyplomowych, na podstawie złożonych przez promotorów list osób dopuszczonych do obrony,

 15. przygotowanie i przekazywanie list nauczycieli do wyliczenia wynagrodzenia
  za przeprowadzone obrony,

 16. drukowanie dyplomów i suplementów, w języku polskim i językach obcych,

 17. wydawanie studentom zaświadczeń,

 18. współpraca z WKU, w tym przekazywanie list przyjętych na studia,

 19. prowadzenie statystyki, w tym S-10, w zakresie prowadzonych kierunków studiów,

 20. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 1. Do podstawowych zadań Biura Spraw Studenckich w zakresie spraw socjalnych studentów należy w szczególności:

 1. ranking ocen do stypendium naukowego,

 2. przyjmowanie od studentów wniosków, sprawdzanie ich kompletności i poprawności,

 3. udział w pracach instytutowej komisji stypendialnej, przygotowywanie decyzji,

 4. przygotowywanie list stypendialnych i przekazywanie do kwestury w ustalonych terminach,

 5. prowadzenie statystyki S-11.

§ 71

Do podstawowych obowiązków i uprawnień koordynatora ds. administracji należy:

 1. wnioskowanie o przygotowanie i umieszczenie w systemie HMS formularzy, wzorów pism, decyzji itp.,

 2. udział w pracach ogólnouczelnianego zespołu ds. wdrażania i usprawniania systemu informatycznego,

 3. zgłaszanie administratorowi systemu informatycznego usterek w funkcjonowaniu systemu oraz wniosków w sprawie jego usprawniania,

 4. dbanie o terminowe wprowadzanie danych do systemu informatycznego,

 5. wprowadzanie do systemu informatycznego wskazanych danych,

 6. przydzielanie studentom planów studiów,

 7. przygotowywanie propozycji organizacji roku akademickiego,

 8. ustalanie liczby grup studenckich i przedstawianie dyrektorowi do zatwierdzenia,

 9. współpraca z innymi działami w uczelni w ramach powierzonych obowiązków,

 10. przygotowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnej, poprawkowej oraz terminów wpisów do indeksu,

 11. przygotowanie harmonogramu obron prac licencjackich i listy seminarzystów dopuszczonych do obrony oraz propozycji składu komisji i przedstawiane
  do zatwierdzenia dyrektorowi instytutu,

 12. przygotowanie i przekazanie list nauczycieli do wyliczenia wynagrodzenia
  za przeprowadzone obrony,

 13. sporządzanie harmonogramów pracy pracowników Instytutu na zjazdach studiów zaocznych,

 14. inne wyznaczone przez dyrektora Instytutu.

 

ROZDZIAŁ XII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE KANCLERZOWI

§ 72

Kanclerzowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Informatyczny,

 2. Zespół ds. Inwentaryzacji,

 3. Zespół ds. Obrony,

 4. Zespół ds. Technicznych.

§ 73

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Informatycznego należy w szczególności:

 1. zarządzanie techniczną infrastrukturą teleinformatyczną Uczelni, w tym:

 1. zapewnienie ciągłego funkcjonowania uczelnianej sieci komputerowej,

 2. administrowanie wszystkimi serwerami użytkowanymi przez uczelnie,

 3. utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w laboratoriach i innych pomieszczeniach dydaktycznych,

 4. utrzymywanie w ciągłej gotowości infrastruktury informatycznej w pomieszczeniach poza dydaktycznych (Biblioteka, Dom Studenta, administracja),

 5. monitorowanie i kontrola sposobu wykorzystywania zasobów uczelni w zakresie sprzętu teleinformatycznego,

 6. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci teleinformatycznej uczelni, w tym zakresie funkcjonowania systemu HMS.

 1. zarządzanie oprogramowaniem wykorzystywanym przez Uczelnię, w tym:

 1. określanie i planowanie potrzeb w zakresie oprogramowania sieciowego, programów użytkowych oraz pomoc w takim samym zakresie w odniesieniu do oprogramowania dydaktycznego,

 2. instalowanie i konfiguracja oprogramowania stosowanego w Uczelni,

 3. administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi (systemy stosowane w Dziekanatach, System biblioteczny, Systemy FK oraz Kadry-Płace).

 1. utrzymania portalu internetowego Uczelni, w tym:

 1. administrowanie infrastrukturą portalu,

 2. planowanie i rozwój portalu,

 3. nadzór nad integracją z portalem innych systemów informatycznych,

 4. rozwój aplikacji i portletów,

 5. wprowadzenie i szerokie udostępnianie nowych mediów,

 6. tworzenie i monitorowanie polityk bezpieczeństwa dla portalu,

 7. zarządzanie użytkownikami i społecznościami oraz systemem ról i uprawnień w systemie.

 1. Kierownik Działu Informatycznego pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Do podstawowych zadań z zakresu ochrony danych osobowych, osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

 1. nadzorowanie i koordynowanie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych metodą tradycyjną i w systemach teleinformatycznych i kontrolowanie stopnia zabezpieczenia tych danych,

 2. prowadzenie ewidencji osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji udzielanych informacji instytucjom i osobom spoza Uczelni.

 1. Wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 

§ 74

Do zakresu podstawowych zadań Zespołu ds. Inwentaryzacji należy przeprowadzanie spisów
z natury składników majątku Uczelni, w szczególności:

 1. w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji przez Zespoły Spisowe:

 1. współudział w ustalaniu zasad organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządza plan inwentaryzacji wieloletniej
  i rocznej,

 2. organizowanie oraz przeprowadzanie inwentaryzacji planowych, kontrolnych
  i zdawczo-odbiorczych w zakresie środków trwałych i nietrwałych, gruntów, budynków, nieruchomości i obiektów inżynierii lądowej, materiałów, produkcji niezakończonej, gotówki w kasach, aparatury zakupionej z dotacji przedmiotowych i umów cywilno-prawnych ministerstwa, druków ścisłego zarachowania,

 3. przeprowadzanie spisów dodatkowych i weryfikacyjnych na polecenie przewodniczącego uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej,

 4. prowadzanie rejestru arkuszy spisowych i spisów z natury,

 5. rozliczenie przeprowadzonych inwentaryzacji oraz sporządzanie wykazu różnic inwentaryzacyjnych,

 6. weryfikacja powstałych różnic inwentaryzacyjnych uwzględniając protokoły kasacji i likwidacji składników majątkowych,

 7. sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących wykonania planu inwentaryzacyjnego.

 1. w zakresie rozliczania inwentaryzacji:

 1. weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych w oparciu o wykazy przekazane przez Zespoły Spisowe,

 2. sporządzanie wniosków do uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej w sprawach związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych, z uwzględnieniem wyjaśnień uzyskanych od osób materialnie odpowiedzialnych,

 3. obsługa administracyjna uczelnianej komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej
  i kasacyjnej.

 1. w zakresie likwidacji i kasacji zbędnych składników majątkowych:

 1. udział w pracach komisji likwidacyjnej i kasacyjnej składników majątkowych,

 2. ustalanie składu komisji likwidacyjnej i kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji lub kasacji składników majątkowych, zgodnie z wnioskami jednostek Uczelni,

 3. przejmowanie składników majątkowych na podstawie zatwierdzonych kart likwidacyjnych i kasacyjnych,

 4. aktywne działanie w zakresie zagospodarowania zbędnych składników majątkowych,

 5. ścisła współpraca z Działem Administracyjnym oraz z uczelnianą komisją likwidacyjną i kasacyjną.

 1. w zakresie pozostałych zadań zespół ds. inwentaryzacji:

 1. przeprowadza przeszacowanie składników majątkowych,

 2. przygotowuje dokumentację do ubezpieczenia mienia Uczelni,

 3. kontroluje i oznakowuje składniki majątkowe Uczelni,

 4. prowadzi ewidencję majątku niskocennego i środków trwałych,

 5. prowadzi ewidencję zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych oraz niskocennych,

 6. dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych od środków trwałych ujętych w księgach rachunkowych w porozumieniu z Kwesturą,

 7. opracowuje i przygotowuje badania bilansu oraz sprawozdania o stanie
  i ruchu środków trwałych,

 8. opracowuje projekty zarządzeń i instrukcji inwentaryzacyjnej w porozumieniu
  z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr,

 9. wykonuje inne zadania związane z zakresem zespołu.

§ 75

 1. Zespół ds. Obrony koordynuje, planuje, organizuje i realizuje zadania z zakresu:

 1. planowania operacyjnego i wykonywania zadań obronnych,

 2. obrony cywilnej,

 3. ochrony osób i mienia.

 1. W zakresie planowania operacyjnego i wykonywania zadań obronnych do zadań Zespół
  ds. Obrony należy:

 1. współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu „Planu operacyjnego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,

 2. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego, treningów i ćwiczeń zespołu kierowania oraz pracowników Uczelni a także prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleniowej,

 3. zorganizowanie funkcjonowania Stałego Dyżuru Uczelni,

 4. prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne,

 5. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym
  w zakresie spraw dotyczących reklamacji z urzędu i na wniosek oraz w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,

 6. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz Policją
  w zakresie zadań obronnych,

 7. współpraca z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych MNiSW w zakresie planowania operacyjnego, organizacji szkolenia,

 8. sporządzanie sprawozdania dotyczącego stanu przygotowań obronnych Uczelni
  i przesłania go do MNiSW w terminie do 15 stycznia każdego roku.

 1. W zakresie obrony cywilnej do zadań Zespół ds. Obrony należy:

 1. opracowywanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”,

 2. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia, treningów i ćwiczeń formacji obrony cywilnej Uczelni,

 3. prowadzenie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności z nowo przyjętymi pracownikami Uczelni,

 4. współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,

 5. współpraca z właściwymi terytorialnie Wojskowymi Komendami Uzupełnień
  w zakresie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

 1. W zakresie ochrony osób i mienia do zadań Zespół ds. Obrony należy:

 1. opracowywanie i opiniowanie planów zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektów Uczelni,

 2. przygotowywanie dokumentacji obiektów Uczelni w zakresie zabezpieczenia technicznego od włamań,

 3. przygotowanie założeń i rozwiązań organizacyjno-technicznych do umów z firmami ochraniarskimi oraz nadzór nad realizacją przyjętych rozwiązań,

 4. sprawowanie nadzoru nad sprawnością systemu zabezpieczeń elektronicznych oraz kontrolowanie właściwego użytkowania tego systemu przez użytkowników,

 5. nadzór nad zabezpieczeniem i ochroną zbiorów specjalnych w Uczelni.

 1. Zespół ds. Obrony podporządkowany jest kanclerzowi zarówno w zakresie dyspozycji merytorycznej jak i służbowej.

 

§ 76

 1. Do podstawowych zdań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych
  z przygotowaniem inwestycji budowlanych Uczelni, należy w szczególności:

 1. sporządzanie materiałów dla projektu budżetu państwa,

 2. występowanie z wnioskami o zakwalifikowanie środków określonych w dotacji jako niewygasające z upływem roku budżetowego,

 3. sporządzanie propozycji harmonogramu finansowania na podstawie wyciągu
  z imiennego spisu zadań i planowanych wydatków wynikających z zawartych umów,

 4. sporządzanie informacji o przebiegu finansowania zadań inwestycyjnych,

 5. przygotowanie kompletu dokumentów i składanie wniosków dotyczących otwarcia zadań inwestycyjnych i nadania numeru ewidencyjnego właściwego ministerstwa,

 6. sporządzanie wszystkich informacji i sprawozdań na żądanie dysponenta środków,

 7. sporządzenie wniosku o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego i uzyskanie akceptacji przez upoważnione osoby; przedmiotami zamówienia są materiały geodezyjne, dokumentacja geologiczna, koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, koncepcje w zakresie infrastruktury terenu, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja projektowa, roboty budowlane, wyposażenie, inwestorstwo zastępcze,

 8. przygotowywanie wniosków o powołanie komisji konkursowych i przetargowych,

 9. przygotowywanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy,

 10. opiniowanie treści propozycji umów przedstawianych przez zwycięzców konkursów
  i przetargów,

 11. w uzasadnionych przypadkach występowanie o opinie lub ekspertyzy do osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku rady prawnego lub specjalistycznych jednostek i rzeczoznawców,

 12. koordynacja przygotowania zadań inwestycyjnych przez współinwestorów,

 13. występowanie o warunki zasilania w media dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych,

 14. sporządzanie i występowanie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskami o decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,

 15. sporządzanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

 16. występowanie z wnioskiem do właściwego organu administracji komunalnej i ochrony środowiska o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami,

 17. zapewnienie weryfikacji dokumentacji projektowej,

 18. ewidencja kosztów przygotowywanych oraz realizowanych zadań inwestycyjnych,
  a także sporządzanie rozliczeń końcowych,

 19. opracowywanie oraz aktualizacja zbiorczych zestawień kosztów dla poszczególnych zadań,

 20. podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umów przyłączeniowych (woda, ciepło, prąd) oraz umów o dostarczenie mediów,

 21. sporządzanie zawiadomień o zakończonej budowie obiektu do stosownych organów,

 22. sporządzanie wniosków o nadanie numerów administracyjnych dla nowych budynków,

 23. przygotowywanie kompletu materiałów oraz występowanie do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 1. Do podstawowych zdań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych z nadzorem inwestycji budowlanych realizowanych w Uczelni, należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego,

 2. przekazywanie placu budowy wykonawcy,

 3. kontrola zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz mienia placu budowy,

 4. egzekwowanie od wykonawcy bieżącego utrzymania czystości dróg,

 5. zapewnienie kontroli i koordynacji procesu realizacji inwestycji we wszystkich branżach,

 6. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy,

 7. organizowanie narad koordynacyjnych,

 8. współpraca z jednostką certyfikującą,

 9. wzywanie nadzoru autorskiego na budowę stosownie do potrzeb realizacyjnych,

 10. wyegzekwowanie od wykonawcy prowadzenia właściwej obsługi geodezyjnej
  i geologicznej,

 11. prowadzenie kontroli jakości wszystkich wbudowywanych materiałów w uzgodnieniu
  z jednostką certyfikującą oraz zbieranie stosownych dokumentów poświadczających,

 12. opiniowanie propozycji zmian projektowych oraz ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych wraz ze sporządzaniem stosownego protokołu konieczności,

 13. przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości wystawiania protokołów odbioru częściowego za roboty budowlane oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, dekretacja do pozycji kosztowej,

 14. opiniowanie propozycji aneksów do zawartych umów oraz aktualizacji harmonogramów,

 15. uczestnictwo w komisyjnych przeglądach obiektu przeprowadzanych przez właściwe organy przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania,

 16. weryfikacja kosztorysów szczegółowych,

 17. kontrola harmonogramów realizacji oraz sporządzanie dokumentów związanych
  z naliczaniem kar umownych,

 18. rozliczanie nadzorów autorskich,

 19. weryfikacja dokumentacji powykonawczej oraz skompletowanie wszystkich niezbędnych protokołów odbioru i kart gwarancyjnych przed przekazaniem użytkownikowi,

 20. sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach,

 21. sporządzanie kart przejęcia środków trwałych, przy współpracy z administratorami oddawanych obiektów dla Działu Administracyjnego,

 22. organizowanie przeglądów okresowych wynikających z udzielonych gwarancji oraz rękojmi.

 1. Do innych zadań Zespołu ds. Technicznych w zakresie spraw związanych z aparaturą naukową należy dokonywanie zakupów aparatury, wyposażenia, części zamiennych, odczynników chemicznych na rynku krajowym i zagranicznym, na podstawie wniosków składanych przez wszystkie jednostki Uczelni i po decyzji osoby zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych odnośnie trybu realizacji. zespół ds. technicznych realizuje zamówienia zarówno niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych oraz po przeprowadzeniu przetargu przez osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych.

 2. Do podstawowych zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 3 należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań ofertowych i składanie zamówień u dostawców krajowych
  i zagranicznych po zaakceptowaniu oferty cenowej lub faktury pro-forma oraz
  po podpisaniu zamówienia lub kontraktu przez Rektora,

 2. przygotowanie dokumentów do ministerstwa w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do zakupu sprzętu komputerowego z zerową stawką VAT,

 3. prowadzenie korespondencji krajowej i zagranicznej związanej z realizacją zamówień,

 4. przygotowanie dokumentów potrzebnych do dokonania przelewu środków finansowych związanych z realizacją zamówień (przelewy, czeki, akredytywy),

 5. prowadzenie całego cyklu czynności związanych z postępowaniem finansowo-rozliczeniowym, a mianowicie: sporządzanie kart środków trwałych zakupionych urządzeń i przesyłanie wraz z fakturami i odpowiednią dokumentacją do działu kwestura, po zatwierdzeniu ich przez Rektora,

 

ROZDZIAŁ XIII

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNYCH

§ 77

Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Administracyjny,

 1. Sekcja Remontowo-Gospodarcza,

 1. Dom Studenta „DESANT”.

§ 78

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z zarządem majątkiem Uczelni należy w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw dotyczących rozliczeń umów najmu i dzierżawy nieruchomości będących własnością Uczelni lub wykorzystywanych przez Uczelnię,

 2.  prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu/dzierżawy podpisywanych przez jednostki Uczelni,

 3. monitorowanie wykorzystania bazy lokalowej Uczelni (własnej i wynajmowanej/ dzierżawionej) oraz przedkładanie władzom Uczelni propozycji optymalnego jej wykorzystania,

 4. obsługa finansowa kontrahentów umownych w zakresie:

 1. wystawiania dokumentów obciążeniowych,

 2. monitorowanie wpłat.

 1. przygotowywanie umów oraz aneksów wraz z koniecznymi dokumentami;

 2. prowadzenie całości spraw dotyczących realizacji polityki lokalowej Uczelni w zakresie pozyskiwania lokali na cele Uczelniane,

 3. realizacja obowiązku podatkowego Uczelni w zakresie podatku od nieruchomości
  i prowadzenie w tym zakresie obowiązującej dokumentacji, ewidencji
  i sprawozdawczości,

 4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Uczelni (budynki, sprzęt
  i środki transportu) we współpracy z Zespołem ds. inwentaryzacji oraz prowadzenie
  w tym zakresie obowiązującej dokumentacji i ewidencji oraz przekazywanie jej zainteresowanym jednostkom oraz do Działu Kwestura,

 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania planów przemieszczeń
  i zaspokajania potrzeb lokalowych jednostek Uczelni,

 6. prowadzenie bazy danych dotyczących nieruchomości Uczelni.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z administrowaniem majątku Uczelni należy w szczególności:

 1. administrowanie budynkami pod kątem utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,

 2. organizowanie i nadzorowanie prawidłowego zabezpieczenia mienia Uczelni,

 3. organizowanie i nadzorowanie oraz prowadzenie całości prac porządkowych
  w administrowanych budynkach wraz z terenami przyległymi (ulice, chodniki, place, trawniki itp.),

 4. prowadzenie ewidencji, analizy, kontroli i rozliczeń rachunków za centralnego ogrzewania, energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz śmieci itp. w administrowanych budynkach,

 5. dokonywanie zakupu sprzętu, materiałów i usług koniecznych do właściwego funkcjonowania administrowanych obiektów,

 6. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla administrowanych budynków, stanowiących własność Uczelni, oraz organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów,

 7. ustalanie i zgłaszanie potrzeb remontowych administrowanych obiektów na podstawie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków,

 8. prowadzenie bieżących napraw i konserwacji w zakresie robót ślusarskich
  w administrowanych budynkach i wynajmowanych lokalach,

 9. prowadzenie całości spraw związanych z ewidencją inwentarzową majątku będącego
  na wyposażeniu Działu,

 10. prowadzenie całości spraw związanych z kwaterowaniem i wykwaterowaniem użytkowników w obiektach administrowanych przez Dział wraz ze sporządzaniem dokumentacji zdawczo-odbiorczej,

 11. zabezpieczenie lekkiego transportu dla administrowanych obiektów,

 12. współorganizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z eksploatacją majątku Uczelni należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki energetycznej w całej Uczelni,

 2. sprawowanie dozoru merytorycznego nad eksploatacją urządzeń energetycznych, elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji oraz dźwigowych
  we wszystkich obiektach Uczelni,

 3. prowadzenie bieżących przeglądów, konserwacji oraz wykonywanie drobnych napraw
  w zakresie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych w obiektach Uczelni,

 4. zapewnienie dostaw pełnego zakresu mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, ciepło na potrzeby wentylacji i klimatyzacji, energia elektryczna, gaz wysokometanowy) dla obiektów Uczelni, poprzez zawieranie umów z dystrybutorami mediów; w przypadkach zmian zapotrzebowania na media – występowanie do dystrybutorów o odpowiednie zezwolenia i aneksy do umów,

 5. sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowością dostaw mediów; w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości – podejmowanie niezwłocznych działań w celu ich usunięcia,

 6. zabezpieczenie – poprzez bieżącą konserwację i usuwanie uszkodzeń – sprawności działania, urządzeń i instalacji energetycznych, elektroenergetycznych, gazowych oraz wody i ścieków w obiektach Uczelni,

 7. nadzór merytoryczny nad urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, gazowymi, wentylacji i klimatyzacji oraz osobami prowadzącymi ich eksploatację
  we wszystkich obiektach Uczelni,

 8. prowadzenie całości dokumentacji dozorowej oraz zapewnienie właściwej eksploatacji dźwigów w obiektach Uczelni,

 9. dokonywanie – z udziałem służb BHP i ochrony ppoż., użytkowników oraz administratorów obiektów – okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń energetycznych oraz elektroenergetycznych; wnioskowanie i kwalifikowanie instalacji
  i urządzeń do remontów i modernizacji,

 10. zlecanie odpowiednim firmom przeprowadzenia (pod merytorycznym nadzorem pracowników Działu):

 1. konserwacji i napraw urządzeń transportu bliskiego,

 2. konserwacji i napraw instalacji detekcji gazu,

 3. konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów, instalacji sygnalizacji pożaru oraz monitoringu pożarowego, pod merytorycznym nadzorem Inspektoratu Ochrony Przeciwpożarowej,

 4. badań i konserwacji klap przeciwpożarowych,

 5. badań szczelności instalacji gazowych we wszystkich obiektach Uczelni,

 6. konserwacji stacji transformatorowych we wszystkich obiektach Uczelni,

 7. pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, tj. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji, uziemień oraz usuwania stwierdzonych usterek w obiektach Uczelni w terminach przewidzianych prawem budowlanym.

 1. uczestnictwo przy przekazywaniu urządzeń i instalacji do remontu oraz udział
  w komisjach odbioru przy:

 1. przejmowaniu tych urządzeń i instalacji w użytkowanie,

 2. przejmowaniu do eksploatacji instalacji i urządzeń po procesie inwestycyjnym.

 1. przygotowywanie dokumentacji przetargowych zgodnie z obowiązującymi aktami wewnętrzuczelnianymi oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,

 2. sprawowanie nadzoru technicznego nad pracą wszystkich kotłowni, wymiennikowni ciepła, rozdzielni prądu niskiego napięcia, stacji średniego napięcia, wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji gazowych w obiektach Uczelni, a także utrzymywanie ich
  w należytym stanie technicznym,

 3. stała współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego, przygotowywanie dźwigów
  i zbiorników do rewizji, gromadzenie dokumentacji dozorowej,

 4. prowadzenie bieżącej kontroli użytkowników w zakresie właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych, elektroenergetycznych, urządzeń gazowych i sanitarnych oraz dźwigów,

 5. rozliczanie kosztów za media z jednostkami zewnętrznymi poprzez wystawianie faktur VAT,

 6. prowadzenie analiz zużycia i kosztów mediów oraz opracowywanie prognoz zużycia nośników energii pod kątem prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki mediami oraz wprowadzenia nowych technik i technologii,

 7. przygotowanie i opracowanie materiałów dla ustalenia budżetu na cele eksploatacji
  i konserwacji obiektów Uczelni,

 8. organizacja pracy kierowców samochodów służbowych Uczelni, z wyłączeniem kierowców samochodów o których mowa w § 56 ust. 2 pkt 10 oraz prowadzenie całości dokumentacji związanej z przebiegiem pracy kierowców wszystkich samochodów służbowych Uczelni,

 9. rozliczanie i eksploatacja pojazdów samochodowych Uczelni, w tym:

 1. wynajmowanie pojazdów pracownikom Uczelni i jednostkom zewnętrznym,

 2. rozliczanie eksploatacji pojazdów służbowych, w tym prowadzenie kart drogowych.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z informacją rynkową i zaopatrzeniem należy organizowanie zaopatrzenia w materiały
  i sprzęty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Uczelni, w szczególności:

 1. zaopatrywanie jednostek Uczelni w materiały eksploatacyjne do drukarek
  i kserokopiarek, papier komputerowy i kserograficzny, materiały biurowe, środki czystości, materiały elektryczne i hydrauliczne, artykuły spożywcze, meble szkolne
  i biurowe i inne, zgodnie ze zleceniami jednostek Uczelni,

 2. opracowywanie zamówień do firm handlowych na dostawy materiałów i urządzeń,

 3. pełne rozeznanie o producentach, hurtowniach i cenach zamawianych towarów,

 4. udzielanie zainteresowanym jednostkom informacji o możliwościach zakupu sprzętu
  i materiałów,

 5. współpraca z osobą zatrudnioną na samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych w opracowaniu wykazów materiałów do prowadzonych postępowań przetargowych,

 6. współpraca z Działem Kwestura w zakresie terminowego rozliczania faktur
  za zamawiane materiały,

 7. prowadzenie magazynu materiałów i części wraz z dokumentacją materiałową.

 1. Do podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw związanych
  z zarządzaniem, administrowaniem i eksploatacją pomieszczeń służbowych Uczelni należy prowadzenie całości spraw związanych z przyjęciem, zakwaterowaniem oraz pobytem gości Uczelnię i pozostałych, a w szczególności:

 1. w zakresie obsługi pobytowo-konferencyjnej:

 1. rezerwacja miejsc noclegowych dla gości przybywających do Uczelni,

 2. kwaterowanie ww. gości zgodnie z przyjętymi rezerwacjami,

 3. meldowanie oraz prowadzenie ewidencji gości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. zarządzanie salami konferencyjnymi,

 5. rozliczanie pobytów gości oraz wynajmu sal konferencyjnych zgodnie
  z warunkami dokonanych rezerwacji,

 6. zapewnienie gościom właściwych warunków mieszkaniowych.

 1. w pozostałym zakresie:

 1. zapewnienie porządku w budynkach oraz na całym administrowanym terenie przynależnym do nich,

 2. utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym; dokonywanie wszelkich napraw i usuwanie pojawiających się usterek w sposób umożliwiający jak najlepsze ich funkcjonowanie,

 3. dokonywanie remontów w budynkach we współpracy z Działem Technicznym,

 4. administrowanie lokalami użytkowymi,

 5. współdziałanie z Działem Kwestura w zakresie prowadzenia spraw finansowych i rozliczeń związanych z pobytem gości oraz wynajmem lokali użytkowych,

 6. współdziałanie z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie zadań wspólnych.

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Administracyjnego w zakresie spraw remontowo-gospodarczych należy prowadzenie całości spraw formalnych związanych z wykonywaniem kapitalnych i bieżących remontów obiektów Uczelni w szczególności:

 1. planowanie i wykonywanie zadań remontowo-modernizacyjnych; opracowywanie na podstawie wyników przeglądów technicznych oraz wniosków remontowych zgłoszonych przez użytkowników budynków – wieloletnich i rocznych planów remontów kapitalnych
  i bieżących dla wszystkich obiektów Uczelni,

 2. przygotowanie dokumentacji określających przedmiot zadań remontowych w zakresach
  i formach wynikających z przepisów prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych (dokumentacja projektowo-kosztorysowa),

 3. kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu prac remontowych w obiektach Uczelni w sposób gwarantujący skuteczność nadzoru oraz wykonywanie z należytą starannością niniejszych prac,

 4. udział w komisjach technicznych powoływanych w trakcie robót,

 5. sporządzanie protokołów konieczności dla robót dodatkowych oraz zamiennych,

 6. w przypadku występującej konieczności – wnioskowanie dokonania zmian
  w dokumentacji i w razie akceptacji władz wprowadzenie ich zgodnie z przepisami,

 7.  udział w komisjach odbioru obiektów lub robót i przekazywanie ich użytkownikowi,

 8. egzekwowanie od wykonawców usunięcia ujawnionych usterek i nieprawidłowości,

 9. egzekwowanie kar umownych za nieterminową realizację robót,

 10. dokonywanie rozliczeń finansowych i materiałowych remontów z wykonawcami
  oraz egzekwowanie zaleceń komisji odbioru,

 11. prowadzenie ewidencji i rejestrów dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

 12. udział w okresowych przeglądach stanu technicznego obiektów Uczelni,

 13. prowadzenie wszelkich innych działań związanych z prowadzonymi remontami
  i modernizacjami,

 14. archiwizacja dokumentacji przetargowych i technicznej,

 15. pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego,

 16. przyjmowanie i przekazywanie do realizacji faktur stanowiących rozliczenie zawartych umów,

 17. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z wykonania planu remontów
  i inwestycji,

 18. przyjęcie do wykonania i uzgodnienie zakresu robót ze zleceniodawcą,

 19. wycena zleconych prac,

 20. zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleconych robót,

 21. właściwe wykonanie zleconych robót,

 22. rozliczenie faktur za zakupione materiały.

 1. Realizowanie zdań polegających na fizycznym wykonywaniu zadań remontowo-modernizacyjnych, kierownik Działu Administracyjnego wykonuje, zlecając je sekcji remontowo-gospodarczej.

 2. Do pozostały zadań Działu Administracyjnego należy w szczególności:

 1. opracowywanie we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym i Kadr oraz radcą prawnym projektów zasad korzystania z przedmiotów związanych z zakresem działania,
  a także wykonywanie innych czynności i zadań związanych z tym zakresem,

 2. obsługa techniczna i logistyczna imprez i uroczystości ogólnouczelnianych,

 3. przygotowanie sal i innych pomieszczeń dla sprawnej realizacji procesu dydaktycznego, funkcjonowania administracji, działalności organów statutowych uczelni,

 4. świadczenie usług transportowych dla uczelni w ramach posiadanych środków transportowych lub zlecanie tych usług na zewnątrz,

 5. prowadzenie portierni i szatni w budynkach Uczelni.

§ 79

 1. Do zakresu podstawowych zadań Domu Studenta „DESANT” należy w szczególności:

 1. administrowanie Domem Studenta Uczelni, w tym:

 1. kwaterowanie studentów zgodnie z unormowaniami wewnętrznymi w tym zakresie,

 2. prowadzenie spraw meldunkowych,

 3. prowadzenie ewidencji materiałowej,

 4. prowadzenie rozliczeń opłat studenckich,

 5. zapewnienie studentom właściwych warunków socjalno-bytowych zamieszkania.

 1. zarządzanie i eksploatowanie pokoi w Domu Studenta, poprzez organizowanie maksymalnego wykorzystania posiadanych miejsc noclegowych, niewykorzystanych przez studentów, w czasie roku akademickiego i w okresie wakacyjnym oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z tego tytułu przy ścisłej współpracy z Działem Kwestura,

 2. współpraca z Działem Administracyjnym w zakresie wynajmu pomieszczeń służbowych 
  i  zaopatrzenia Domu Studenta,

 3. współpraca z Działem Technicznym i Działem Administracyjnym w zakresie realizacji remontów i napraw obiektu oraz utrzymania terenu przyległego,

 4. dbanie o właściwe wykorzystanie innych posiadanych pomieszczeń i umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej w sposób korzystny dla środowiska studenckiego,

 5. zapewnienie właściwego funkcjonowania domu studenckiego pod względem technicznym, w tym:

 1. nadzorowanie stanu technicznego budynku,

 2. organizowanie okresowych przeglądów stanu obiektu, bieżąca konserwacja obiektu,

 3. planowanie i zlecanie inwestycji oraz remontów w Domu Studenta,

 4. nadzór nad robotami zleconymi,

 5. uczestnictwo przy odbiorach remontów obiektu,

 6. prowadzenie ewidencji technicznej, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej domu studenckiego,

 7. prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw w ramach własnych i zleceń napraw instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, stolarki    drzwiowej i okiennej, itp.,

 1. utrzymywanie porządku na terenie administrowanego obiektu i posesji,

 2. opracowywanie projektów przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa
  na terenie domów studenckich we współpracy z Działem Organizacyjno-Prawnym
  i radcą prawnym,

 3. nadzór nad wykonywaniem przepisów obowiązujących w Domu Studenta,

 4. zaopatrywanie i prowadzenie gospodarki magazynowej dla potrzeb jednostki,

 5. planowanie przychodów i kosztów jednostki,

 6. współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego w odniesieniu
  do działalności Domu Studenta,

 7. wykonywanie innych czynności i zadań związanych z zakresem działania.

 

ROZDZIAŁ XIV

JEDNOSTKI UCZELNI PODPORZĄDKOWANE

KWESTOROWI

§ 80

 Kwestorowi podlegają bezpośrednio następujące jednostki administracyjne:

 1. Dział Kwestura:

 1. Sekcja Księgowości,

 2. Sekcja Płac.

§ 81

 1. Do zakresu podstawowych zadań Działu Kwestura w zakresie spraw związanych
  z prowadzeniem rachunkowości Uczelni należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych, w tym:

 1. sporządzanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych,

 2. opracowywanie założeń do planu rzeczowo - finansowego Uczelni,

 3. przygotowywanie propozycji podziału środków pochodzących z dotacji budżetowych i środków wypracowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni, na poszczególne rodzaje kosztów, zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulaminem gospodarki finansowej oraz kontrola ich wydatkowania,

 4. przygotowywanie, analiz dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej Uczelni,

 1. opracowywanie instrukcji i projektów regulaminów oraz zarządzeń dotyczących gospodarki finansowej Uczelni,

 2. ustalanie zasad obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

 3. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny finansowej i rozliczeń z budżetem, a w tym kontrola przestrzegania dyscypliny finansowej przez jednostki organizacyjne Uczelni,

 4. organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich operacji
  gospodarczych,

 5. prowadzenie analityczne rozliczeń z:

 1. dostawcami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi,

 2. pracownikami.

 1. ewidencja inwestycji i remontów,

 2. obsługa funduszy uczelnianych (uczelnianego funduszu nagród, pomocy materialnej
  dla studentów, własnego funduszu stypendialnego),

 3. ewidencja analityczna kosztów,

 4. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, sporządzanie deklaracji VAT,

 5. bieżące i okresowe analizowanie i rozliczanie kosztów,

 6. prowadzenie ewidencji syntetycznej (środków trwałych, wyposażenia, księgozbiorów
  oraz oprogramowania komputerowego, składników majątkowych pozabilansowych,

 7. uzgadnianie stanu analityki księgowej z syntetyka oraz ze stanem w jednostkach organizacyjnych uczelni w zakresie:

 1. ksiąg inwentarzowych środków trwałych,

 2. ksiąg inwentarzowych wyposażenia, księgozbiorów i oprogramowania komputerowego,

 3. ksiąg inwentarzowych pozabilansowych.

 1. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

 2. kontrola i analiza wykorzystywania środków budżetowych,

 3. koordynacja prac oraz opracowywanie projektów planów i sprawozdań finansowych dotyczących działalności badawczej (w przypadku jej występowania),

 4. przygotowywanie propozycji zasad rozliczania kosztów pośrednich i ogólnych,

 5. prowadzenie prac związanych z wypłata nagród z funduszy pozostających w dyspozycji Uczelni,

 6. ewidencja działalności badawczej, dydaktycznej, pomocniczej, usługowej we współpracy międzynarodowej,

 7. przyjmowanie od jednostek organizacyjnych i weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów dotyczących zleceń,

 8. rozliczanie wykorzystania środków przeznaczonych na bieżącą obsługę dydaktyki
  na podstawie faktycznego wykonania,

 9. ewidencja funduszy unijnych, w tym:

 1. monitoring bieżącej realizacji i przekazywanie informacji o realizacji projektów,

 2. przyjmowanie od komórek organizacyjnych i weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów dotyczących projektów,

 3. weryfikacja oraz kontrola zgodności z zapisami księgowymi sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych w zakresie finansowym,

 4. kontrola  wykorzystywania środków,

 5. przygotowywanie materiałów informacyjnych w tym zakresie, dla potrzeb kierownictwa Uczelni.

 1. prowadzenie dokumentacji z zakresu działalności socjalnej,

 2. ewidencja kosztów według poszczególnych kierunków działalności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFSS),

 3. prowadzenie ewidencji bankowej i kasowej ZFSS,

 4. sporządzanie sprawozdawczości finansowej GUS i innych,

 5. przygotowywanie materiałów informacyjnych i analiz dla potrzeb organów Uczelni
  i uprawnionych jednostek organizacyjnych,

 6. analiza materiałów i opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Uczelni.

 1. Obsługa finansowa operacji gospodarczych, w tym:

 1. przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów finansowych, przygotowywanie,

 2. operacji bankowych i kasowych oraz sporządzanie raportów bankowych i kasowych,

 3. kontrola i ewidencja stanów kont bankowych,

 4. kontrola płynności finansowej Uczelni,

 5. obsługa obrotów dewizowych (przelewy, delegacje, gotówka w dewizach),

 6. przyjmowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wpłat i wypłat bankowych
  i kasowych,

 7. przygotowywanie i wysyłanie przelewów do banku metodą elektroniczną,

 8. przyjmowanie od jednostek organizacyjnych dokumentów księgowych i ich weryfikacja pod względem rachunkowym,

 9. kontrola pod względem rachunkowym dokumentów, faktur i rachunków wystawianych przez inne podmioty gospodarcze,

 10. lokowanie wolnych środków finansowych.

 1. Obsługa kasowa, w tym:

 1. obsługa kasowa interesantów, pracowników i studentów, w tym:

 1. przyjmowanie, przechowywanie i wypłacanie gotówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są wartości pieniężne mają tylko kasjerzy),

 2. przyjmowanie gotówki na podstawie dokumentów wystawianych przez uprawnione komórki organizacyjne Uczelni,

 3. dokonywanie wypłat, tj. płac, honorariów, stypendiów i innych, na podstawie dokumentów sporządzanych przez inne komórki organizacyjne,

 4. przygotowywanie zestawień gotówkowych do banku,

 5. sporządzanie raportów kasowych.

 1. prowadzenie ewidencji stałych zaliczek gotówkowych i rozliczanie ich na koniec roku,

 2. sporządzanie dokumentów i prowadzenie rozliczeń z pobieranych zaliczek gotówkowych przez osoby z poszczególnych jednostek organizacyjnych,

 3. przyjmowanie i rozliczanie delegacji służbowych.

 1. Płace pracowników, w tym:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń, prac zleconych, zasiłków i innych należności
  dla pracowników, dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

 2. dokonywanie rozliczeń z ZUS z tytułu składek oraz innych należności – zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,

 3. sporządzanie deklaracji podatkowych przewidzianych przepisami prawa,

 4. prowadzenie całości spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 5. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu płac (GUS, Ministerstwo).

 1. Zadania z zakresu kontroli dokonywanych operacji gospodarczych oraz stanu zobowiązań, należności i roszczeń, prowadzenie rozliczeń:

 1. z budżetem państwa,

 2. z pracownikami (opłaty za mieszkania służbowe i asystenckie, zaliczki, wynagrodzenia),

 3. studentami i innymi osobami fizycznymi (umowy cywilno–prawne, obsługa praktyk studenckich, dydaktyka),

 4. kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

 1. Zadania z zakresu windykacji należności Uczelni, w tym terminowym rozliczaniem rozrachunków, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem zasądzonych należności oraz przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia windykacji należności Uczelni
  przy współpracy z poszczególnymi jednostkami Uczelni.

 

ROZDZIAŁ XV

PRZYJMOWANIE, ROZPATRYWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 82

 1. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Zarządzenie Rektora.

 2. Skargi i wnioski podlegają ewidencji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonych
  przez sekretariat Rektora.

 

ROZDZIAŁ XVI

ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH, PISM I DECYZJI

§ 83

 1. Przelewy, czeki, dokumenty obrotu pieniężnego, materiałowego, dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, które stanowią podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych uczelni podpisują:

 1. Rektor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego prorektor,

 2. kwestor, a w czasie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik księgowości.

 1. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych określa odrębna instrukcja.

§ 84

Pismami i decyzjami zastrzeżonymi do podpisu przez Rektora są:

 1. pisma należące do właściwości Rektora,

 2. decyzje w sprawach kadrowych Uczelni,

 3. pisma do: centralnych organów administracji państwowej, szkół wszystkich szczebli
  w kraju i zagranicą, organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organów kontroli, ścigania, wymiaru sprawiedliwości, posłów i senatorów, radnych, instytucji Wspólnoty Europejskiej, samorządu zawodowego i gospodarczego,

 4. pisma każdorazowo zastrzeżone przez Rektora do jego podpisu.

§ 85

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych i kierownicy jednostek administracyjnych przedstawiają projekty pism Rektorowi w sprawach zastrzeżonych do podpisu przez Rektora.

 2. Decyzje administracyjne lub zaświadczenia z upoważnienia Rektora podpisuje właściwy do zakresu prowadzonych spraw kierownik jednostki organizacyjnej lub komórki administracyjnej upoważniony przez Rektora.

 3. Szczegółowe zasady sporządzania, podpisywania, parafowania pism i dokumentów oraz obiegu dokumentów, określa instrukcja kancelaryjna.

§ 86

Pismami zastrzeżonymi do podpisu kwestora są:

 1. wewnętrzne – dotyczące planów i ich wykonania, umów oraz wyjaśniające
  poszczególne operacje finansowe i gospodarcze,

 2. zewnętrzne – sprawozdania, pisma do ZUS i Urzędu Skarbowego, do banków i innych kontrahentów, wezwania do zapłaty oraz zaświadczenia o zarobkach.

 

ROZDZIAŁ XVII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 87

Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami Uczelni rozstrzyga Rektor.

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej Uczelnią, jest zawodową uczelnią publiczną,utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. U. Nr 98, poz. 618), ze zmianami.
 2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przepisów wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu.
 3. Uczelnia jest osobą prawną z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
 4. Nadzór nad Uczelnią w zakresie wyznaczonym ustawą sprawuje minister właściwy
  do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 2

                Uczelnia jest autonomiczną i samorządną wspólnotą określonej w ustawie społeczności akademickiej, którą stanowią:

1)     nauczyciele akademiccy;

2)     pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;

3)     studenci.

§ 3

Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

§ 4

 1. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Łączna liczba studentów na danym kierunku kształcenia w trybie niestacjonarnym nie może być wyższa niż liczba studentów kształconych w trybie stacjonarnym.
 3. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden z prowadzonych przez nią kierunków studiów, oraz kursy dokształcające i szkolenia.
 4. Rektor ustala zasady organizacji studiów podyplomowych oraz kryteria kwalifikacji uczestników na te studia.

§ 5

 1. Uczelnia może tworzyć centra naukowe z innymi uczelniami, instytucjami naukowymi
  i badawczymi, w tym także zagranicznymi i międzynarodowymi, a także wchodzić
  w porozumienia z innymi uczelniami, w celu wspólnego tworzenia jednostek ogólnouczelnianych i jednostek wspólnych.
 2. Uczelnia może prowadzić domy i stołówki studenckie.

§ 6

 1. Władzami Uczelni są Rektor i Senat.
 2. Inne organy Uczelni oraz organy jej jednostek organizacyjnych określa ustawa oraz niniejszy Statut.

§ 7

 1. Uczelnia posiada sztandar, godło i pieczęć. Zasady używania sztandaru, godła i pieczęci uchwala Senat.
 2. Wzory symboli Uczelni określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Oficjalną nazwą Uczelni jest „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim”.
 4. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest „PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim”.

§ 8

 1. Do podstawowych zadań Uczelni należy:

1)     kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;

2)     wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie,
za umacnianie demokracji i poszanowanie praw człowieka;

3)     prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;

4)     kształcenie i promowanie kadr naukowych;

5)     upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,
w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

6)     prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;

7)     stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;

8)     działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;

9)     stworzenie osobom niepełnosprawnych warunków niezbędnych do pełnego udziału
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

 1. Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 1, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami dydaktycznymi, naukowymi, artystycznymi i innymi oraz uczestniczy
  w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 2. Uczelnia może współdziałać z uczelniami akademickimi – w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspierania uczelni wysoko kwalifikowaną kadrą.

§ 9

Uczelnia zachowuje więzi ze swoimi absolwentami, troszczy się o zachowanie pamięci
o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach.

§ 10

W Uczelni mogą działać organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów
oraz przyjaciół Uczelni.

  § 11

 1. Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Gorzowie Wielkopolskim”.
 2. Tytuł honorowy nadaje Rektor na wniosek Senatu.
 3. Wyróżniającym się absolwentom Uczelnia nadaje dyplom honorowy „Wyróżniającemu się Absolwentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”.
 4. Dyplom, o którym mowa w ust. 3, nadaje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu.
 5. Senat uchwala regulamin nadawania tytułów i dyplomów.

§ 12

Uczelnia może być członkiem Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

§ 12a

                Senat Uczelni może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Uczelni pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.

 

Rozdział II

 Organizacja Uczelni

§ 13

 1. W Uczelni powołuje się Wydziały jako podstawowe jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy oraz Instytuty niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy. Są one jednostkami organizacyjnymi Uczelni w rozumieniu niniejszego Statutu.
 2. Przepisy ustawy dotyczące Instytutówstosuje się odpowiednio do całej Uczelni.
 3. Uczelnia nie posiada filii oraz zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych
  w rozumieniu ustawy

§ 14

 1. Jednostkami organizacyjnymi Uczelni, powołanymi dla obsługi dydaktycznej jednego lub więcej kierunków lub kierunku i specjalności zawodowych, są Wydziały i Instytuty, a w ich ramach zakłady, pracownie, laboratoria, zespoły badawcze lub dydaktyczne, w tym jednostki administracyjne lub stanowiska administracyjne. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się z zastrzeżeniem możliwości tworzenia katedr w ramach Wydziałów.
 2. Ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, realizującymi zadania i cele Uczelni wykonujące wyodrębnione zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe, są studia powoływane w celu uzupełnienia oferty naukowo-dydaktycznej Wydziałów i Instytutów Uczelni, których głównym zdaniem jest organizowanie i prowadzenie nauczania dla studentów różnych kierunków i specjalności studiów.
 3. Ponadto ogólnouczelnianymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, realizującymi zadania i cele Uczelni wykonujące wyodrębnione zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe, są Biblioteka Główna Uczelni, Archiwum Uczelni oraz ośrodki, centra dydaktyczno-badawcze i inne jednostki organizacyjne powoływane w celu realizacji zadań określonych w uchwale Senatu.

§ 15

 1. Wydział, Instytut bądź ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i znosi Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną tworzy, przekształca i znosi Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym, usługowym
  i gospodarczym tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kanclerza.

§ 16

 1. Wniosek o utworzenie jednostki organizacyjnej uczelni wymaga:

1)     wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków utworzenia jednostki organizacyjnej;

2)     zapewnienia warunków materialnych i finansowych działania jednostki organizacyjnej;

3)     przedstawienia projektu regulaminu jednostki organizacyjnej.

 1. Zarządzenie o utworzeniu jednostki organizacyjnej Uczelni, o której mowa w ust. 1, określa jej nazwę, zakres działania.
 2. W sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Uczelni ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 17

 1. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Wydziału i Instytutu bądź ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej określa jej regulamin.
 2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, nadaje Rektor.
 3. (skreślony).
 4. (skreślony).

§ 18

1.       Wydział i Instytut są jednostkami organizacyjnymi, których zadaniem jest tworzenie warunków
do prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej w ramach co najmniej jednego kierunku studiów.

2.       Wydział i Instytut prowadzą badania naukowe na zasadach ustalonych przez Senat.

3.       Wydział i Instytut może być utworzony, gdy skład osobowy zatrudnionych nauczycieli akademickich odpowiada minimum kadrowemu niezbędnemu do prowadzenia odpowiedniego kierunku studiów.

4.       Jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Instytutu są: zakłady oraz inne rodzaje jednostek wymienione w § 14 ust. 1, niezbędne do realizacji zadań Wydział i Instytutu, z zastrzeżeniem możliwości tworzenia katedr w ramach Wydziału.

§ 18a

 1. Wydziałem kieruje Dziekan, powoływany w drodze konkursu.
 2. Dziekanem Wydziału może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może powierzyć pełnienie obowiązków Dziekana osobie niespełniającej wymogów, o których mowa w ust. 2, do czasu powołania na funkcję dziekana osoby spełniającej wymagania przewidziane niniejszym Statutem.
 4. W Wydziale może być powołany w drodze konkursu prodziekan.
 5. Prodziekanem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadający tytuł zawodowy, zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.
 6. Zakres obowiązków prodziekana określa Dziekan Wydziału.

§ 19

 1. Instytutem kieruje dyrektor.
 2. Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 3. W Instytucie może być powołany zastępca dyrektora.
 4. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach posiadający tytuł zawodowy.
 5. Zakres obowiązków zastępcy dyrektora określa dyrektor Instytutu.

§ 19a

 1. Dziekana i prodziekana powołuje Rektor na wniosek komisji konkursowej rekomendujący kandydata wyłonionego w konkursie, określając zakres jego obowiązków.
 2. Dziekan i prodziekan są powoływani na kadencje odpowiadającą kadencji władz Uczelni.

§ 20

 1. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu, określając zakres jego obowiązków.
 2. Zastępcę dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora Instytutu
  po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu.
 3. Dyrektorzy oraz ich zastępcy są powoływani na kadencje odpowiadające kadencji władz Uczelni.

§ 20a

 1. Dziekan kieruje Wydziałem i decyduje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału,
  z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów,
  a w szczególności:

1)     reprezentuje Wydział na zewnątrz oraz wobec władz Uczelni;

2)     opracowuje strategię rozwoju Wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni;

3)     przedstawia Radzie Wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ;

4)     zapewnia realizację uchwał Rady Wydziału;

5)     sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Wydziału;

6)     jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału;

7)     zapewnia warunki do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału oraz sprawuje nad nimi nadzór;

8)     organizuje i kontroluje proces dydaktyczny w ramach prowadzonych kierunków studiów;

9)     koordynuje i nadzoruje wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia;

10)sprawuje nadzór nad administracją Wydziału;

11)wydaje decyzje w indywidualnych sprawach dotyczących studentów Wydziału oraz podejmuje inne akty lub czynności;

12)podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Wydziału;

13)dba o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na Wydziale;

14)zapewnia warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Wydziału;

15)występuje z wnioskami do Rektora w sprawach zatrudnienia, awansowania
i nagradzania pracowników Wydziału;

16)wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;

17)podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.

 1. Dziekan może powoływać stałe lub doraźne komisje dziekańskie, ustalając ich skład, zadania
  i kadencję.
 2. Dziekan może powołać pełnomocników, określając zakres ich działania.
 3. Rektor może uchylić lub zmienić decyzję Dziekana, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes Uczelni.

§ 21

 1. Do zadań dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1)     organizowanie i kontrolowanie procesu dydaktycznego w ramach prowadzonych kierunków studiów;

2)     zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez poszczególne jednostki organizacyjne Instytutu;

3)     ustalanie obsady zajęć dydaktycznych proponowanej przez kierowników jednostek instytutowych;

4)     przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania oraz zmian w planach studiów i programach nauczania;

5)     przedstawianie Senatowi do zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

6)     zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Instytutu;

7)     opracowanie strategii rozwoju Instytutu;

8)     koordynowanie i kierowanie systemem zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów kształcenia;

9)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników Instytutu;

10)występowanie do właściwych organów Uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu;

11)wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni;

12)podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, niezastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.

 1. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za pracę Instytutu przed organami Uczelni.
 2. Rektor może uchylić lub zmienić decyzję dyrektora Instytutu, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna
  z ustawą, niniejszym statutem lub narusza ważny interes Uczelni.

§ 21a

 1. W skład Rady Wydziału wchodzą:

1)     Dziekan jako przewodniczący;

2)     prodziekan;

3)     kierownicy katedr i zakładów;

4)     kierownicy innych jednostek wymienionych w regulaminie Wydziału;

5)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Wydziale;

6)     przedstawiciele innych niż wymienieni w pkt 5 nauczycieli akademickich Wydziału;

7)     przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału, wybrani spośród studentów właściwego Wydziału, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego;

8)     przedstawiciele pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8, ustala Uczelniana Komisja Wyborcza, z tym że:

1)     przedstawiciele, o których mowa w pkt 6, nie mogą stanowić mniej niż 25% oraz więcej niż 30% składu Rady Wydziału;

2)     liczba przedstawicieli, o których mowa w pkt 7, jest proporcjonalna do liczby studentów Wydziału, z tym że łącznie nie mogą oni stanowić mniej niż 20% oraz więcej niż 25% składu Rady Wydziału;

3)     przedstawiciele, o których mowa w pkt 8, nie mogą stanowić mniej niż 5% oraz więcej niż 10% składu Rady Wydziału.

 1. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę składu osobowego Rady Wydziału.
 2. Do wyłącznej kompetencji Rady Wydziału należy:

1)     ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;

2)     uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów
na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziale;

3)     uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

4)     uchwalanie indywidualnego planu i programu studiów;

5)     opiniowanie ogólnych kierunków działania Wydziału, w tym projektowanych specjalności studiów i rozmiarów kształcenia;

6)     tworzenie i likwidacja specjalności i specjalizacji;

7)     ocenianie działalności Wydziału, przyjmowanie sprawozdania Dziekana z jego działalności na zakończenie kadencji;

8)     ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej jednostek organizacyjnych Wydziału;

9)     wyrażanie opinii społeczności Wydziału oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana albo minimum pięciu członków Rady Wydziału.

 1. Posiedzenia zwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan przynajmniej raz na dwa miesiące,
  z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.

6.       Posiedzenia nadzwyczajne Rady Wydziału zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady Wydziału, w terminie siedmiu dni od daty złożenia wniosku.

7.       W posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, których statutowa jednostka działa na Wydziale, po jednym z każdego związku, oraz osoby zaproszone przez Dziekana.

8.       W razie nieobecności Dziekana posiedzenia Rady Wydziału zwołuje i obradom przewodniczy prodziekan.

9.       Obradom Rady Wydziału, które dotyczą oceny działalności Wydziału i sprawozdania Dziekana
z jego działalności, przewodniczy wybrany członek Rady Wydziału.

10.   Rada Wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje wydziałowe.

11.   Tryb działania Rady Wydziału określa jej regulamin.

§ 22

 1. Rada Instytutu jest organem doradczym dyrektora Instytutu, w skład którego wchodzą:

1)     dyrektor Instytutu jako przewodniczący;

2)     zastępca dyrektora Instytutu;

3)     kierownicy zakładów;

4)     kierownicy innych jednostek wymienionych w regulaminie Instytutu;

5)     nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie;

6)     przedstawiciele innych niż wymienieni w pkt. 5 nauczycieli akademickich
(po jednym z każdego zakładu), wybrani na zebraniu wyborczym przez wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w danym zakładzie;

7)     przedstawiciel samorządu studenckiego, wybrany spośród studentów właściwego Instytutu, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego.

 1. Dyrektor Instytutu może zaprosić do udziału w posiedzeniach rady Instytutu – bez prawa głosowania – inne osoby, których udział uzasadniony jest względami merytorycznymi.
 2. Do zadań rady Instytutu należy:

1)     opiniowanie ogólnych kierunków działania Instytutu, w tym projektowanych specjalności studiów i rozmiarów kształcenia;

2)     opiniowanie programów nauczania prowadzonych w Instytucie kierunków studiów;

3)     opiniowanie wniosków studentów o studiowanie według indywidualnego planu
i programu studiów;

4)     opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Instytutu;

5)     ocenianie działalności dydaktycznej, badawczej, wdrożeniowej i innowacyjnej jednostek organizacyjnych Instytutu.

 1. Posiedzenia rady Instytutu zwołuje dyrektor przynajmniej raz na dwa miesiące,
  z wyjątkiem przerwy letniej.
 2. Tryb działania rady Instytutu określa jej regulamin.
 3. Regulamin działania rady Instytutu ustala dyrektor Instytutu, a zatwierdza go Rektor.

§ 22a

 1. Katedra jest jednostką organizacyjną Wydziału tworzoną na potrzeby prowadzenia badań w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego katedrę.
 2. Warunkiem utworzenia i działania katedry jest zatrudnienie w niej co najmniej trzech nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika katedry.
 3. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:

1)     planowanie kierunków i zakresu badań naukowych;

2)     prowadzenie badań naukowych w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny;

3)     stymulowanie rozwoju naukowego podległego zespołu pracowników;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni
  w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 23

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną Wydziału i Instytutu.
 2. Zadaniem zakładu jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w ramach bloku przedmiotów dydaktycznych o zbliżonym profilu.
 3. Warunkiem utworzenia i działania zakładu jest zatrudnienie w nim co najmniej trzech nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym co najmniej dwóch nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora.
 4. Zakładem kieruje kierownik, którego powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 5. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 24

 1. Do zadań kierownika zakładu lub innej jednostki organizacyjnej Wydziału bądź Instytutu należy w szczególności:

1)     dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych;

2)     koordynowanie treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;

3)     dbanie o stały rozwój zawodowy i naukowy pracowników;

4)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

5)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni lub Dziekana Wydziału i dyrektora Instytutu.

 1. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za pracę przed Dziekanem Wydziału bądź dyrektorem Instytutu.

§ 25

 1. W celu wykonywania zadań, o których mowa § 14 ust. 2, może być powołane Studium jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uczelni.
 2. Studium organizuje i prowadzi działalność o określonym profilu kształcenia w zakresie wyspecjalizowanych form dydaktycznych.
 3. Studium kieruje kierownik będący nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uczelni
  w pełnym wymiarze czasu pracy, do zadań którego należy w szczególności:

1)     ustalanie obsady zadań dydaktycznych;

2)     koordynowanie treści programowych w zakresie realizowanych przedmiotów dydaktycznych;

3)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika Studium powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Kierownik Studium jest odpowiedzialny za pracę Studium przed organami Uczelni.

§ 26

 1. Pracownia może być jednostką organizacyjną Wydziału bądź Instytutu tworzoną na potrzeby prowadzenia badań w zakresie dziedziny będącej przedmiotem naukowych zainteresowań zespołu tworzącego pracownię.
 2. Warunkiem utworzenia i działania pracowni jest zatrudnienie w niej co najmniej dwóch nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden jest kierownikiem.
 3. Do zadań kierownika pracowni należy w szczególności:

1)     planowanie kierunków i zakresu badań naukowych;

2)     prowadzenie badań naukowych w zakresie przyjętej kierunkowo dziedziny;

3)     stymulowanie rozwoju naukowego podległego zespołu pracowników;

4)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

5)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

6)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Kierownika pracowni powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni po zasięgnięciu opinii właściwej rady, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających
  co najmniej stopień naukowy doktora.
 2. Kierownik pracowni jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której pracownia została utworzona.

§ 27

 1. Laboratorium może być jednostką organizacyjną Wydziału bądź Instytutu tworzoną na potrzeby jednego lub więcej kierunków studiów, gdy przedmiot wymaga w ramach jednego lub więcej kierunków studiów zinstrumentalizowania procesu dydaktycznego.
 2. Laboratorium realizuje swoje zadania w zakresie dydaktyki i współpracy z przemysłem.
 3. Warunkiem utworzenia i działania laboratorium jest zatrudnienie w nim co najmniej dwóch nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, z których jeden jest kierownikiem.
 4. Kierownika laboratorium powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 5. Kierownik laboratorium jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której laboratorium zostało utworzone.

§ 28

 1. Zespół badawczy lub dydaktyczny powoływany jest dla wykonania określonego zadania naukowego lub dydaktycznego.
 2. Zespoły badawcze lub dydaktyczne, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni.
 3. Pracą zespołu badawczego lub dydaktycznego kieruje koordynator, którego powołuje
  i odwołuje Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwej rady.
 4. Koordynator zespołu naukowego lub dydaktycznego jest odpowiedzialny za pracę przed kierownikiem jednostki organizacyjnej Uczelni w ramach której zespół badawczy został utworzony.

§ 29

                W celu realizowania wyodrębnionych zadań Rektor może powołać pełnomocników, ustalając na piśmie zakres udzielonego pełnomocnictwa.

§ 30

 1. W Uczelni mogą być tworzone ogólnouczelniane jednostki organizacyjne prowadzące działalność zgodnie z kompetencjami określonymi w ich regulaminach.
 2. Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 3. Dyrektorem ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Do zadań dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej należy:

1)     dbanie o stały rozwój zawodowy i naukowy pracowników;

2)     dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów;

3)     występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników jednostki organizacyjnej;

4)     występowanie do właściwych organów uczelni z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki organizacyjnej;

5)     wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 1. Dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej jest odpowiedzialny za pracę jednostki przed organami Uczelni.
 2. Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne mogą być tworzone także na czas określony
  lub w celu realizacji określonego zadania.
 3. Uczelnia może tworzyć również, na zasadach określonych w ustawie, jednostki ogólnouczelniane i jednostki wspólne.

§ 31

 1. W Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka główna.
 2. W bibliotece głównej tworzone są działy, w tym czytelnie i wypożyczalnie.
 3. Biblioteka główna działa na podstawie regulaminu organizacyjnego, ustalonego przez Rektora na wniosek dyrektora biblioteki głównej, zaopiniowanego przez radę biblioteczną.
 4. Dyrektora biblioteki głównejzatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, określając zakres jego obowiązków.
 5. Ze zbiorów biblioteki głównej może korzystać każdy, kto wcześniej uzyska kartę biblioteczną – w tym osoby niebędące pracownikami i studentami Uczelni. Warunki uzyskania karty określa regulamin biblioteki głównej.
 6. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, data urodzenia, adres zameldowania i pobytu, seria i numer dokumentu tożsamości ze zdjęciem, numer telefonu.

§ 32

 1. W Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
 2. W skład rady bibliotecznej wchodzą:

1)     wskazany  przez Rektora Prorektor – jako jej przewodniczący;

2)     dyrektor biblioteki głównej;

3)     przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników;

4)     po jednym przedstawicielu z każdej jednostki organizacyjnej wybranym przez właściwą radę;

5)     przedstawiciel samorządu studenckiego wybrany spośród studentów Uczelni, zgodnie z regulaminem samorządu studenckiego.

 1. Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji
  i funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności:

1)     określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych;

2)     wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem biblioteki głównej;

3)     opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki głównej składanych Rektorowi;

4)     występowanie do Rektora z wnioskiem o odwołanie dyrektora biblioteki głównej;

5)     wyrażanie opinii w innych sprawach, określonych w Statucie.

§ 33

 1. Działalność wydawniczą prowadzi wydawnictwo naukowe.
 2. Rektor może powołać radę wydawniczą w celu koordynacji działalności wydawniczej Uczelni.

§ 34

 1. Uczelnia posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.
 2. Kierownika archiwum powołuje Rektor na wniosek kanclerza.

 

Rozdział III

 Organy Uczelni

§ 35

 1. Organem kolegialnym Uczelni jest Senat, Konwent i Rada Wydziału.
 2. Organem jednoosobowym Uczelni jest Rektor i Dziekan.
 3. Organem wyborczym Uczelni jest Kolegium Elektorów.

 

§ 36

 1. Organy Uczelni są organami kadencyjnymi.
 2. Ta sama osoba nie może zajmować funkcji tego samego jednoosobowego organu Uczelni
  lub jego zastępcy dłużej niż dwie kolejne pełne kadencje.

§ 37

 1. Uchwały organów kolegialnych i organów wyborczych, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały:

1)     w sprawach personalnych;

2)     na wniosek Rektora lub Dziekana;

3)     na wniosek członka organu kolegialnego lub organu wyborczego, poparty w głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków organu kolegialnego lub organu wyborczego obecnych na posiedzeniu.

 1. Uchwały organów kolegialnych i organów wyborczych zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy liczby członków organu kolegialnego lub organu wyborczego, chyba że ustawa lub szczegółowe przepisy statutu określają wyższe wymagania.

§ 38

 1. W skład Senatu wchodzą:

1)     Rektor – jako przewodniczący;

2)     prorektorzy;

3)     Dziekani Wydziałów i dyrektorzy Instytutów;

4)     kanclerz;

5)     przedstawiciel Uczelni wskazany przez Rektora Uczelni akademickiej, z którą Uczelnia współdziała na podstawie zawartej umowy;

6)     przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, po jednym z każdej jednostki organizacyjnej;

7)     trzej wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich z grona wszystkich zatrudnionych w Uczelni;

8)     dwaj wybrani przedstawiciele pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi;

9)     po jednym wybranym przedstawicielu studentów z każdej jednostki organizacyjnej,
a w przypadku niespełnienia 20% minimalnego udziału przedstawicieli studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno jednostkom organizacyjnym z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum.

 1. Procentowy udział składu Senatu z wyboru stanowią:

1)     przedstawiciele nauczycieli akademickich – nie mniej niż 25%, a nie więcej niż 30 %;

2)     przedstawiciele studentów – nie mniej niż 20%, a nie więcej niż 25%;

3)     przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% składu osobowego.

 1. Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora stanowią więcej niż połowę składu osobowego Senatu.
 2. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym mogą uczestniczyć: kwestor, dyrektor biblioteki głównej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego
  w Uczelni, a także osoby zaproszone przez Rektora.

§ 39

Do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:

1)     uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian;

2)     uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz warunków i trybu rekrutacji;

3)     ustalanie na wniosek Rektora głównych kierunków działalności Uczelni;

4)     ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie wykonywania ich podstawowych zadań;

5)     określanie opisu efektów kształcenia dla kierunku innego niż kierunki określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy;

6)     uchwalanie zasad prowadzenia studiów według indywidualnego planu i programu studiów;

7)     określanie liczby studentów studiów stacjonarnych Uczelni, finansowanych z budżetu państwa na poszczególnych kierunkach studiów;

8)     określanie zasad pobierania od studentów i słuchaczy opłat za studia i innych usług edukacyjnych oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat;

9)     ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jej działalności oraz ocena działalności Rektora;

10)tworzenie i likwidacja kierunku studiów;

11)ustalanie zasad wyboru specjalności i specjalizacji na kierunkach studiów prowadzonych w Wydziałach;

12)podejmowanie uchwał w sprawach powołania, likwidacji i przekształcenia statutowych jednostek organizacyjnych Uczelni, niezastrzeżonych dla innych organów Uczelni,
w tym także zmiana ich nazw;

13)ustalanie zasad prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej przez pracowników Uczelni;

14)uchwalenie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

15)wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi;

16)wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, centrum transferu technologii lub centrum naukowego w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową;

17)wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, Dziekana lub Radę Wydziału albo minimum pięciu członków Senatu;

18)zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;

19)zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami
o rachunkowości;

20)ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;

21)tworzenie własnego funduszu stypendialnego;

22)wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia Uczelni o wartości przekraczającej 100.000,00 zł;

23)wyrażanie zgody na przystąpienie do spółki, spółdzielni, innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji;

24)wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej w rozumieniu ustawy;

25)określanie na wniosek Rektora celów, zadań, zasad i metod wdrażania Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia;

26)uchwalanie strategii rozwoju opracowanej przez Rektora;

27)wyrażanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uczelni;

28)rozstrzyganie innych spraw niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie do kompetencji innych organów.

§ 40

                Senat i komisje Senatu mają prawo do uzyskiwania informacji od organów Uczelni, organów samorządu studentów oraz organizacji działających na terenie Uczelni, a także do zwracania się
o wyjaśnienia do wszystkich członków społeczności akademickiej.

§ 41

 1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem przerwy letniej.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek Kanclerza lub na wniosek przynajmniej 1/5 członków Senatu. Posiedzenie powinno być zwołane
  w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Senatu wraz z uzasadnieniem powinien być złożony na piśmie do Rektora.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad wysyłane jest imiennie do wszystkich członków Senatu oraz osób uczestniczących w pracach Senatu z głosem doradczym i wywieszane jest na tablicy ogłoszeń nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może zwołać posiedzenie Senatu bez zachowania wymagań określonych w ust. 3.
 5. Projekt porządku obrad posiedzenia Senatu ustala Rektor.
 6. Rektor jest odpowiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez Senat.

§ 42

 1. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W razie nieobecności Rektora na posiedzeniu Senatu, obradom przewodniczy wskazany przez Rektora prorektor. Tej części obrad, która dotyczy oceny pracy Rektora, przewodniczy wybrany członek Senatu.
 2. Senat w pierwszej kolejności zatwierdza porządek obrad. Zmiana w porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Senatu.
 3. Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków Senatu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje Rektor lub osoba przez niego wskazana.
 4. Obrady Senatu są protokołowane.

§ 43

 1. W celu prawidłowej realizacji swoich statutowych zadań Senat powołuje komisje stałe
  i wyznacza im zakresy działania.
 2. Senat może powoływać komisje doraźne. Kadencja komisji doraźnych upływa
  po wykonaniu zadania, dla realizacji którego zostały powołane.
 3. Komisje są powoływane do wszechstronnego badania spraw będących przedmiotem ich działalności i przygotowania dla potrzeb Senatu materiałów i informacji przydatnych
  do podejmowania decyzji przez Senat.
 4. W skład komisji mogą wchodzić, poza członkami Senatu, także inne osoby zatrudnione
  w Uczelni, przy czym przewodniczącym komisji jest członek Senatu.

§ 44

 Uchwały i protokoły obrad Senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub inną prawem chronioną.

§ 45

 1. W skład Konwentu wchodzą:

1)     Rektor;

2)     prorektorzy;

3)     Dziekani Wydziałów i dyrektorzy Instytutów;

4)     dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych;

5)     kanclerz;

6)     przedstawiciel wojewody;

7)     przedstawiciel zarządu województwa;

8)     przedstawiciel prezydenta miasta;

9)     przedstawiciel starosty powiatu;

10)                        przedstawiciel Kuratorium Oświaty;

11)przedstawiciel diecezji zielonogórsko-gorzowskiej;

12)przedstawiciel Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej;

13)przedstawiciel Lubuskiego Klastra Metalowego;

14)przedstawiciel Holdingu-Zremb S.A. w Gorzowie Wielkopolskim.

 1. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenie Konwentu także inne osoby, których obecność uzna za celowe ze względu na przedmiot obrad.
 2. Członków Konwentu powołuje Rektor na podstawie propozycji przesłanych przez instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład Konwentu.
 3. (skreślony).
 4. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera Konwent na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Rektora, spośród członków Konwentu niezatrudnionych w Uczelni.
 5. Pracami konwentu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
 6. Kadencja konwentu trwa cztery lata i rozpoczyna się wraz z kadencją organów Uczelni.

§ 46

 1. Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

1)     rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez przewodniczącego Konwentu
lub członków Konwentu,

2)     wyrażanie opinii o sprawozdaniach Rektora z działalności Uczelni,

3)     występowanie do Senatu z wnioskiem o podjęcie przez Uczelnię starań o utworzenie nowych kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych szczególnie potrzebnych gospodarce regionu,

4)     informowanie opinii publicznej w regionie o działaniach Uczelni.

 1. Posiedzenia zwyczajne Konwentu zwołuje przewodniczący, przynajmniej raz na sześć miesięcy. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy, na wniosek Rektora lub co najmniej 1/5 członków Konwentu. Posiedzenie powinno być zwoływane w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Konwent odbywa posiedzenia i może przyjmować stanowiska lub podejmować decyzje
  w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 3. Rozstrzygnięcia Konwentu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 4. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego Konwent powołuje komisję skrutacyjną.
 5. W celu przygotowania materiałów na swoje posiedzenie, Konwent może powołać komisje stałe lub doraźne.
 6. Obrady Konwentu są protokołowane.

§ 47

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni.
 2. Rektor opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni.
 3. Zakres pozostałych kompetencji Rektora określa ustawa oraz inne postanowienia Statutu.

§ 48

 1. Rektor Uczelni może być powołany na stanowisko w drodze wyborów przez Kolegium Elektorów albo w drodze konkursu.
 2. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Jeżeli powołanie Rektora następuje w drodze konkursu, Rektor Uczelni może być wyłoniony
  spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego.

§ 49

 1. Kompetencje Rektora określają przepisy ustawy oraz Statut Uczelni.
 2. W zakresie kierowania Uczelnią, Rektor w szczególności:

1)     ustala zakresy kompetencji prorektorów i kierowników jednostek organizacyjnych;

2)     ustala strukturę organizacyjną Uczelni;

3)     tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Uczelni zastrzeżone do jego właściwości;

4)     powołuje i odwołuje dyrektorów i zastępców dyrektorów Instytutów oraz kierowników zakładów i innych jednostek organizacyjnych – po zasięgnięciu opinii Senatu i odpowiedniej rady Instytutu;

5)     powołuje i odwołuje kierowników jednostek administracyjnych;

6)     podejmuje decyzje w sprawie zatrudniania, awansowania lub rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)     przedkłada Senatowi do uchwalenia roczne plany działalności finansowej oraz składa sprawozdania z ich wykonania;

8)     składa Senatowi sprawozdania z działalności Uczelni;

9)     opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni, uchwaloną przez Senat;

10)sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia;

11)podejmuje decyzje dotyczące realizacji umów i porozumień z innymi uczelniami
i przedsiębiorcami oraz ich związkami;

12)organizuje współpracę z władzami samorządowymi i innymi jednostkami współfinansującymi Uczelnię;

13)powołuje i odwołuje Dziekanów i prodziekanów. Powołuje i odwołuje kierowników katedr, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Wydziału na wniosek Dziekana,
po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 1. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników Uczelni do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni.

§ 50

 1. Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy dwóch prorektorów, w tym jednego do spraw studenckich.
 2. Prorektorzy wybierani są przez Kolegium Elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez Rektora bądź też powoływani są na funkcję w drodze konkursu.
 3. Kandydat na prorektora powoływany w drodze wyboru musi posiadać co najmniej tytuł naukowy doktora.
 4. Kandydatów na prorektorów powoływanych w drodze wyborów przedstawia Rektor spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.
 5. Kandydat na prorektora pochodzący z konkursu musi posiadać stopień naukowy doktora oraz doświadczenie związane z zarządzaniem Uczelnią lub innymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi realizującymi zadania na podobnym poziomie kształcenia.

 

Rozdział IV

 Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz konkursów
na kolegialne i jednoosobowe organy Uczelni

§ 51

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w zakresie trybu wyborczego odpowiednio
  do wyborów:

1)     Rektora i prorektorów;

2)     członków Senatu;

3)     członków Kolegium Elektorów;

4)     członków Rad Wydziałów;

5)     członków rady bibliotecznej;

6)      członków Uczelnianej Komisji Wyborczej i innych Komisji Wyborczych.

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w zakresie trybu konkursowego odpowiednio
  do powoływania na stanowisko Rektora i prorektorów oraz Dziekana i prodziekana.
 2. Zastosowanie trybu konkursowego powołania na funkcję Rektora i prorektorów dotyczy poszczególnych funkcji i wymaga odrębnej uchwały Senatu.
 3. Rozpisanie konkursu na funkcję Dziekana i prodziekana, wymaga odrębnego zarządzenia Rektora.
 4. Uchwała o wyborze konkursowego trybu powołania organów Uczelni lub ich zastępców dotyczy najbliższych kadencji tych organów.
 5. Brak uchwały o powołaniu na określoną funkcję w trybie konkursu oznacza, że powołanie następuje w trybie wyboru.
 6. Senat Uczelni może uchwalić w oparciu o niniejszy Statut szczegółowe regulacje dotyczące postępowania konkursowego na jednoosobowe organy i ich zastępców.

§ 52

 1. O wyborze konkursowego trybu powołania na funkcję Rektora lub prorektora decyduje Senat Uczelni większością 2/3 głosów statutowego składu Senatu z inicjatywy co najmniej 10 członków Senatu.
 2. Uchwała Senatu, o której mowa w ust.1 oraz zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 51
  ust. 4,powinny być podjęte nie później niż pół roku przed końcem kadencji organów Uczelni poprzedzającej wybór w trybie konkursu.

§ 53

Wybory jednoosobowych organów Uczelni i przedstawicieli do organów kolegialnychodbywają się przy zachowaniu następujących zasad:

1)     wybory są ważne, jeżeli udział w nich wzięła więcej niż połowa osób uprawnionych do głosowania (quorum);

2)     czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom zatrudnionym w Uczelni oraz studentom;

3)     bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy oraz studentom;

4)     każdemu z wyborców przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata na jedno miejsce we wszystkich wyborach;

5)     kandydat może zostać wpisany na listę wyborczą po wyrażeniu zgody na kandydowanie;

6)     listę wyborczą sporządza się w porządku alfabetycznym;

7)     wszystkie głosowania są tajne i odbywają się poprzez oddanie głosu do urny, przy czym karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów
w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez postawienie znaku „X” przy nazwisku kandydata, na którego oddawany jest głos;

8)     w przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe, karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje „TAK” i „NIE”;

9)     głos jest nieważny, jeśli:

a)      został oddany na karcie innej niż wydana przez komisję wyborczą;

b)     karta została przedarta;

c)      dopisano na karcie nazwiska nie figurujące na liście wyborczej;

d)     konieczne było skreślenie „TAK” lub „NIE”, a nie zostało dokonane;

e)      konieczne było postawienie znaku „X”, a nie zostało dokonane;

f)       dokonano skreślenia wszystkich nazwisk osób kandydujących;

10)głos wstrzymujący się w ocenie wyników głosowania nie liczy się (zalicza się tylko
do głosów ważnie oddanych);

11)wybór następuje, gdy kandydat otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,

12)wybór Rektora i prorektorów następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Kolegium Elektorów;

13)w przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało jednakową liczbę głosów, stanowiącą o wyborze, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów przy zachowaniu powyższych zasad;

14)czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości  w takim terminie
i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach;

15)jeżeli w wyborach przedstawicieli do organów kolegialnych pierwsze zebranie wyborcze nie przyniesie rozstrzygnięcia lub nie odbędzie się z powodu braku quorum,
po upływie co najmniej piętnastu minut zwołuje się drugie zebranie, a w tym przypadku quorum nie jest wymagane. 

§ 54

Wybory w Uczelni, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.

§ 55

Kolegium Elektorów składa się z:

1)     po dwóch przedstawicieli spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudnionych
na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, z każdego Wydziału
i Instytutu;

2)     po jednym przedstawicielu spośród pozostałych nauczycieli akademickich
niewymienionych w pkt 1, z każdegoWydziału iInstytutu;

3)     przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w ogólnouczelnianych
jednostkach organizacyjnych Uczelni w liczbie po jednym;

4)     przedstawicieli samorządu studentów, po jednym z każdego Wydziału i Instytutu, a w przypadku niespełnienia 20% minimalnego udziału studentów, dodatkowe mandaty przydziela się kolejno Wydziałom i instytutom z największą liczbą studentów, aż do spełnienia ustawowego minimum;

5)     dwóch przedstawicieli spośród grup społeczności akademickiej, o których mowa
w § 2 pkt. 2.

§ 56

 1. Wyboru elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziałach  i Instytutach dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich właściwego Wydziału i Instytutu, z uwzględnieniem podziału wynikającego z § 55 pkt 1 i 2.
 2. Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Wydziałami i Instytutami dokonuje się na zebraniu tych pracowników.
 3. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studentów.
 4. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniu tych pracowników.

§ 57

 1. Kandydatów na funkcję Rektora zgłaszają na piśmie elektorzy do komisji wyborczej,
  nie później niż na siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody kandydata do kandydowania na funkcję Rektora.
 3. Kandydaci na Rektora w kolejności alfabetycznej, przed właściwym głosowaniem, prezentują kolegium elektorów swój program działania.

§ 58

 1. Kandydatów na funkcje prorektorów Rektor-elekt zgłasza komisji wyborczej, nie później, niż na siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.
 2. Osoba kandydująca na prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów w kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska przez przedstawicieli studentów w terminie 5 dni uważa się za wyrażenie zgody.

§ 59

Pozostałych kandydatów na inne stanowiska zgłasza się do komisji wyborczej nie później niż siedem dni przed ustalonym terminem wyborów.

§ 60

 1. Wybory Rektora i prorektorów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez komisję wyborczą, jednak nie później niż do 31 maja w ostatnim roku upływającej kadencji.
 2. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora, a następnie podaje tę informację do wiadomości publicznej i zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o wyborze Rektora.

§ 61

 1. Obradom Senatu w części dotyczącej wyboru trybu wyłonienia Rektora lub prorektorów,
  o której mowa w § 52 ust. 1 przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu. Nie może nim być Rektor lub prorektor sprawujący swoją funkcję w czasie podejmowania uchwał.
 2. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Rektora lub prorektorów polega na podaniu informacji
  o konkursie do wiadomości publicznej przez wywieszenie komunikatu na uczelnianej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni.
 3. Dodatkowo informacje o konkursie ogłasza się na stronie internetowej urzędu obsługującego właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego oraz Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonym dla publikacji ofert pracy naukowców.
 4. Komunikat o konkursie powinien określać w szczególności: stanowisko, na które ogłaszany jest konkurs, jednostkę organizacyjną ogłaszającą konkurs, wymagania stawiane kandydatom oraz sposób ich dokumentowania, a także nie krótszy niż 14-dniowy termin składania dokumentów oraz nie dłuższy niż dwumiesięczny termin rozstrzygnięcia konkursu
  i ogłoszenia jego wyników.
 5. Datą ogłoszenia konkursu jest data skutecznego upublicznienia wiadomości o konkursie we wszystkich formach, o których mowa w ust. 2 i 3.
 6. Postanowienia ust. 1 – 5 należy stosować odpowiednio do konkursów dotyczących wyboru prorektorów.

§ 62

 1. W skład komisji konkursowej dotyczącej wyłonienia kandydatów na stanowisko Rektora lub prorektora wchodzą co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby wskazane przez Konwent Uczelni niebędące pracownikami Uczelni.
 2. Członków komisji konkursowej do przeprowadzenia wyborów Rektora lub prorektora, zatrudnionych w Uczelni, w tym jej przewodniczącego, powołuje Senat. Wnioskodawcą nie może być członek Senatu pełniący w czasie składnia wniosku funkcję Rektora lub prorektora.
 3. W skład komisji konkursowej dotyczącej wyłonienia kandydatów na stanowisko Dziekana lub prodziekana wchodzą co najmniej trzy osoby zatrudnione w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dwie osoby wskazane przez Radę Wydziału. Członków komisji konkursowej, w tym jej przewodniczącego powołuje Rektor.

§ 63

 1. Komisja konkursowa, na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdza, czy kandydaci spełniają warunki określone w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konkursu oraz przeprowadza czynności związane z oceną kwalifikacji poszczególnych kandydatów oraz proponowanymi przez nich programami działania.
 2. Komisja może zwrócić się do kandydatów o przedłożenie dodatkowych dokumentów
  oraz o udzielnie szczegółowych wyjaśnień.
 3. W przypadku wątpliwości w ocenie kwalifikacji kandydatów oraz proponowanych przez nich programów, komisja może zarządzić przesłuchanie wszystkich kandydatów.
 4. Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
 5. Z czynności komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji.
 6. Komisja konkursowa przygotowuje wniosek rekomendujący określonego kandydata
  na stanowisko, na które rozpisano konkurs. Wniosek podpisują wszyscy członkowie komisji.
 7. Konkurs rozstrzygany jest nie wcześniej niż po upływie trzydziestu dni od jego ogłoszenia.
 8. Przewodniczący komisji konkursowej powiadamia kandydatów o wynikach konkursu. Wyniki konkursu ogłaszane są również na uczelnianej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Uczelni. W konkursie przeprowadzonym na stanowisko Rektora § 60 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 64

 1. Każdy z kandydatów ma prawo zapoznania się z treścią protokołu komisji konkursowej.
 2. Od rozstrzygnięcia komisji konkursowej nie ma odwołania.
 3. Kandydat na Rektora lub prorektora odrzucony w postępowaniu konkursowym może skierować do Senatu, a w przypadku kandydata na Dziekana lub prodziekana może skierować do Rektora, pisemne zastrzeżenia dotyczące wyników konkursu, które dotyczyć mogą wyłącznie:

1)     naruszenia przez komisję konkursową, niniejszego Statutu oraz regulaminu postępowania konkursowego,

2)     prawdziwości faktów, które komisja konkursowa przyjęła za podstawę swojego rozstrzygnięcia.

 1. Zastrzeżenia nie mogą być zgłaszane po przyjęciu przez Senat uchwały, o której mowa
  w § 65 ust. 1 lub po wejściu w życie zarządzenia Rektora, o którym mowa w § 65 ust. 2.

§ 65

 1. Wyniki rozstrzygnięcia komisji w konkursie na stanowisko Rektora lub prorektorów przyjmuje w drodze uchwały Senat.
 2. Decyzję o powołaniu lub odstąpieniu od powołania rekomendowanego przez komisję konkursową kandydata na funkcję Dziekana lub prodziekana podejmuje Rektor w drodze zarządzenia.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu, o którym mowa w ust. 1, w sprawie przyjęcia wyników konkursu, zwołuje przewodniczący Senatu na wniosek przewodniczącego komisji konkursowej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od rozstrzygnięcia. Wymogi określone
  w § 61 ust. 1 Statutu mają tu zastosowanie odpowiednie.
 4. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia na posiedzeniu Senatu (w przypadku Rektora i prorektorów) lub Rektorowi (w przypadku Dziekana lub prodziekana) wyniki postępowania konkursowego oraz rekomendacje powołania na stanowisko osobę, która wygrała konkurs.
 5. W przypadku braku kandydatów lub gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie został zakwalifikowany przez komisję, jej przewodniczący informuje o braku rozstrzygnięcia konkursu.
 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez komisję konkursową lub nieprzyjęcia wyników postępowania konkursowego przez Senat lub Rektora, organy te mogą odpowiednio podjąć uchwałę lub wydać zarządzenie o przeprowadzeniu nowego konkursu. W przypadku nieprzyjęcia przez Senat wyników postępowania konkursowego na funkcję Rektora, Senat może podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów na funkcję Rektora i odstąpić
  od trybu konkursowego.
 7. W nowym konkursie lub w wyborach przeprowadzonych w następstwie nierozstrzygnięcia konkursu mogą uczestniczyć kandydaci odrzuceni we wcześniejszym postępowaniu konkursowym.
 8. W zakresie nieuregulowanym, przy wyłonieniu na funkcję Dziekana lub prodziekana w trybie konkursu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyłonienia na funkcję Rektora w trybie konkursu.

§ 66

 1. Wyboru członków Senatu dokonuje się na:

1)     wydziałowych bądź instytutowych zebraniach wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród zatrudnionych w Wydziałach bądź Instytutach nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego;

2)     ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym w celu dokonania wyboru przedstawicieli spośród pozostałych nauczycieli akademickich.

 1. Wyboru członków Senatu spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego.
 2. Wyboru członków Senatu spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniu tych pracowników.

§ 67

1.       W celu przeprowadzenia wyborów Senatpowołuje nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji Uczelnianą Komisję Wyborczą, zwaną dalej „komisją wyborczą”.

2.       W skład komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Uczelni:

1)     ośmiu przedstawicieli spośród grupy społeczności akademickiej, o której mowa
w § 2 pkt. 1, z zachowaniem zasady proporcjonalności i równego podziału na Wydziały i Instytuty;

2)     jeden przedstawiciel studentów, którego tryb wyboru określa regulamin samorządu studentów,

3)     jeden przedstawiciel spośród grupy społeczności akademickiej, o której mowa
w § 2 pkt. 2.

3.       Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora komisja wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący komisji wyborczej przewodniczy zebraniom wyborczym Kolegium Elektorów oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na Rektora i prorektorów.

4.       Kadencja komisji wyborczej trwa do chwili powołania nowej komisji wyborczej w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.

5.       Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z wyboru lub konkursu. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru lub konkursu jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji wyborczej, a na jej miejsce Senat wybiera inną osobę.

§ 68

 1. Członków komisji wyborczej, o których mowa w § 67 ust. 2 pkt. 1 i 3, wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez Rektora, członków Senatu, Rad Wydziałów i rad Instytutów.
 2. Członków komisji wyborczej z grupy studentów, o której mowa § 67 ust. 2 pkt. 2, wybiera Senat spośród kandydatów zgłoszonych przez samorząd studentów.
 3. Kandydatów na członków komisji wyborczej zgłasza się nie później niż do dnia 15 stycznia ostatniego roku swej kadencji.

§ 69

 1. Do zadań komisji wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności:

1)     opracowanie i uchwalanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów w Uczelni;

2)     ustalanie i ogłoszenie terminarza czynności wyborczych;

3)     nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz zabezpieczenie dokumentacji wyborczej;

4)     przeprowadzanie wyborów;

5)     ustalanie i ogłaszanie list kandydatów;

6)     rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami i interpretacji obowiązujących przepisów w zakresie ordynacji wyborczej;

7)     stwierdzenie ważności wyboru;

8)     stwierdzenie dokonania wyboru członków Kolegium Elektorów, członków Senatu i Rad Wydziałów, wyboru Rektora i prorektorów;

9)     stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu,

10)zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji wyborów.

2. Kalendarz wyborczy musi zawierać następujące informacje:

1)     termin wyborów;

2)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów;

3)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów do Senatu i Rad Wydziałów;

4)     miejsce i termin zgłaszania kandydatów na Rektora.

§ 70

 1. Komisja wyborcza realizuje swoje uprawnienia w formie uchwał podejmowanych
  na posiedzeniach.
 2. Komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu komisji wyborczej.
 3. Komisja wyborcza może na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej podjąć uchwałę
  w sprawach mniejszej wagi w trybie innym niż określony w ust. 1.

§ 71

 1. Wniosek w sprawie unieważnienia wyborów w całości lub części winien zostać złożony
  do komisji wyborczej w terminie dwóch dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
 2. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem może złożyć:

1)     Rektor;

2)     10% wyborców uprawnionych do głosowania, którego wynik jest kwestionowany;

3)     10% senatorów. 

§ 72

 1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się
  1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
 2. Kadencja Kolegium Elektorów upływa z chwilą wyboru Kolegium Elektorów na nową kadencję.
 3. Jeżeli mandat wygasa podczas trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 4. Wyboru w trybie, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się na okres do końca kadencji organu.
 5. Mandat studentów w organach kolegialnych trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia studiów.

§ 73

 1. W razie odwołania lub wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu Uczelni lub jego zastępcy w czasie trwania kadencji Kolegium Elektorów
  w terminie nie dłuższym niż 30 dni dokonuje nowego wyboru na odpowiednie stanowisko
  na okres do końca kadencji.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu Uczelni wygasają również mandaty jej zastępców, z zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje funkcje
  do dnia wyboru nowego jednoosobowego organu Uczelni, a czynności leżące w kompetencjach wygaszanego mandatu osoby piastującej funkcję jednoosobowego organu wykonuje najstarszy wiekiem zastępca.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Senat może również podjąć uchwałę o skorzystaniu
  z trybu konkursowego.
 4. Mandat organu jednoosobowego oraz mandat w organie kolegialnym lub wyborczym wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1)     śmierci;

2)     utraty biernego prawa wyborczego;

3)     odwołania lub pozbawienia mandatu;

4)     ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów;

5)     pisemnego zrzeczenia się mandatu lub rezygnacji z zajmowanego stanowiska;

6)     ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy
lub art. 212 pkt. 4 w związku z art. 226 ust. 1 ustawy;

7)     ustania przynależności do danej grupy akademickiej, jeżeli członek organu uzyskał mandat jako przedstawiciel tej grupy akademickiej;

8)     objęcia funkcji, której łączenia z pełnioną w Uczelni funkcją lub mandatem zakazuje Statut;

9)     uprawomocnienia się orzeczenia o pozbawieniu praw publicznych, praw wyborczych lub bezwzględnego pozbawienia wolności.

 1. Jeżeli objęcie stanowiska jednoosobowego organu Uczelni miało miejsce w trybie konkursu, przesłanki określone w ust. 4 pkt 1, 5 i 6 będą miały odpowiednie zastosowanie.

§ 74

Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego oraz mandatu w organie kolegialnym lub wyborczym stwierdza:

1)     komisja wyborcza w przypadkach, o których mowa w § 51 ust. 1 pkt. 1-4, w przypadku mandatu członka komisji wyborczej oraz w przypadku gdy na podstawie przepisów nie można ustalić organu właściwego;

2)     Senat w przypadku wygaśnięcia uprawnienia do pełnienia funkcji jednoosobowego organu Uczelni w trybie konkursu oraz w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 1;

3)     Rektor w przypadku wygaśnięcia uprawnienia do pełnienia funkcji Dziekana
i prodziekana.

§ 75

 1. Osobę piastującą funkcję jednoosobowego organu Uczelni oraz jej zastępców może odwołać Kolegium Elektorów w przypadku Rektora i prorektorów, oraz Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Wydziału w przypadku Dziekana i prodziekana.
 2. Uchwała o odwołaniu Rektora jest podejmowana większością co najmniej trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu kolegium elektorów.
 3. Uchwała o odwołaniu prorektora jest podejmowana bezwzględną większością głosów
  w obecności co najmniej dwóch trzecich statutowego składu Kolegium Elektorów.

§ 76

 1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego lub mandatu
  w organie kolegialnym lub wyborczym, komisja wyborcza niezwłocznie zarządza
  i przeprowadza wybory uzupełniające. Wybory te przeprowadza się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem § 48 ust. 1 w związku
  z § 52 ust. 1 w przypadku Rektora.
 2. Wyborów uzupełniających do organu kolegialnego lub wyborczego nie zarządza się, jeżeli do końca kadencji tego organu kolegialnego pozostało mniej niż sześć miesięcy, chyba że w wyniku wygaśnięcia mandatu w danym organie kolegialnym lub wyborczym pozostałoby mniej niż połowa określonej w przepisach ogólnej liczby jego członków.
 3. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów. Kadencja osób wybranych w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu kadencji osób, których mandat wygasł.

 

Rozdział V

 Pracownicy Uczelni    

§ 77

                Na Uczelni zatrudnieni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 78

Nauczycielami akademickimi Uczelni są:

1)     pracownicy naukowo-dydaktyczni;

2)     pracownicy dydaktyczni.

§ 79

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)     profesora zwyczajnego;

2)     profesora nadzwyczajnego;

3)     profesora wizytującego;

4)     adiunkta;

5)     asystenta.

 1. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach:

1)     docenta;

2)     starszego wykładowcy;

3)     wykładowcy;

4)     lektora lub instruktora.

 1. Nauczyciel akademicki jest zatrudniony na podstawie mianowania na czas określony lub nieokreślony albo na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

§ 80

 1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

1)     kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywane przez studentów prace zaliczeniowe, semestralne, dyplomowe, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2)     prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową;

3)     uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.

 1. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

1)     kształcić i wychowywać studentów,w tym nadzorować opracowywane przez studentów prace zaliczeniowe, semestralne, dyplomowe, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2)     podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

3)     uczestniczyć w pracach organizacyjnych Uczelni.

 1. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.
 2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uczelni mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa Senat.

§ 81

 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w Ustawie, a ponadto spełniające dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe określone w Statucie.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca udokumentowany, znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny uznany przez Senat Uczelni za wystarczający.
 3. Na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny tytuł zawodowy i doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaną przez siebie specjalnością, zdobyte poza szkolnictwem wyższym w okresie co najmniej 12 lat lub osoba posiadająca stopień naukowy doktora.
 4. Na stanowisku wykładowcy może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy oraz 8-letni staż pracy zawodowej lub dydaktycznej w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych.
 5. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej tytuł zawodowy magistra w zakresie specjalności związanej z przedmiotem powierzanych zajęć dydaktycznych.
 6. Na stanowisku lektora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra filologii, w zakresie której ma prowadzić zajęcia dydaktyczne. Uczelnia może również na stanowisku lektora zatrudnić obcokrajowca posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych.
 7. Na stanowisku instruktora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra.
 8. Postępowanie awansowe potwierdzające spełnienie warunków określonych w Statucie przeprowadza komisja powołana przez Senat.

§ 82

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na czas określony lub nieokreślony na podstawie umowy o pracę albo mianowania.
 2. Na podstawie mianowania zatrudnić można wyłącznie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora.
 3. Kryteriami kwalifikacyjnymi branymi pod uwagę przy nawiązywaniu stosunku pracy
  z nauczycielami akademickimi są osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne kandydata oraz osiągnięcia zawodowe zdobyte w pracy poza szkolnictwem wyższym.
 4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu, kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez właściwą Radę Wydziału, bądź radę Instytutu albo odpowiednią radę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, albo z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu, bądź kierownika odpowiedniej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

§ 83

 1. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami Uczelni niebędącymi nauczycielami akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
 2. Stosunek pracy z pracownikami Uczelni wymienionymi w ust. 1 nawiązuje i rozwiązuje Rektor lub z jego upoważnienia kanclerz lub z-ca kanclerza. Upoważnienie kanclerza lub z-cy kanclerza powinno mieć formę pisemną.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, określa zakres obowiązków poszczególnych pracowników oraz ich podległość służbową.

§ 84

 1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta, osoby bez stopnia doktora może trwać
  5 lat z możliwością przedłużenia do 8 lat, jeśli zainteresowany wykaże zaawansowany stopień przygotowywanej rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną oceną promotora.
 2. W przypadku niespełnienia przez osobę zatrudnioną na stanowisku asystenta warunków określonych w ust. 1, Rektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem lub zmienić pracownikowi stanowisko wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy i pracy
  lub za porozumieniem stron.
 3. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta, osoby bez stopnia doktora habilitowanego może trwać 8 lat, z możliwością przedłużenia do 10 lat, jeśli zainteresowany wykaże zaawansowany stopień przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej.
 4. W przypadku niespełnienia przez osobę zatrudnioną na stanowisku adiunkta warunków określonych w ust. 3 Rektor może rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem lub zmienić pracownikowi stanowisko wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy i pracy
  lub za porozumieniem stron.
 5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania służby wojskowej.

§ 85

 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 2. Komisję konkursową do zatrudnienia nauczyciela akademickiego powołuje Rektor.
 3. Konkurs ogłasza Rektor przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 4. Sposób upublicznienia informacji o konkursie oraz informacje zawarte w ogłoszeniu
  o konkursie powinny spełniać warunki określone w § 61 ust. 2 – 4.
 5. W skład komisji konkursowej wchodzą: Rektor lub jego przedstawiciel, kierownik działu właściwego do spraw osobowych, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym zatrudnianego pracownika oraz co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.  
 6. Jeżeli konkurs dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora, to dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę naukową, o których mowa w ust. 5, winny posiadać co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
 7. Kryteriami kwalifikacyjnymi branymi pod uwagę przy mianowaniu nauczyciela akademickiego w Uczelni są:

1)     czy zatrudnienie w Uczelni jest podstawowym miejscem pracy;

2)     czy zatrudniona osoba może być wliczona do minimum kadrowego danego kierunku studiów;

3)     osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne kandydata oraz osiągnięcia zawodowe zdobyte w pracy poza szkolnictwem wyższym.

 1. W razie wątpliwości, komisja konkursowa może zwrócić się o wyrażenie opinii o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata do zewnętrznego specjalisty z zakresu danej dyscypliny naukowej.
 2. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Rektorowi informacje o przebiegu konkursu oraz o rozstrzygnięciu proponowanym przez komisję.  
 3. W przypadku braku kandydatów lub braku rozstrzygnięcia konkurs zamyka Rektor.

§ 86

                Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie
art. 125 ustawy, na wniosek Rektora po uzyskaniu opinii Senatu.

§ 87

 1. Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasady obliczania godzin dydaktycznych, a także zasady i tryb powierzania zajęć prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych określa Senat.
 2. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań związanych z pełnieniem funkcji administracyjnych, organizacyjnych lub dydaktycznych lub innych zadań przewidzianych w Statucie, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru, ustalonej zgodnie
  z art. 130 ust. 3 ustawy oraz uchwałą Senatu, o której mowa wyżej.
 3. Do ważnych zadań pozwalających obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych należą
  w szczególności:

1)     opieka nad doktorantem lub habilitantem;

2)     kierowanie zespołem badawczym prowadzącym prace naukowo-badawcze;

3)     kierowanie zespołem opracowującym projekt znaczących zmian organizacyjnych lub zmian w zakresie innowacji i eksperymentów dydaktycznych;

4)     pełnienie funkcji kierowniczych w Uczelni;

5)     inne funkcje organizacyjne powierzone przez Rektora.

 1. Senat może obniżyć Rektorowi na jego wniosek wymiar zajęć dydaktycznych.

§ 88

 1. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego
  w jednostce organizacyjnej Uczelni określa jej kierownik.
 2. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego
  w międzyinstytutowej lub ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej określa jej kierownik lub dyrektor.

§ 89

 1. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określoną
  w art. 131 ust 1 ustawy.

2.       Powierzenie dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 1, może wynikać w szczególności z:

1)     konieczności prowadzenia zajęć w związku z dłuższą nieobecnością innego nauczyciela akademickiego;

2)     konieczności przeprowadzenia zajęć z tego samego przedmiotu zblokowanych wyjątkowo w danym roku akademickim w związku ze zmianą programów kształcenia.

 1. Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, powierza wykonanie dodatkowych zajęć, o których mowa w ust. 2. Powierzenie dodatkowych zajęć wymaga pisemnej zgody nauczyciela akademickiego.

§ 90

1.       Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.

2.       Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o którym mowa w art. 111 ustawy, oraz przestrzegania praw autorskich i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

3.       Ocena okresowa dokonywana jest nie rzadziej niż raz na dwa lata lub na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest zatrudniony. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na cztery lata.

4.       Ocenę, o której mowa w ust. 3, dokonuje:

1)     uczelniana komisja oceniająca;

2)     odwoławcza komisja oceniająca.

5.       Komisja może zasięgnąć opinii ekspertów spoza Uczelni.

6.       Komisje oceniające oraz ich przewodniczących, o których mowa w ust. 4, wybiera Senat
na okres kadencji organów Uczelni w liczbie:

1)     pięciu członków uczelnianej komisji oceniającej;

2)     pięciu członków odwoławczej komisji oceniającej.

7.       Kandydatów do komisji oceniających zgłaszają członkowie Senatu.

8.       Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.

§ 91

1.       Uczelniana komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Uczelni.

2.       Odwoławcza komisja oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez uczelnianą komisję oceniającą.

§ 92

1.       Podstawą oceny nauczyciela akademickiego, są jego osiągnięcia w zakresie kształcenia
i wychowania studentów, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz udział w pracach organizacyjnych Uczelni.

2.       Przy ocenie osiągnięć w zakresie kształcenia uwzględnia się:

1)     wyniki hospitacji;

2)     publikacje dydaktyczne, w tym opracowane podręczniki, skrypty i materiały pomocnicze do zajęć;

3)     opinię studentów ustaloną na podstawie ankiety, dotyczącą wykonywania obowiązków dydaktycznych, przeprowadzaną po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych.

3.       Przy ocenie osiągnięć w zakresie wychowania studentów uwzględnia się:

1)     prowadzenie studenckich kół naukowych i grup zainteresowań dla studentów;

2)     współudział w organizowaniu imprez i spotkań aktywizujących środowisko studenckie;

3)     współpracę z organami samorządu studenckiego.

4.       Przy ocenie aktywności nauczycieli akademickich w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uwzględnia się:

1)     awanse naukowe;

2)     uczestnictwo w pracach badawczych;

3)     publikacje naukowe, z uwzględnieniem rangi wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały;

4)     wdrożenia, projekty i ekspertyzy;

5)     udział w konferencjach naukowych z uwzględnieniem rangi konferencji i charakteru uczestnictwa;

6)     udział w studiach podyplomowych i szkoleniach;

7)     udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych;

8)     recenzowanie prac naukowych oraz udział w kolegiach redakcyjnych (lub radach programowych) czasopism naukowych;

9)     nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych;

10)aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

5.       Przy ocenie aktywności w pracach organizacyjnych Uczelni uwzględnia się:

1)     udział w komisjach i zespołach problemowych;

2)     udział w organizowaniu konferencji;

3)     pracę w organach Uczelni;

4)     działalność społeczna na rzecz środowiska akademickiego.

§ 93

 1. Ocenę okresową uczelniana komisja oceniająca sporządza na arkuszu oceny przyjętym przez Senat Uczelni.
 2. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych, uwzględnia się opinię studentów. Opinię studentów uzyskuje się na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów w formie ewaluacji.
 3. Ankiety w sprawie wyrażania opinii studentów przeprowadzane są anonimowo.
 4. Wyrażona przez studentów ocena w formie anonimowej dotyczy zajęć dydaktycznych prowadzonych przez ocenianego nauczyciela akademickiego.
 5. Ocena wyrażana przez studentów jest uwzględniana w ogólnej ocenie pracy nauczyciela.
 6. Zasady i tryb przeprowadzania ankiety, o której mowa w ust. 2, określa Rektor, mając
  na względzie zapewnienie obiektywizmu i reprezentatywności wyników ankiety.
 7. W przypadku negatywnej opinii dokonanej przez studentów ocena wystawiona przez Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu nie może być wyższa niż ta, o której mowa w § 94 ust. 9
  pkt 2.

§ 94

1.       Do dnia 15 listopada Dziekani Wydziałów bądź dyrektorzy Instytutów lub kierownicy  ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych przekazują Rektorowi wykaz nauczycieli akademickich, którzy podlegają ocenie w danym roku akademickim.

2.       Do dnia 30 listopada oceniani nauczyciele akademiccy otrzymują po jednym egzemplarzu arkusza oceny, który wypełniają w części dotyczącej samooceny, uwzględniając wszystkie kryteria wymienione w § 92, a następnie do końca grudnia przekazują Dziekanowi właściwego Wydziału bądź dyrektorowi właściwego Instytutu lub kierownikowi właściwej ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni.

3.       Do końca lutego Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu lub kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni dokonuje oceny nauczyciela, po czym przekazuje arkusz oceny przewodniczącemu komisji oceniającej.

4.       Komisja oceniająca dokonuje oceny na podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym dokumentów przedstawionych przez zainteresowanego oraz pisemnej opinii jego bezpośredniego przełożonego w rozumieniu regulaminu jednostki organizacyjnej Uczelni. Komisja może także zapoznać się z ustnymi wyjaśnieniami zainteresowanego, z których sporządza się protokół.

 1. Do dnia 15 kwietnia komisja oceniająca ustala ostateczną ocenę oraz sporządza jej pisemne uzasadnienie, po czym przewodniczący wspólnie z Dziekanem Wydziału, dyrektorem Instytutu lub kierownikiem ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uczelni przedstawiają ją indywidualnie każdemu ocenianemu nauczycielowi akademickiemu.
 2. Oceniony nauczyciel akademicki potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się
  z oceną. W przypadku zaakceptowania oceny przez nauczyciela, przewodniczący komisji przekazuje arkusz oceny Rektorowi.
 3. Do dnia 30 czerwca Rektor dokonuje ostatecznej akceptacji oceny, podpisując każdy arkusz oceny.
 4. Rektor, w wypadku oceny prorektora oraz Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu
  w wypadku oceny kierowników wydziałowych bądź instytutowych jednostek organizacyjnych Uczelni, ocenia nauczyciela z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1)     potwierdzenie faktów zawartych w samoocenie, z uwzględnieniem wyników hospitacji oraz ewaluacji (jeśli miały miejsce);

2)     dyscyplina pracy;

3)     kultura pracy, umiejętność pracy zespołowej;

4)     inne uwagi.

9.       Ustala się następujące oceny dla nauczycieli akademickich:

1)     ocena pozytywna;

2)     ocena warunkowo pozytywna;

3)     ocena negatywna.

§ 95

1.       Nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie od dokonanych ocen do odwoławczej komisji oceniającej.

2.       Odwołanie wnosi się do odwoławczej komisji oceniającej w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny. O możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.

3.       Odwoławcza komisja oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni
od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.

4.       Odwoławcza komisja oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia
ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.

5.       Decyzja odwoławczej komisji oceniającej jest ostateczna.

6.       Ostateczną ocenę nauczyciela akademickiego po jej zaakceptowaniu przez Rektora włącza się do akt osobowych i odpis doręcza się nauczycielowi, który potwierdza to własnoręcznym podpisem.

§ 96

Wyniki przeprowadzonej oceny nauczyciela akademickiego oraz wnioski wynikające
z takiej oceny mają wpływ na:

1)     przydział określonych zajęć w następnych semestrach oraz na wielkość obciążeń obowiązkami dydaktycznymi;

2)     powierzenia stanowisk kierowniczych;

3)     powierzenia obowiązków organizacyjnych;

4)     wyróżnienia przyznawane nauczycielowi akademickiemu;

5)     możliwość rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem, w tym także z mianowanym nauczycielem akademickim.

§ 97

 1. Tryb udzielenia urlopu wypoczynkowego nauczycielowi akademickiemu określa Rektor na podstawie planu urlopowego przedstawionego przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.
 2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika.
 3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 i 3 ustawy (habilitacyjnego lub doktorskiego), udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika, a w przypadku rozprawy doktorskiej – także przez promotora.
 4. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 ustawy (bezpłatny naukowy), udziela Rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez Dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu bądź kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia pracownika.
 5. Rozpatrując wniosek o udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, Rektor uwzględnia przede wszystkim to, czy tematyka prowadzonych prac naukowych, w związku z którymi udzielany jest urlop, jest zgodna z profilem działalności Uczelni.
 6. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy (dla poratowania zdrowia), udziela Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku dołącza się orzeczenie właściwego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczącego tego nauczyciela akademickiego.

§ 98

 1. Zasady i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 4 ustawy, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, określa regulamin uchwalony przez Senat.
 2. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni może przewidzieć tworzenie corocznie, ze środków wskazanych w art. 104 ustawy, funduszu stypendialnego na stypendia dla pracowników i studentów oraz doktorantów. Stypendia te mogą być przyznawane niezależnie od stypendiów, o których mowa w art. 173 ust. 1 oraz w art. 199 ust. 1 ustawy.
 3. Zasady przyznania stypendiów, o których mowa w ust. 2, oraz tryb postępowania w tym zakresie określa Rektor.

§ 99

 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać nagrody Rektora
  za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 2. Wnioski z uzasadnieniem o przyznanie nagród indywidualnych przedstawiają Rektorowi:

1)     prorektorzy;

2)     Dziekani Wydziałów, dyrektorzy Instytutów bądź kierownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych;

3)     kanclerz;

4)     dyrektor biblioteki głównej.

 1. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy.
 2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są za:

1)     szczególne osiągnięcia w wykonywaniu konkretnych zadań służbowych;

2)     wyróżniające się wykonywanie całości obowiązków służbowych w okresie objętym nagrodą.

 1. Środki przeznaczone na nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi są wstępnie dzielone na wszystkie jednostki organizacyjne, proporcjonalnie do liczby osób
  w nich zatrudnionych.

§ 100

 1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. nauczycieli akademickich.
 3. Członków uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wybiera Senat.
 4. W skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich Senat wybiera:

1)     po jednym z każdego Wydziału bądź Instytutu nauczycielu akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego;

2)     po jednym z każdego Wydziału bądź Instytutu nauczycielu akademickim z grupy pozostałych nauczycieli akademickich;

3)     po jednym przedstawicielu studentów z każdego Wydziału bądź Instytutu, wskazanych przez organ samorządu studentów.

 1. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego i zastępcę uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich. Przewodniczącym i zastępcą może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.
 2. Członkami uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich nie mogą być osoby pełniące funkcje: Rektora, prorektorów, Dziekanów, prodziekanów i dyrektorów Instytutów.
 3. Kadencja komisji, o której mowa w ust. 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uczelni.
 4. Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich wyznacza spośród członków komisji skład orzekający i jego przewodniczącego.
 5. Do wyborów uzupełniających skład uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3-6.
 6. Rektor powołuje na okres kadencji organów Uczelni rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy.

Rozdział VI

 Studia i studenci

§ 101

 1. Uczelnia prowadzi studia wyższe zawodowe pierwszego stopnia i drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami.
 2. Na podstawie zawartej umowy Uczelnia może prowadzić studia o profilu praktycznym
  z udziałem podmiotów gospodarczych.
 3. Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.
 4. Studia w Uczelni prowadzone są według planów studiów i programów kształcenia,
  z uwzględnieniem efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
 5. Organizację i tok studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń określają odpowiednie regulaminy.

§ 102

 1. Wykłady w Uczelni Są otwarte.
 2. Uczelnia może prowadzić wykłady i inne formy kształcenia typu otwartego dla słuchaczy niebędących studentami.

§ 103

 1. Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone studia lub usługi edukacyjne związane z:

1)     kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, a student nie spełnia warunków zwolnienia od opłat, określonych w art. 170a ust. 3 i 4 w związku
z art. 181 ust. 1 i art. 174 ust. 4 ustawy;

2)     kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza limitami ECTS, ustalonymi na podstawie art. 164a i 170a ust. 2 ustawy;

3)     powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
z powodu niezadawalających wyników w nauce;

4)     prowadzeniem studiów w języku obcym;

5)     prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów;

6)     prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, oraz zasady pobierania opłat i warunki zwalniania
  z opłat określa się zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 104

(skreślony).

§ 105

Prowadzenie kierunku studiów przez jednostkę organizacyjną lub grupę jednostek organizacyjnych oznacza:

1)     zapewnienie i utrzymanie minimum kadrowego, o którym mowa we właściwych przepisach wydanych na podstawie Ustawy;

2)     przygotowanie programów kształcenia, a także przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zapewniających osiągnięcie efektów kształcenia oraz doskonalenia programów kształcenia zgodnie z rozwojem wiedzy w danej dyscyplinie i potrzebami rynku pracy;

3)     posiadanie i stosowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

4)     wykonywanie czynności wynikających z regulaminu studiów.

§ 106

 1. Przyjęcia na studia wyższe prowadzone są zgodnie z art. 169 ustawy oraz uchwałami Senatu,
  o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy.
 2. Uchwały Senatu, o których mowa w ust. 1, podawane są do publicznej wiadomości
  w informatorach dla kandydatów na studia wyższe, na stronach internetowych Uczelni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
 3. Rekrutacje na studia wyższe prowadzą instytutowe komisje rekrutacyjne oraz uczelniana komisja rekrutacyjna.
 4. Wydziałowe bądź instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału bądź dyrektora Instytutu, a uczelnianą komisję rekrutacyjną Rektor.
 5. Decyzję w sprawach przyjęcia na studia podejmują wydziałowe bądź instytutowe komisje rekrutacyjne.
 6. Od decyzji wydziałowych bądź instytutowych komisji rekrutacyjnych służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje
  w przedmiocie odwołania podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
 7. W skład wydziałowej bądź instytutowej komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji, a w skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej także przedstawiciele organu kolegialnego samorządu studenckiego.
 8. Komisji rekrutacyjnej nie powołuje się, jeżeli wstęp na studia, lub określony kierunek studiów, jest wolny, stosownie do przepisów, o których mowa w ust. 1.
 9. Decyzje o przyjęciu na studia w przypadkach wolego wstępu podejmuje Dziekan Wydziału bądź dyrektor Instytutu, a odwołania kierowane są do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 107

 1. Osoba przyjęta w poczet studentów Uczelni nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. Immatrykulowani studenci składają ślubowanie następującej treści: „Ślubuję uroczyście,
  że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się
  z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa
  i obyczaje akademickie oraz dbać o godność i honor studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim”.

§ 108

 1. Prawa i obowiązki studentów określa ustawa oraz regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. Student może studiować według indywidualnego planu studiów i programu studiów
  na zasadach ustalonych przez Senat.

§ 109

 1. Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, którego uprawnienia i zasady działania określa ustawa i regulamin samorządu studenckiego.
 2. Studenci mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,
  w szczególności w kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.
 3. Regulamin samorządu studenckiego, określający zasady, organizację i tryb działania samorządu, w tym rodzaje organów kolegialnych i jednoosobowych, sposób ich wyłaniania oraz kompetencje, a także tryb wyboru przedstawicieli studentów do organów Uczelni i jego jednostek organizacyjnych, uchwala uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studenckiego.
 4. Senat stwierdza zgodność regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i Statutem.

§ 110

 1. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni, student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi.
 2. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych studentów powołuje się:

1)     uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. studentów;

2)     odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów.

 1. Senat powołuje uczelnianą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:

1)     po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego Wydziału bądź Instytutu;

2)     po jednym studencie z każdego Wydziału bądź Instytutu.

 1. Senat powołuje odwoławczą komisję dyscyplinarną ds. studentów w składzie:

1)     po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z każdego Wydziału bądź Instytutu;

2)     po jednym studencie z każdego Wydziału bądź Instytutu.

 1. Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studentów nie może być jednocześnie członkiem odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów.
 2. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 3 i 4, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich Dziekani Wydziałów bądź dyrektorzy Instytutów lub Rady Wydziałów bądź rady Instytutów, a spośród studentów organ samorządu studenckiego Uczelni.
 3. Senat wybiera spośród nauczycieli akademickich członków komisji, o których mowa w ust. 2, przewodniczących tych komisji oraz po jednym zastępcy przewodniczącego.
 4. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po wyborze organów uczelni i trwa cztery lata. Kadencja studentów – członków komisji trwa dwa lata.
 5. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 3 – 6.
 6. Rektor powołuje na okres kadencji organów Uczelni, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, rzeczników dyscyplinarnych ds. spraw studentów, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni.

§ 111

 1. Przewodniczący komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 110 ust. 7, wyznaczają składy orzekające i ich przewodniczących.
 2. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich
  i studentów.

§ 112

                Dziekan Wydziału, dyrektor Instytutu bądź kierownik ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego lub na jego wiosek może powołać opiekuna roku studiów lub wyodrębnionych grup studentów spośród nauczycieli akademickich niniejszej jednostki organizacyjnej.

§ 113

 1. Na Uczelni działa system zapewniania jakości kształcenia.
 2. W skład systemu wchodzi uczelniany zespół zapewniania jakości kształcenia.
 3. Skład, tryb wyboru oraz zakres działania zespołu, o którym mowa w ust. 2, ustala Senat.
 4. Rektor, uwzględniając wytyczne Senatu, określa w szczególności zadania zespołów zapewniających jakość kształcenia, tryb i zakres dokonywania oceny jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych, udziału studentów w dokonywanych ocenach oraz sposób wykorzystywania ankiet studenckich, o których mowa w § 93.

§ 114

 1. Rejestr uczelnianych organizacji studenckich prowadzi Rektor.
 2. Rektor w drodze zarządzenia określa sposób prowadzenia rejestru, a także tryb postępowania rejestrowego oraz wykaz dokumentów gromadzonych w rejestrze.

 

Rozdział VII

Mienie, finanse i administracja Uczelni

 § 115

                Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

§ 116

 1. Czynności prawnych w imieniu Uczelni dokonuje Rektor, z zastrzeżeniem § 39 ust. 2 pkt. 4.
 2. Rektor może udzielić pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych, o których mowa
  w ust. 1
 3. Rektor może udzielić prorektorowi, kanclerzowi lub jego zastępcom pełnomocnictwa ogólnego.

§ 117

 1. Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową
  na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego obejmującego całość dochodów, wydatków i zobowiązań finansowych Uczelni, zatwierdzonego przez Senat.
 2. Zasady podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Uczelni środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowych, przeznaczonych na działalność dydaktyczną
  i badania własne określa Senat.

§ 118

 1. Uczelnia może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą, określoną w art. 7 ustawy. Działalność ta może być prowadzona w zakresie wydawniczym, wytwórczym, handlowym i usługowym.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, mogą prowadzić wydzielone jednostki organizacyjne, które tworzy, przekształca i likwiduje Rektor za zgodą Senatu.
 3. Jednostki wskazane w ust. 2 podlegają Rektorowi. Rektor powołuje kierowników tych jednostek oraz nadzoruje ich funkcjonowanie.

§ 119

 1. Administrację Uczelni stanowi administracja centralna oraz administracja jednostek organizacyjnych.
 2. Nadzór nad administracją Uczelni sprawuje Rektor.

§ 120

                Strukturę organizacyjną administracji Uczelni oraz zasady i zakres działania jej jednostek,
a także zakres obowiązków ich kierowników określa regulamin organizacyjny Uczelni, ustalony przez Rektora.

§ 121

                Czynności prawnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Uczelni dokonuje Rektor, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora także prorektorzy, Dziekani Wydziałów, prodziekani, dyrektorzy Instytutów, dyrektorzy lub kierownicy ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz kanclerz i jego zastępcy.

§ 122

 1. Administrację centralną Uczelni tworzą jednostki administracji centralnej.
 2. Administracją centralną Uczelni kieruje kanclerz oraz jego zastępcy w zakresie określonym
  w Statucie i w regulaminie organizacyjnym.
 3. Regulamin organizacyjny Uczelni może określić, które jednostki administracji centralnej podlegają bezpośrednio Rektorowi, prorektorom, kanclerzowi i zastępcom kanclerza.

§ 123

 1. Kanclerz oraz jego zastępcy kierują z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmują decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innychorganów Uczelni.
 2. Do zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1)     podejmowanie działań zapewniających właściwe wykorzystanie majątku Uczelni
oraz jego powiększanie i rozwój;

2)     organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej;

3)     realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych
mu pracowników;

4)     określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Uczelni.

 1. Rektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do załatwienia innych spraw niewymienionych w Statucie. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną.

§ 124

 1. Kanclerza zatrudnia i zwalnia Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
 2. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem i składa Rektorowi sprawozdanie
  z działalności w październiku każdego roku.

§ 125

 1. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza. Obowiązki
  i uprawnienia kwestora, jako głównego księgowego, regulują odrębne przepisy.
 2. Kwestora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek kanclerza.

§ 126

 1. Zastępca kanclerza ds. administracyjnych sprawuje nadzór nad administracją i majątkiem Uczelni i w tym zakresie odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.
 2. Zastępcę kanclerza ds. administracyjnych zatrudnia i zwalnia Rektor  na wniosek kanclerza.

§ 127

 1. Pracownicy Uczelni i studenci mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie Uczelni. Na zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uczelni niezbędna jest zgoda Rektora.
 2. Zgromadzenia na terenie Uczelni odbywają się zgodnie z przepisami działu V ustawy.
 3. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy złożyć Rektorowi na piśmie co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy Rektor może przyjąć zawiadomienie w krótszym terminie.
 4. Zawiadomienie powinno zawierać:

1)     imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie bądź
są odpowiedzialne za jego przeprowadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia;

2)     dokładne wskazanie miejsca i terminu zgromadzenia;

3)     cel bądź program zgromadzenia.

 1. Rektor odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, lub zakazuje zorganizowania
  i przeprowadzenia zgromadzenia, jeżeli cele lub program zgromadzenia naruszają przepisy prawa.
 2. Przewodniczący zgromadzenia jest odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia.
 3. Rektor może delegować na zgromadzenie swego przedstawiciela. Przedstawiciel ten ma obowiązek, po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązać zgromadzenie, jeżeli przebiega ono
  z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Pracownicy uczelni i studenci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, nie podporządkowują się zarządzeniom przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela Rektora albo naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie
  od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej.
 5. Z chwilą rozwiązania lub zamknięcia zgromadzenia jego uczestnicy są obowiązani bez nieuzasadnionej zwłoki opuścić miejsce, w którym odbywało się zgromadzenie.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 128

 1. Niniejsze zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem określonym w chwale Senatu.
 2. Interpretacji przepisów niniejszego Statutu dokonuje Senat Uczelni.

§ 129

Osoby zatrudnione przed 1 październikiem 2011 r. na stanowisku docenta, na podstawie mianowania na czas nieokreślony albo umowy o pracę na czas nieokreślony, pozostają na tym stanowisku, jednak nie dłużej niż do końca roku akademickiego, w którym ukończyły sześćdziesiąty piaty rok życia.

§ 130

Z dniem 1 stycznia 2012 r. § 103 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych oraz stacjonarnych, jeżeli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej, a student nie spełnia warunków zwolnienia od opłat, określonych
w art. 170a ust. 3 i 4 w związku z art. 181 ust. 1 i art. 174 ust. 4 ustawy.

§ 131

 1. Senat działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji, na którą został wybrany.
 2. Osoba wybrana lub wskazana na funkcję w Uczelni zachowuje tę funkcję do upływu okresu,
  na który została wybrana.
 3. Łączenie funkcji lub mandatu z innymi, w stosunku do którego Ustawa lub Statut określa zakaz łączenia, powoduje ich opróżnienie lub wygaśnięcie po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia
  w życie Statutu, chyba że członek społeczności akademickiej wcześniej zrezygnuje z tych, które Ustawa lub Statut zakazuje łączyć.

§ 132

                Do odwołania ze stanowiska, pozbawienia lub wygaśnięcia mandatu, a także do uzupełnienia składu osobowego organów kolegialnych i wyborczych stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

§ 133

                Komisje oceniające, wybrane na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się komisjami oceniającymi w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 134

                 Komisje dyscyplinarne, wybrane na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się komisjami dyscyplinarnymi w rozumieniu przepisów Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 135

                Organy wyborcze oraz komisje wyborcze istniejące w dniu wejścia w życie niniejszych zmian przepisów Statutu stają się komisjami wyborczymi w rozumieniu przepisów niniejszego Statutu, na okres do końca kadencji, na którą zostały wybrane.

§ 136

                Postępowanie komisji oceniającej i komisji dyscyplinarnej, wszczęte przed wejściem
w życie niniejszych zmian przepisów Statutu, jest prowadzone według zasad określonych
w niniejszym Statucie. Jeżeli niniejszy Statut wymaga zgromadzenia dokumentów lub wykonania czynności, których nie wymagały dotychczasowe przepisy, komisje niezwłocznie uzupełnią zgromadzoną dokumentację i podejmą stosowne czynności uzupełniające.

§ 137

 1. W terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszych zmian przepisów Statutu właściwe organy Uczelni dostosują do Statutu obowiązujące na Uczelni akty wewnętrzne oraz wydadzą akty przewidziane w Statucie.
 2. Obowiązujące akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia Statutu.

§ 138

                W terminie roku od dnia wejścia w życie Statutu właściwe organy samorządu studentów dostosują do Statutu regulamin samorządu studentów. Postanowienia § 137 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, ale również proces, który służy podnoszeniu jakości kształcenia.

Zadaniem uczelni jest dostosowanie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach  studiów do efektów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszarów kształcenia.

Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego: 


Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;
efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;
kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.).

 

Pomocą w przygotowaniu, opracowaniu i wdrożeniu nowych programów studiów są publikacje finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz seminaria prowadzone przez Ekspertów Bolońskich.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (FORMULARZ PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.doc) FORMULARZ PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.doc

Pobierz ten plik (INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA FORMULARZA PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.pdf) INSTRUKCJA UZUPEŁNIANIA FORMULARZA PROGRAMU PRZEDMIOTU - MODUŁU.pdf

Pobierz ten plik (podręcznik-jak przygotować programy kształcenia zgodnie z KRK.pdf) Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z KRK - A. Kwaśniewski

Pobierz ten plik (opracowanie-autonomia programowa Uczelni KRK dla szkolnictwa wyższego.pdf) Autonomia programowa uczelni KRK dla szkolnictwa wyższego

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top