Dział Współpracy Międzynarodowej

Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 95/0101/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim stanowi podstawę prawną działalności Działu Współpracy Międzynarodowej.

 

Zakres działalności Akademii im. Jakuba z Paradyża w sferze współpracy międzynarodowej obejmuje następujące obszary: dydaktykę, naukę, badania i kulturę, a w szczególności uczestnictwo w europejskim programie Erasmus+ (prowadzenie zajęć i udział w szkoleniach pracowników naukowo-dydaktycznych, udział studentów w realizacji części programu studiów), a także krótkoterminowe praktyki studentów, przygotowywanie wspólnych konferencji naukowych,  wydawanie publikacji naukowych, organizowanie spotkań zagranicznych naukowców ze społecznością akademicką Akademii, realizację i wdrażanie efektów badań naukowych  i prac rozwojowych, obronę  prac w ramach podwójnego dyplomu, organizację Konkursu Ortograficznego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy, udział studentów w grach  symulacyjnych z zarządzania przedsiębiorstwem, a także  organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych celebrujących kulturę i zwyczaje innych krajów, jak Festiwal Kultury Europejskiej, czy też  Noc Kreatywnych Umysłów.

Dorobek naukowy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest bazą własną Uczelni tworzoną w Dziale Nauki i Wydawnictw przy pomocy Działu Opracowań Biblioteki Głównej. Baza obejmuje opisy bibliograficzne publikacji oraz artykuły z czasopism opublikowanych przez pracowników Uczelni.

Rejestruje ona dorobek naukowy pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim od 1998 roku. Bazę można przeszukiwać za pomocą następujących kryteriów; według słów z tytułu publikacji, według nazwisk pracowników, według dziedziny wiedzy oraz według tytułów czasopism.

W związku z uzupełnianiem  i aktualizacją tworzonej bazy bibliograficznej,  prosimy  o dostarczanie i uzupełnianie swojego dorobku naukowego celem jego rejestracji – zgodnie z Zarządzeniem Rektora
Nr 5/0101/2012 w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.


Zgodnie z §5 wykazy wraz z kopiami publikacji za rok 2011 należy złożyć w Dziale Nauki i Wydawnictw w terminie do 29 lutego br.

UCHWAŁA SENATU nr 15/000/2011

z 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie określenia misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jakuba z Paradyża

w Gorzowie Wielkopolskim

 

Na podstawie § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr 36/000/2011 z dnia 1 września 2010, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako uczelnia wyższa wypełnia misję edukacyjną, obywatelską, społeczną i kulturotwórczą zgodnie z następującymi wartościami i celami:

1) własne poczucie narodowe (m.in. kształtowanie przywiązania do ojczystego języka, kultury, ziemi ojczystej, regionu, historii, dziedzictwa kulturowego);

2) szeroko rozumiany humanizm;

3) przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim;

4) ochrona przyrody oraz środowiska lokalnego i globalnego;

5) wiedza i umiejętności zawodowe, szczególnie kompetencje związane z etosem nauki, a także związane z etosem pracy;

6) przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszania się kultur, nacji, systemów wartości;

7) akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się, współpracy, w tym realizacji standardów zawartych w Strategii Lizbońskiej;

8) otwarcie na postęp naukowy i techniczny;

9) poszanowanie wartości zawartych w kodeksach etyki zawodowej pracowników nauki;

10) rozpoznawanie potrzeb pracodawców i wymogów rynku pracy; reagowanie na priorytety i potrzeby społeczne i gospodarcze Polski oraz województwa i regionu.

 

§ 2

Misją nadrzędną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest przekształcenie jej w uczelnię akademicką poprzez:

1) rozwój badań naukowych na jak najwyższym poziomie,

2) systematyczne podnoszenie jakości kształcenia,

3) intensywny rozwój kadry naukowej,

4) stwarzanie odpowiednich warunków dla podejmowania starań o uzyskiwanie na

poszczególnych kierunkach uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora,

5) poszerzanie i dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy,

6) rozbudowywanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej.

 

§ 3

Misja, o której mowa w § 1 i 2 realizowana jest są za pomocą celów określonych w Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top