WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI

W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje swoim pracownikom możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).
 
 Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni.


Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez naszą Uczelnię i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 

Zasady realizacji, kwalifikacji i finansowania wyjazdów oraz niezbędne dokumenty w załącznikach poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus dla pracowników STT 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów szkoleniowych - Erasmus 2013 /2014

Pobierz ten plik (Formularz zgłoszeniowy na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych 2013-14.doc) Formularz zgłoszenia na wyjazd pracownika w celach szkoleniowych - 2013/2014

Pobierz ten plik (Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013-14.doc) Formularz indywidualnego programu szkolenia 2013/2014

Pobierz ten plik (Kody sektorów gospodarki.doc) Kody sektorów gospodarki

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF  TEACHING ASSIGNMENTS)

 

PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, poprzez uczestnictwo w programie Erasmus, daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 5 dni roboczych. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej.
Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty. Wzór dokumentu dostępny poniżej.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.
Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

Stypendium przyznane z programu Erasmus ma charakter uzupełniający - jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (ZR Erasmus dla nauczycieli akademickich 2013-2014.pdf) Zasady realizacji i finansowania wyjazdów nauczycieli w r.a. 2013 /2014

Pobierz ten plik (Indywidualny program nauczania 2013-14.doc) Indywidualny program nauczania 2013 / 2014

Pobierz ten plik (Kody dziedzin Erasmusa ang-pol.doc) Kody dziedzin kształcenia w programie Erasmus

Pobierz ten plik (oświadczenie o ubezpieczeniu.doc) Oświadczenie o ubezpieczeniu

Pobierz ten plik (Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych.doc) Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

Pobierz ten plik (Zgłoszenie wyjazdu slużbowego za granicę.doc) Formularz "Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę"

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top