Karta Uczelni Erasmusa to dokument wydawany przez Komisję Europejską, uprawniający uczelnie do dalszego wnioskowania o dofinansowanie działań związanych z mobilnością w danym roku akademickim lub do udziału w projektach. Określa ona podstawowe zasady realizacji działań w programie Erasmus, które obowiązują wszystkie uczelnie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013 o numerze 51927-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1.

Deklaracja Polityki Erasmusa jest oficjalnym dokumentem zatwierdzonym przez Senat uczelni, opisującym ogólną strategię współpracy uczelni w ramach Erasmusa na l. 2007-2013 w odniesieniu do misji Uczelni.

Kładzie ona nacisk zarówno na plan współpracy w ramach programu Erasmus, jak i na inne formy działań zaproponowane w ramach całego programu "Uczenie się przez całe życie" (the Lifelong Learning Programme - LLP).

Deklaracja Polityki Erasmusa była oceniana przez Komisję Europejską i brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o nadaniu naszej uczelni Karty Uczelni Erasmusa na l. 2007-2013.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Deklaracja polityki Erasmusa na l. 2007-13.pdf) Deklaracja polityki Erasmusa na lata 2007 - 2013

Pobierz ten plik (Deklaracja EPS (ang.).pdf) Deklaracja polityki Erasmusa (english version)

PROGRAM ERASMUS

 

Erasmus powstał w 1987 r. jako europejski program wymiany studentów, ale z czasem uległ rozszerzeniu i objął również inne formy współpracy między szkołami wyższymi w Europie. Jego nazwa wciąż kojarzy się przede wszystkim z wyjazdami studentów na zagraniczne stypendia, jednak w rzeczywistości jest to kompleksowy program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Polska bierze w nim udział od 1998 r.

W l. 1995-2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a obecnie jest realizowany jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (the Lifelong Learning Programme) przewidzianego na l. 2007-2013.

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W programie są kontynuowane działania podejmowane wcześniej w programach: SOCRATES, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, eLearning i European Language Label. Jego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.

Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl lub bezpośrednio na stronie Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl .

 

PROGRAM ERASMUS W NASZEJ UCZELNI

W latach 2007-2013 uczelnia może realizować w Erasmusie następujące działania:

  • mobilność studentów w celu zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training);
  • prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM - Organisation of Mobility);

 

Są to "działania zdecentralizowane" Erasmusa (administrowane są przez Narodową Agencję programu Erasmus w kraju, a nie centralnie przez Komisję Europejską).

Więcej informacji na temat poszczególnych działań w osobnych zakładkach.

 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg w Niemczech oferują studentom kierunku pedagogika wyjątkową w skali Polski możliwość. Kończąc Akademię w Gorzowie Wielkopolskim, można jednocześnie zdobyć dyplom niemieckiej uczelni BTU Cottbus-Senftenberg.

Polsko-niemiecki kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Aby móc uczestniczyć w tym projekcie i odbyć studia, należy:

  • być studentem kierunku pedagogika;
  • po I roku wybrać specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
  • znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
  • w ramach wymiany studenckiej wyjechać na jeden semestr na studia do BTU Cottbus-Senftenberg i zaliczyć tam semestr;
  • napisać pracę dyplomową związaną z obszarem pracy socjalnej;
  • podejść do obrony w Polsce i w Niemczech.

 

Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym (dziennym).

Szczegółowy plan specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w zakładce Wydziału Humanistycznego.

Szczegóły związane z realizacją przedmiotów w Niemczech corocznie są ustalane z partnerem z Niemiec w postaci odrębnych indywidualnych porozumień.

 

Zapraszamy do studiowania!

Lokalizacja

Kontakt

Back to top