WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez naszą Uczelnię i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

 1. 160 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
 2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
 3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
 4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
 5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale IV) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy w roku akademickim 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2016 AKADEMIA.docx) Porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży). Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

 1. 160 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
 2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
 3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
 4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
 5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).
   

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji nauczycieli na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale III) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na r.a. 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2016 AKADEMIA.docx)  Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami współpracy

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia czasu studiowania. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów wynoszą:

 1. 500 euro - Francja, Włochy;
 2. 450 euro - Belgia, Cypr, Czechy, Grecja, Niemcy;
 3. 350 euro - Litwa, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w naszej uczelni będą otrzymywali dodatkowo oprócz wyżej wspomnianych stawek 861 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Stypendium dla studentów posiadających stypendium socjalne w naszej uczelni będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

 

Trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Lista uczelni partnerskich oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dokumenty należy składać u Koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta STUDIA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na studia 2017/2018 NOWY!

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów na studia 2017/2018 (w rozdziale I) NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Learning-agreement_studies_form_final_2017.docx) Porozumienie o programie studiów (Learning agreement)

Pobierz plik (LA wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie studiów

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

W grudniu 2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) decyzję o nadaniu Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - Erasmus Charter for Higher Education – ECHE - o numerze: 51927-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE. Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Powyższa Karta jest efektem akceptacji wniosku zgłoszonego przez naszą Uczelnię na konkurs EACEA. Wnioskując o ECHE Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad, o których mowa w treści Karty Erasmusa oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa.

 

Pobierz ten plik (Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.pdf) Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

I.

Współpraca zagraniczna stanowi jeden z priorytetów strategicznych uczelni. Celem strategicznym uczelni jest maksymalna mobilność studentów i pracowników. Uczelnia deklaruje otwartość na współpracę w wielu dziedzinach z uczelniami partnerskimi z krajów Unii Europejskiej względnie spoza UE w ramach jasnej strategii, której celem jest międzynarodowy charakter kształcenia.
Procedura doboru partnerskiej uczelni zagranicznej w dużej mierze opiera się na zakresie i planach dalszej współpracy. Obecnie uczelnia stawia sobie za cel działania zmierzające do aktywności w trzech wymiarach: kształcenie, badania oraz gospodarka dla osiągania wysokiej jakości i rozwoju regionu. Przy podpisaniu umów o współpracy władze uczelni zwracają uwagę na możliwości kształcenia studentów PWSZ na uczelni zagranicznej pod względem: kierunków kształcenia, języka, kosztów utrzymania, potwierdzenia i uznawalności zdobytej wiedzy i umiejętności.
W celu zapewnienia wysokiej jakości mobilności akademickiej uczelnia co roku umożliwia wyjazdy kadrze dydaktycznej do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia wykładów. Liczba korzystających z tej formy rozwoju naukowego pracowników rokrocznie wzrasta.
Ponadto zatrudniony w strukturach uczelni Koordynator programu Erasmus wpiera działania organizacyjno-promocyjne w ramach tego programu, dokonuje obsługi administracyjnej przyjeżdżających i wyjeżdżających studentów i pracowników. Powołani koordynatorzy ds. współpracy z uczelniami partnerskimi wspierają koordynatora uczelnianego w ramach działań organizacyjnych mobilności studentów i pracowników.
Uczelnia stosuje równość szans, przejrzyste zasady rekrutacji i dystrybucji środków a decyzję o przyznaniu stypendium Erasmus podejmuje zespół z Rektorem na czele.
Wdrożony system ECTS na wszystkich kierunkach zapewnia pełną uznawalność okresów studiów i przedmiotów zaliczonych za granicą. Katalog przedmiotów jest aktualizowany i łatwo dostępny na stronie internetowej uczelni.
Informacje o programie ERASMUS przekazujemy na ulotkach, spotkaniach, stronie internetowej, tablicach ogłoszeń i w uczelnianym czasopiśmie „Wieści uczelniane”.
Uczelnia oferuje dodatkowe kursy językowe. Przyjeżdżający studenci mogą uczestniczyć we wszystkich kursach językowych bezpłatnie.
Do najważniejszych celów rozwijania współpracy zagranicznej zaliczyć należy:
• wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych,
• poszerzenie oferty studiów w języku angielskim,
• stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych,
• rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni,
• wymianę studentów w celu zrealizowania krótkoterminowych praktyk w uczelniach partnerskich,
• przyjazdy/wyjazdy okolicznościowe studentów i pracowników uczelni,
• pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus,
• przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w AJP i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).
Wykłady pracowników dydaktycznych na uczelniach zagranicznych zaliczane są do dorobku zawodowego i odpowiednio punktowane w systemie oceny pracownika.
Stypendyści po powrocie z partnerskiej uczelni dzielą się swoimi doświadczeniami z kolejnymi studentami, pomagają im organizować wyjazdy, służą radą i pomocą.
 

II.

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rozwija – zgodnie z przyjętą przez Uczelnię strategią – współpracę z partnerami z Unii Europejskiej i spoza UE na wielu płaszczyznach: poprzez wymianę doświadczeń, poprzez transfer wiedzy pomiędzy partnerskimi uczelniami, poprzez współpracę badawczą, poprzez organizację wspólnych konferencji i seminariów oraz poprzez tworzenie sprzyjających warunków do uzyskania przez studentów - zarówno uczelni polskiej, jak i współpracującej z nią uczelni zagranicznej - podwójnego dyplomu ukończenia studiów (np. dyplomu Akademiii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i równocześnie dyplomu Hochschule Lausitz w Cottbus a w przyszłości również dyplomu Hochschule für Nachhaltige Entwicklung w Eberswalde).
Przystąpienie uczelni do programu Erasmus było naturalną konsekwencją i rozwinięciem jej strategii rozwoju. Od początku istnienia PWSZ, a obecnie od 1 września 2016 r- AJP współpracowała z partnerami zagranicznymi przyjmując dwa zasadnicze cele tj. szeroko pojęty rozwój uczelni oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej i podnoszenie jej jakości. Uczelnia dwukrotnie otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa, a na lata 2007 – 2013 kartę rozszerzoną. Uczelnia konsekwentnie zwiększa liczbę partnerów zagranicznych, także poza programem Erasmus. Nawiązano współpracę z Podkarpackim Uniwersytetem im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Narodowym Uniwersytetem "Akademia Ostrogska" w Ostrogu oraz Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie. Współpraca ta służy zintensyfikowaniu prowadzonych badań naukowych, podwyższeniu jakości kształcenia, rozwojowi kontaktów kulturalnych i wymianie doświadczeń i przewiduje ich realizację poprzez wymianę kadry naukowo-dydaktycznej, staże, projekty naukowe, opracowanie i wymianę materiałów naukowych i dydaktycznych, wymianę niewielkich grup studenckich w celu odbycia krótkoterminowych praktyk, organizację konferencji, sympozjów, seminariów, wydawanie skryptów dla studentów w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
 

III.

Akademia im. Jakuba z Paradyża czyni starania, aby dotychczasowe uczestnictwo w Programie skutkowało ciągłym doskonaleniem zarówno samego procesu mobilności jak i współpracy międzynarodowej w ramach wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi w tym doskonalenie programu studiów, które kończą się uzyskaniem podwójnego dyplomu. Uczelnia zamierza intensywnie pracować nad doskonaleniem metod i technik promocji Programu nie tylko w kontekście uczelnianym (np. wspieranie koncepcji „peer learning”), ale także w wymiarze regionalnym tj. poprzez kontakt z instytucjami i przedsiębiorstwami na zasadzie transferu zdobytej wiedzy i doświadczeń uzyskanych właśnie w ramach Programu. Jednym z zadań modernizacyjnych będzie niewątpliwie istotne zaangażowanie w budowanie systemu praktyk studenckich, aby jeszcze intensywniej powiązać zdobywanie wiedzy teoretycznej z praktyczną angażując lokalne środowiska. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powołała do życia Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, którego poszczególne pracownie w ramach prowadzonych badań promują i korzystają z Programu pracując nad poszczególnymi projektami, z których wiele jest związanych z badaniami nad mniejszościami oraz skierowanych na działania antydyskryminacyjne wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Także od roku akademickiego 2013/14 wprowadzono do programu nauczania na kierunku filologia nowy przedmiot „Projekt Kulturoznawczy Euroregionalny”, w ramach którego studenci prowadzić będą badania w swoim środowisku lokalnym w kontekście euroregionalnym. Wszystkie te działania są ściśle związane z intensyfikacją procesu modernizacji i działania Uczelni w wymiarze międzynarodowym, co jest zgodne z założeniami Karty i Agendy Modernizacji Szkolnictwa Wyższego tak, aby absolwenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim byli przygotowani do uczestnictwa w europejskim rynku pracy a przy tym otwarci na europejską różnorodność, wrażliwi na dyskryminację i nie obawiali się wyzwań, jakie czekają Europę w najbliższym dziesięcioleciu.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top