Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” LLP (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronie http://erasmusplus.org.pl/.

 

UWAGA! Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich znajdują się w poszczególnych zakładkach tematycznych po lewej stronie.

 
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowana przez Rektora - prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską zawarła w dniu 24 listopada 2014 roku Umowę z Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbietę Polak o dofinansowanie Projektu pt. „Laboratorium Środowiskowe”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uzyskała środki finansowe w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na realizację w/w projektu.

Pobierz plik:

Pobierz ten plik (Dane Projektu.doc)Dane Projektu.doc

Pobierz ten plik (Laserowy skaner precyzja w 3D.docx)Laserowy skaner precyzja w 3D.docx

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Priorytet 4 Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej

Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej

Poddziałanie 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej

Lokalizacja

Kontakt

Back to top