W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Student może wyjechać do partnerskiej instytucji lub innej zagranicznej instytucji, którą samodzielnie znajdzie, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Może to być przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo-badawcza, organizacja non-profit albo innego typu instytucja np. biblioteka, szpital, muzeum, szkoła wyższa posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa, jednostka administracji lokalnej lub centralnej mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyki Erasmus+ nie można zrealizować w polskiej placówce dyplomatycznej, instytucji Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej programami UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się wiosną w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być realizowany przez absolwenta Uczelni jednak priorytetowo traktowani będą studenci wyjeżdżający w trakcie studiów. Wyjazd absolwenta na praktykę może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów a nie po uzyskaniu statusu absolwenta.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów wynoszą:

1. 600 euro - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;

2. 550 euro - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

3. 450 euro - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Uczelni otrzymują "dodatek socjalny", który wraz z kwotą stypendium będzie wypłacany w złotówkach z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W roku akademickim 2017/2018 "dodatek socjalny" z budżetu POWER będzie wynosił 861 zł miesięcznie.
 

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2017/2018.  Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zasady rekrutacji i finansowania oraz niezbędne dokumenty znajdują się w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u Koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 95 721 60 70). 

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktykę w r.a. 2017/2018 (w rozdziale II) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę w r.a. 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Learning-agreement_traineeships_form_final_2017.docx) Porozumienie w sprawie praktyk (Learning agreement for traineeships)

Pobierz plik (LA praktyki wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie praktyki

Pobierz ten plik (na www o praktyce stud. Erasmus+ moje.pdf) Oferty praktyk

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW DO ZAGRANICZNYCH INSTYTUCJI W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT - STAFF TRAINING)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje swoim pracownikom (zarówno nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym) możliwość wyjazdu do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży).

Wyjazd wymaga przygotowania przez pracownika indywidualnego planu pracy/szkolenia, zatwierdzonego przez naszą Uczelnię i instytucję przyjmującą. Jest to jeden z warunków ubiegania się o wyjazd. Indywidualny plan pracy określa zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający pracownik otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą.

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STT (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

 1. 160 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
 2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
 3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
 4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
 5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale IV) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy SZKOLENIE 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd szkoleniowy w roku akademickim 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2016 AKADEMIA.docx) Porozumienie o programie szkolenia (Mobility Agreement - Staff Mobility for Training)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (kody sektorów gospodarki.pdf) Kody sektorów gospodarki

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

 

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (nie licząc czasu podróży). Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży):

 1. 160 euro - Ukraina (wyjazdy możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Narodową Agencję programu Erasmus+);
 2. 130 euro - do krajów z grupy I (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania);
 3. 110 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy);
 4. 100 euro - do krajów z grupy III (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja);
 5. 80 euro - do krajów z grupy IV (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia).
   

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (08-17 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady kwalifikacji nauczycieli na wyjazdy w roku akademickim 2017/2018 (w rozdziale III) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy DYDAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy nauczyciela na r.a. 2017/2018 NOWE!

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18 NOWE!

Pobierz plik (Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2016 AKADEMIA.docx)  Porozumienie o programie nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching)

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf) Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz ten plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+ z koordynatorami współpracy

Pobierz plik (70-17 ZR załącznik nr 5 - zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę.doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Lokalizacja

Kontakt

Back to top