|       |   EN

Uroczyste posiedzenie Senatu AJP

(31 sierpnia 2021 roku)

dla uczczenia 5-lecia Akademii w 30-letniej historii uczelni

 

Szanowni Państwo

         W 1998 roku na bazie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (którego zadaniem od 1991 roku było kształcenie nauczycieli dla zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska oświaty) została powołana Gorzowska Wyższa Szkoła Zawodowa, przemianowana rok później na PWSZ. Jej pierwszym – przez 9 lat – rektorem był prof. Zenon Głodek. Przygotowując się do kolejnych zmian, na które szczególnie intensywnie pracowaliśmy od 2007 roku, nadaliśmy jej w 2013 roku imię patrona, jakim jest Jakub z Paradyża – niezwykle wnikliwy i postępowy, bezsprzecznie najwybitniejszy europejski filozof przełomu średniowiecza i renesansu,  którego poglądy i publikacje stały się podstawą działalności Lutra i rozwoju myśli protestanckiej. Imię patrona uczelni miało m.in. świadczyć o ciągłości działalności uczelni w wypadku zmiany jej statusu z zawodowego na akademicki, co nastąpiło 13 maja 2016 roku, wraz z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy przyjętej przez Polski Parlament niemal jednogłośnie, zarówno przez Sejm (jego izbie niższej) jak i Senat (izbie wyższej). Na mocy Ustawy powołującej Akademię im. Jakuba z Paradyża mienie wygaszonej PWSZ im. Jakuba z Paradyża stało się własnością Akademii; osoby zatrudnione w PWSZ, bez względu na ich status stały się pracownikami Akademii, zaś studenci PWSZ – studentami Akademii. Dotyczyło to również Senatu, pracowników funkcyjnych (łącznie z prorektorami); pierwszego rektora Akademii powołał na roczną kadencję Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nie byłoby tego sukcesu bezsprzecznie bez odpowiedniego przygotowania samej Uczelni, ale przede wszystkich bez zaangażowania grona ludzi dobrej woli, którym na sercu leżały i leżą sprawy mieszkańcom naszego regionu najbliższe. Są to: Pani Elżbieta Rafalska – poseł i minister (rodziny, pracy i polityki społecznej), Pani Beata Szydło – poseł i premier, Pan Władysław Dajczak (poseł i Wojewoda Lubuski), Pani poseł Krystyna Sibińska, pan senator Władysław Komarnicki. Proszę wybaczyć, że nie wymienię wszystkich z imienia i nazwiska, bo lista przyjaciół naszej Uczelni jest długa, a o jej zasobach świadczy wiele faktów, jak frekwencja przedstawicieli środowiska miasta i regionu (ponad 30 osób) podczas lipcowego spotkania w 2015 roku – tu, w budynku nr 5 – z ówczesną poseł Beatą Szydło, reprezentującą blok prawicowy przed nadchodzącymi wówczas wyborami.

         1 września 2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu AJP, zaś 1 października – inauguracja pierwszego roku akademickiego. Wiosną 2017 roku przeprowadzono w środowisku Akademii pierwsze wybory – Kolegium Elektorów, Senatu AJP oraz jej rektora.

         O rozwoju Uczelni od jej powołania w 1998 roku mówiło się, również i w tej auli, wielokrotnie. Dziś mija 5 lat od powołania Akademii im. Jakuba z Paradyża, co zobowiązuje do zreferowania jej działalności w mijającym pięcioleciu i upoważnia do oceny (w perspektywie kadry, dydaktyki, bazy, badań naukowych, współpracy ze środowiskiem, zmian prawnych).

Kadra

Rozpoczynając działalność jako Akademia mieliśmy – w wyniku wcześniej już prowadzonych odpowiednio działań – w miarę ustabilizowaną sytuację kadrową: pracowały wówczas dydaktycznie i badawczo 192 osoby, w tym 162 (84%) na pierwszym etacie i 30 (16%) na drugim. Grupę tzw. I-etatowców tworzyło: 25 samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych (prof. i dr hab.), 78 doktorów oraz 59 magistrów. Dziś kadrę taką reprezentuje 212 pracowników, w relacjach: 205 – I-etatowych (96,7%) i 7 – II-etatowych (3,3%). Łącznie zatrudniamy: 65 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 24 profesorów tytularnych i 41 doktorów habilitowanych; 96 doktorów oraz 51 magistrów – praktyków, bez których prowadzenie kształcenia o profilu praktycznym było by trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Istotne jest to, iż obecnie pracującą w AJP kadrę badawczo-dydaktyczną w znaczącej liczbie tworzą osoby związane z naszą Uczelnią od lat, o czym świadczy ich rozwój naukowy i związany z tym awans. Okazuje się bowiem, że wśród 39 I-etatowych doktorów habilitowanych co trzeci (18 osób; 30,5%) uzyskał habilitację, będąc naszym pracownikiem; wśród 84 obecnie doktorów co drugi (43 osoby; 45,2%) uzyskał ten stopień naukowy pracując na naszej Uczelni. Widoczny jest również w zakresie awansów naukowych trend świadczący o stabilizacji kadry. Do 2015, analizując obecny stan kadry o wieloletnim zatrudnieniu w naszej Uczelni, stopień doktora uzyskały 32 osoby, a doktora habilitowanego – 5 osób; w latach 2016 – 2021 wydoktoryzowało się 11 osób, ale habilitację uzyskało 13 pracowników (w tym 6 tylko w 2020 roku). Oznacza to, że Akademia doszła w swym rozwoju kadrowym do kolejnego etapu działalności.

Dydaktyka

Przez pierwszych 10 lat (od 1998 roku do 2008) ówczesna PWSZ prowadziła kształcenie na pięciu kierunkach studiów pierwszego stopnia (licencjackich). W ofercie wówczas były: administracja, filologia polska, filologia obca, pedagogika i zarządzanie. Wtedy to wykształtował się stereotyp tej uczelni jako jedynie humanistycznej. Wprowadzenie zmian było trudne, ale – jak się okazuje – nie niemożliwe. W latach 2009 – 2015 PWSZ uzyskała zgodę na prowadzenie dziewięciu kolejnych kierunków studiów pierwszego stopnia (2009: bezpieczeństwo narodowe, informatyka; 2010: kulturoznawstwo oraz mechanika i budowa maszyn; 2011: finanse i rachunkowość oraz turystyka i rekreacja; 2012: ekonomia; 2013: inżynieria bezpieczeństwa; 2014: energetyka) oraz dwóch pierwszych drugiego stopnia (2009: filologia polska; 2013: zarządzanie). Oznacza to, że otwierając rozdział pod nazwą „Akademia”, oferowaliśmy 14 kierunków studiów pierwszego stopnia (w tym 11  licencjackich i 3 inżynierskie), ale zaledwie 2 kierunki studiów drugiego stopnia nadające tytuł magistra. Jednym zatem z pierwszych zadań był rozwój oferty studiów drugiego stopnia. Założyliśmy wówczas, przyjmując plan rozwoju wypracowany w gronie szeroko rozumianej kadry zarządzającej (kolegium rektorskie, dziekani i prodziekani, kierownicy zakładów oraz wszystkich działów administracji) i przedstawicieli samorządu studentów, że w ciągu trzech lat AJP powinna mieć uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na dziesięciu kierunkach (ośmiu nowych). Realizację tego zadania zilustrują liczby:  w 2016 roku przybyły w ofercie 3 kierunki studiów drugiego stopnia (bezpieczeństwo narodowe, pedagogika oraz mechanika i budowa maszyn); w 2017: 2 kierunki (administracja oraz filologie obce); w 2018: 2 kierunki (turystyka i rekreacja oraz finanse i rachunkowość); w 2020 – uzyskaliśmy zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich, pięcioletnich tj. pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; w 2021 na studia drugiego stopnia w zakresie informatyki. Rozszerzyliśmy również ofertę studiów pierwszego stopnia o logistykę (od 2017 roku); kryminologię stosowaną oraz komunikację medialną i społeczną (od 2018 roku); o kierunek automatyka i robotyka (od 2019 roku); wreszcie pielęgniarstwo (od 2020 roku). Wygasiliśmy w 2020 roku studia: kulturoznawstwo (ze względu na stopniowy zanik zainteresowania tym kierunkiem) oraz ekonomia (ze względu na jego brak). Łącznie obecnie prowadzimy studia na 17 kierunkach pierwszego stopnia, to jest: 5 inżynierskich na WT oraz 12 licencjackich na pozostałych czterech wydziałach – WAiBN: 3, WE: 3; WH: 4; WTiNoZ: 2. Łącznie prowadzimy studia na 10 kierunkach drugiego stopnia (WAiBN: 2; WE: 2; WH: 3; WT: 2; WTiNoZ: 1) oraz jednolite studia magisterskie na WH.

Łącznie 13 spośród wymienionych kierunków uzyskało i ma aktualną akredytację PKA – wszystkie pozytywnie na okres sześcioletni.

Badania naukowe / rozwój nauki

Jako uczelnia akademicka mamy prawo i obowiązek prowadzenia badań naukowych, co już za czasów PWSZ traktowane było jako priorytetowe (choć dla uczelni zawodowych nieobligatoryjne) zadanie przedstawicieli naszej kadry badawczo-dydaktycznej i badawczej.

W ostatnich pięciu latach wydali oni łącznie w naszym Wydawnictwie Naukowym 146 tytułów prac naukowych (tj. monografii, dysertacji, rozpraw; w 2016 – 16, 2017 – 24, 2018 – 28, 2019 – 33, 2020 - 45) o łącznym nakładzie 15.600 egzemplarzy. Nasze uczelniane Wydawnictwo Naukowe AJP od 2017 roku znajduje się na liście prestiżowych wydawnictw naukowych MNiSW (MEiN), co pozwala przede wszystkim naszym pracownikom na publikowanie dorobku o wysokich walorach naukowych, ocenianych wartością ewaluacyjną w wysokości 80 punktów. Nie wymieniam liczb artykułów naukowych naszych pracowników publikowanych w różnych wydawnictwach w Polsce i na świecie.

Spośród sześciu czasopism edytowanych przez nasze wydawnictwo jako cykliczne od 2019 roku dwa wyróżnia punktacja: „Język. Religia. Tożsamość” – 40 jedn. parametrycznych; „Studia z Administracji i Bezpieczeństwa” – 20 punktów. Pozostałe cztery przygotowane są do oceny w kolejnej cyklicznej jej turze.

W 2019 roku uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie językoznawstwa i w tym samym roku je „skonsumowaliśmy”: we wrześniu odbyła się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej (dr Wojciech Kuska), w grudniu – druga (dr Renata Janicka-Szyszko), a w styczniu 2020 pierwsza uroczysta promocja doktorska.

Drugi wniosek – o uprawnienia w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie – wciąż znajduje się w procedurze. Na spowolnienie tego procesu miała wpływ zmiana w 2018 roku prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki, a w ostatnim okresie ponad półtorarocznym okresie obostrzenia w wyniku pandemii.

Powołaliśmy w roku 2019 Laboratorium, a następnie Instytut Nanotechnologii i Nanobiologii, którego kadra prowadzi badania nad wdrożeniami rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo zdrowia i życia, również we współpracy z amerykańskim Uniwersytetem Stanowym w Utah. Wynikiem badań pracowników Instytutu nad nanocząsteczką srebra jest wdrożenie do produkcji na skalę przemysłową płynu biobójczego (wirusobójczego i bakteriobójczego), z dystrybucją na terenie całej Unii Europejskiej, oraz wykorzystanie go do impregnacji różnych materiałów, m.in. tkanin.

W ciągu ostatnich trzech lat nasi pracownicy przypisani do Wydziału Technicznego złożyli łącznie 11 wniosków patentowych.

W ramach grantów NCBiR i projektów ministerialnych zdobytych w drodze konkursów przyznano nam od 2016 roku do dziś ok. 27.600.000 zł na prowadzenie badań, doskonalenie kadr oraz podnoszenie jakości kształcenia – w zakresie 7 projektów (w 2017 – 1; w 2018 – 2; 2019 – 4), z których 6 realizowaliśmy jako lider, 1 jako partner. Oto ich przykłady: „Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI” (7.605 tys. na lata 2018-2022); „Hybrydowy system inteligentnej diagnostyki modeli prognostycznych” (1.975 tys. na lata 2019-2021); „Rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w Gorzowie Wielkopolskim” (5.907 tys. na lata 2020-2023). Tego typu możliwości są nieosiągalne dla wyższych szkół zawodowych; w konkursach NCBiR oraz NCN z sukcesem mogą aplikować tylko uczelnie akademickie.

Powołaliśmy Akademickie Centrum Ukrainoznawcze, które działa obok Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych oraz Akademickiego Centrum Badań Niemcoznawczych

Baza

Dzięki zapobiegliwości pierwszych władz uczelni oraz szczodrobliwości włodarzy regionu i miasta, a także rozsądnej w ostatnich latach gospodarki mieniem AJP, możemy ocenić zasoby naszej bazy, zlokalizowanej w dwóch kampusach – przy ul. F. Chopina (6 budynków) oraz ul. Teatralnej (3 budynki) – uzupełnionych o budynek akademika (przy ul. J. Piłsudskiego) oraz kompleks socjalny (przy ul. Kazimierza Wielkiego) jako wystarczające. Wymaga ona jednak ze względu na upływający czas oraz wzrastające, a także nowe wymogi naukowe czy dydaktyczne koniecznych nakładów.

Od początku 2016 roku do dziś na inwestycje przeznaczyliśmy 10.011 tys. zł, zaś remonty pochłonęły ok. 1.062 tys. zł, co stanowi łącznie kwotę ponad 11.072 tys. Stanowią ją środki własne – w  wysokości 8.952.000,- zł oraz dotacje MNiSW i MEiN – w wysokości 2.120.000,- zł. Nakłady w kolejnych latach ilustrują liczby: 2016 – ok. 123 tys., 2017 – ok. 414 tys., 2018 – ok. 1.664 tys., 2019 – ok. 173 tys., 2020 – ok. 1.343 tys.,  2021 do dziś – ok. 7.356 tys. Dla ilustracji wymienię przykładowe inwestycje zlokalizowane w kampusie przy ul. F. Chopina, jak: „Laboratorium analiz europejskich systemów bezpieczeństwa” (2017 r.); „Budowa i wyposażenie laboratorium fizyczno-chemicznego...” (1 mln; 2018 r.) czy „Laboratorium Technologiczne” – na potrzeby głównie badań naukowych w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii mechanicznej oraz nanotechnologii i nanobiologii – które oddane zostanie do użytku za miesiąc, 1 października, a jego koszt wynosi (wraz z wyposażeniem) ponad 6.930 tys. zł. Największym remontem, łącznie na kwotę ponad 2 mln, objęliśmy nasz dom studenta, wykorzystując tu również ostatnią dotację MEiN (ponad 1.122 tys. zł), przeznaczoną na „Przebudowę pomieszczeń mieszkalnych w Domu Studenta w celu zapobiegania COVID”.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Władz Gorzowa (Rady Miasta i jego Prezydenta)  przygotowaliśmy podstawową bazę (pracownie, laboratoria, sale ćwiczeń) dla kierunku „pielęgniarstwo”, który spotkał się zarówno w ubiegłym roku (45 przyjętych na studia), jak i podczas tegorocznej rekrutacji (wyczerpany limit przyjęć – 45 osób już w lipcu) wysokim zainteresowaniem kandydatów. To wsparcie, podobnie jak udział Zarządu Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie i jego pracowników, przełożyło się na realizację procesu kształcenia na tym kierunku.

Współpraca ze środowiskiem i uczelniami

Kiedy rozwijaliśmy działalność od 2007 roku jako uczelnia zamierzająca w swym rozwoju ubiegać się o status akademicki mieliśmy kilku partnerów w szeroko pojętym środowisku zewnętrznym. Na pewno był to Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Teatr im. Juliusza Osterwy, kilka szkół średnich. Kiedy materializowała się wizja uruchomienia kierunków technicznych, w pierwszej kolejności „mechaniki i budowy maszyn”, okazało się, że dla ich realizacji nie mamy bazy. Naturalnym partnerem w tej sytuacji stało się otoczenie przemysłowe, z wiodącym tu Holdingiem ZREMB, skupione w Klastrze Metalowym, którego staliśmy się także i członkiem. Potem, wraz z rozwojem kierunków studiów i zainteresowań badawczych kadry, doszły służby mundurowe, leśne, samorządy, media (radio, telewizja), firmy obsługujące sektor finansów, usług, kolejne szkoły, placówki kultury, turystyki i rekreacji, organizacje społeczne, a ostatnio placówki zdrowia. Łącznie Akademia współpracuje z ok. 300 interesariuszami zewnętrznymi. Ich wymienienie zajęłoby przynajmniej kilkanaście minut. Ta współpraca u nas rozwijana naturalnie, a niezwykle istotna w realizacji naszych zadań, tak dydaktycznych, jak naukowych, od trzech lat jest dla każdej uczelni obowiązkiem, z którego my – zgodnie z opinią kolejnych zespołów PKA wizytujących naszą Akademię – wywiązujemy się (głównie dzięki naszym partnerom) wzorcowo. 

W ostatnich pięciu latach podjęliśmy współpracę z kolejnymi uczelniami za granicą, m.in. Z Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie, z Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie, Wyższą Szkołą Techniczną w Wildau (Niemcy) oraz Uniwersytetem w Utah w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dodam, że AJP współpracuje z 25 uczelniami zagranicznymi.

Objęliśmy patronatem polskie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie oraz Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wielkopolskim, a także projekt dydaktyczny realizowany przez kadrę Liceum nr IV w Gorzowie Wielkopolskim.

        

Uczestniczymy w działalności sportowej i kulturotwórczej. Prowadzimy ALMS w klasach koszykówki dziewcząt i piłki nożnej chłopców. Wspieramy jako partner gorzowską koszykówkę kobiet, której drużyny w ostatnich sezonach zaliczyły kolejne znaczące sukcesy, ale też i lekkoatletykę.

Tradycją stały się działania na niwie kultury, do których zaliczyć możemy, m.in. kolejne edycje Festiwalu Kultury i Nauki Europejskiej, coroczny Noworoczny Koncert Charytatywny na rzecz dzieci z autyzmem, czy współpracę z instytucjami kultury w Gorzowie i regionie, a także działalność galerii „Punkty Widzenia” prowadzonej przez Bibliotekę Główną AJP.

Zmiany w prawie

W 2018 roku nastąpiły zmiany legislacyjne co do funkcjonowania szkół wyższych w Polsce: w miejsce Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzono Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwaną metaforycznie Konstytucją dla nauki, a medialnie Ustawą 2.0. Za tym rewolucyjnym aktem prawnym szło setki zmian, których i pozytywne, i negatywne skutki odczuwać będziemy zapewne przez lata. Zgodnie z tą Ustawą powołaliśmy Radę Uczelni, której pierwszym przewodniczącym był pan prezes Roman Mizerny, drugim zaś jest młodszy brygadier w stanie spoczynku pan Sławomir Klusek. Rada Uczelni między innymi opiniuje kandydatury na stanowisko rektora, sprawozdania finansowe, budżet uczelni.

Zgodnie z wymienioną wyżej ustawą, status uczelni akademickiej ma ta jednostka, która ma uprawnienia do doktoryzowania przynajmniej w jednej dyscyplinie. Zgodnie z prawem zatem jesteśmy uczelnią akademicką i takie wymagania musimy spełniać i w dydaktyce, i w nauce, czego doświadczamy w kontaktach ze wszystkimi instytucjami nadzorującymi uczelnię, ją wizytującymi czy kontrolującymi. Niemniej, w zakresie finansowania wciąż otrzymujemy subwencję jak dla uczelni zawodowych, tzn. nie otrzymujemy ani złotówki na studentów studiów II stopnia (a takich mamy 10) i studentów jednolitych studiów magisterskich (1 kierunek). Nie otrzymujemy też dotacji na badania naukowe. Dodam, że subwencja z MEiN pokrywa 60% z naszego budżetu. Początkowo odsyłano nas do ewaluacji w 2021 roku, teraz to już rok 2022.  Gdyby nie pomoc finansowa władz Gorzowa Wielkopolskiego, mielibyśmy z rozwojem nauki w naszej Akademii spore problemy (finansowanie awansów naukowych, badań naukowych, publikacji w prestiżowych czasopismach w Europie i na świecie itd.).

Obok bezsprzecznie wielu pozytywnych rozwiązań wprowadzonych na mocy ustawy, spowodowała ona w naszym wypadku zmiany

Utrudnienia???

Jak widzimy, uczelni nie możemy zarzucić braku dynamiki w rozwoju, ani też go nie uznać. Pojawią się zapewne pytania, na które jako władze uczelni będziemy starali się odpowiedzieć.

Składając jesienią 2015 roku na ręce ówczesnej premier Beaty Szydło wniosek o powołanie Akademii im. Jakuba z Paradyża, podjęliśmy zobowiązanie uzyskania uprawnień do doktoryzowania w dwóch dyscyplinach w ciągu trzech lat. Mamy jedne – w dyscyplinie językoznawstwo; na drugie czekamy. Dlaczego? Odpowiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Zmiany w prawie – to jedno. Opór środowiska (niespotykany opór), decyzyjnego środowiska, szczególnie w ciągu pierwszych trzech lat naszej działalności jako Akademii - to drugie. Z drugiej strony, wszyscy wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie. Tym bardziej jestem wdzięczna władzom Uniwersytetu Zielonogórskiego – poprzedniemu rektorowi i obecnemu, podobnie władzom Politechniki Koszalińskiej, dziekanom współpracujących z nami wydziałów, za wsparcie nas w procesie akademizacji uczelni i w jej rozwoju.

Nikt z nas nie planował problemów, jakie przyniosła za sobą pandemia i wszelkie ograniczenia – sanitarne, finansowe, organizacyjne, wreszcie mentalne. Spowolniona, a nawet na jakiś czas wyłączona została praca organów centralnych, z którymi z tytułu prawa współpracujemy bądź jesteśmy zależni, w tym również PKA, CKds.SiTN, później Rady Doskonałości. Nie zamknęliśmy jednak uczelni. Zajęcia laboratoryjne na kierunkach technicznych oraz bez mała wszystkie zajęcia na pielęgniarstwie prowadziliśmy w formule tradycyjnej na uczelni. Generowało to nieplanowane wcześniej wydatki, ze względu na rygory sanitarne, jak ograniczenia liczby osób w grupie np. z 8 na 4. Z dodatkowymi kosztami wiązało się wprowadzenie i prowadzenie i obsługa techniczna zajęć zdalnych na wskazanej i dostępnej dla wszystkich platformie cyfrowej. Z dodatkowymi, potężnymi wydatkami wiążą się nakłady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego pracowników.

Wiele problemów rozwiązaliśmy dzięki wsparciu środowiska lokalnego, władz miasta, województwa, powiatu; instytucji i firm, samorządów i organizacji pracodawców. Za co bardzo dziękuję, tym bardziej, że ta pomoc wciąż i jeszcze bardziej jest nam potrzebna.

Skarbem Akademii jest kadra, zarówno dydaktyczna, badawczo-dydaktyczna i badawcza, jak administracyjna i pracowników obsługi. Nawet w ekstremalnych warunkach, kiedy w ubiegłym roku wiosną doszło do narodowej kwarantanny, uczelnia musiała pracować i pracowała, tu na miejscu – w administracji, z obsługą, w laboratoriach badawczych – dzięki pracownikom, którzy nie mówią „nie”. I za to wszystkim państwu – dziękuję.

Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy wspierali nas i wspierają dydaktycznie, naukowo, finansowo i organizacyjnie w procesie zmian statusu uczelni na wyższy i jej codziennej pracy. Dziękuję państwu parlamentarzystom i Panu Wojewodzie za wszystkie działania wspierające Akademię; Panu Prezydentowi Jackowi Wójcickiemu i przewodniczącemu Rady naszego Miasta, tak poprzedniemu – panu Sebastianowi Pieńkowskiemu, jak obecnemu Panu Janowi Kaczanowskiemu oraz gorzowskim radnym za pomoc finansową i mieszkania dla naszej kadry naukowej; Pani Marszałek za finansowe wspieranie rozwoju bazy naszej Uczelni; naszym partnerom w przemyśle, gospodarce, samorządach, instytucjach, uczelniach, szkołach – dziękuję za współpracę na różnych płaszczyznach i partnerskie relacje.

Czeka nas kolejne wyzwanie, jakim jest ocena parametryczna aktywności naukowej uczelni, zwana ewaluacją. Od jej wyniku zależy status  naszej uczelni, jak i każdej państwowej uczelni w Polsce. Obok tego celu głównego, podejmujemy i inne, ważne, z punktu rozwoju miasta i regionu, jak dla przykładu uruchomienie kierunku „ratownictwo medyczne”. Czeka nas budowa Zintegrowanego Centrum Symulacji Medycznych (koszt ok. 4 mln zł).

Szanowni Państwo.

Pięć lat temu otrzymaliśmy kredyt – zaufania, krótkoterminowy, bo trzyletni. Sejm Ustawą powołał Akademię im. Jakuba z Paradyża. Krok po kroku, wszystkimi działaniami staraliśmy się ten kredyt spłacić (nieco tego kredytu nam umorzono), ale najważniejszym nałożonym na nas zadaniem – zgodnie z nową Ustawą – jest intensywny rozwój naukowy, którego efekty zostaną i są wykorzystane nie tylko w procesie kształcenia, ale przez szeroko rozumiane środowisko zewnętrzne. Rokiem kluczowym dla polskich uczelni miał być rok 2021, w którym miała być dokonana ocena potencjału naukowego jednostek i w jej wyniku klasyfikacja uczelni na naukowe, akademickie i zawodowe. Z wiadomych względów jest to teraz rok 2022. Celem naszej uczelni jest status akademicki i na to ustawicznie pracujemy.

Szanowni Państwo, mamy Akademię, mimo wielu przeciwności – mamy, Akademię młodą, z niewielkim stażem, bo 5-letnim, ale w 30-letniej historii uczelni. Jest to uczelnia otwarta, której  pracownicy mają prawo do własnych poglądów – politycznych, społecznych, religijnych, ale mają też obowiązek rzetelnej pracy, szacunku dla drugiego człowieka, szacunku dla nauki i jej dziedzictwa z nastawieniem na jego pomnażanie. Akademia im. Jakuba z Paradyża to uczelnia państwowa, autonomiczna, gorzowska będąca wspólnym dobrem, środowiska i regionu.

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Rektor AJP

 

Back to top