R E G U L A M I N
Akademickiego Centrum KulturyROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1


    Podstawą prawną działalności Akademickiego Centrum Kultury, zwanego dalej „Centrum”, stanowią następujące akty prawne:
1)    ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
2)    Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim,
3)    Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim Nr 39/000/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Akademickiego Centrum Sportu i Turystyki,
4)    niniejszy regulamin.


§ 2


Centrum jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.


§ 3


Centrum zgodnie ze strukturą podlega kompetencyjnie i organizacyjnie prorektorowi ds. studenckich Uczelni.ROZDZIAŁ II
Zakres działania Centrum

§ 4


    Do zadań Centrum należy w szczególności:
1)    animowanie kulturalnego życia Uczelni i miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
2)    wspieranie inicjatyw kulturalnych środowiska akademickiego,
3)    kreowanie wydarzeń kulturalno-artystyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym i transgranicznym,
4)    otaczanie opieką merytoryczną i organizacyjną różnorodnych grup twórczych i zespołów, które do tej pory samodzielnie działały na terenie Uczelni,
5)    inicjowanie i pomoc w działaniach różnych grup artystyczno-kulturalnych,
6)    promowanie kultury, literatury i sztuki regionów pogranicza,
ze szczególnym uwzględnieniem dokonań artystycznych i twórczych środowiska akademickiego,
7)    krzewienie kultury języka poprzez pokazy filmów, koncerty, wykłady, spotkania autorskie dotyczące języka i kultury,
8)    kreowanie zjawisk i wydarzeń kulturalnych uzupełniających ofertę kulturalną miasta i regionu,
9)    zwiększenie aktywności studentów niepełnosprawnych i przyspieszenie procesu ich integracji społecznej rozpowszechniając kulturę wśród tej grupy środowiska akademickiego poprzez umożliwienie tym osobą korzystania z dóbr dziedzictwa narodowego oraz organizację arteterapii,
10)    pozyskiwanie grantów i funduszy zewnętrznych na realizację wielu swoich przedsięwzięć i projektów. W ten sposób Centrum może również wspierać studentów w realizacji ich projektów artystyczno-kulturalnych tj. festiwali, koncertów, wystaw i innych działań kulturotwórczych,
11)    organizowanie z osobami lub jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z Uczelnią imprez kulturowych krajowych, transgranicznych i międzynarodowych o charakterze integrującym
i twórczym.


ROZDZIAŁ III
Organizacja Centrum

 

§ 5
    

Organami Centrum są:
1)    Dyrektor Centrum,
2)    Rada Programowa Centrum.
 

ROZDZIAŁ IV
Dyrektor Centrum

 

§ 6

 

1.    Działalnością Centrum kieruje dyrektor Centrum.
2.    Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Rektora Uczelni.
3.    Bezpośrednie zwierzchnictwo nad działalnością dyrektora Centrum sprawuje prorektor ds. studenckich.

 

§ 7


1.    Do zadań dyrektora Centrum należy w szczególności:
1)    reprezentowanie Centrum na zewnątrz, w zakresie nie zastrzeżonym dla organów Uczelni,
2)    koordynacja działalności Centrum,
3)    przygotowanie planu działalności w tym planu finansowego Centrum,
4)    przygotowanie strategii rozwoju Centrum,
5)    przygotowanie rocznych sprawozdań i bilansów,
6)    przygotowanie projektu planu finansowania Centrum na następny rok,
7)    przeprowadzenie analizy wydatków i dochodów Centrum,
8)    zarządzanie majątkiem Centrum zgodnie z obowiązującymi w Uczelni zasadami,
9)    zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie Centrum,
10)    opiniowanie wniosków o dofinansowanie poszczególnych projektów,
11)    zawieranie, wspólnie z Kwestorem, umów cywilno-prawnych w oparciu o udzielone upoważnienie Rektora i w zakresie udzielonego upoważnienia,
12)    wnioskowanie do Rektora Uczelni o powołanie oraz rozwiązanie sekcji lub innych jednostek organizacyjnych Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Centrum,
13)    przedstawianie Rektorowi Uczelni kandydatur na funkcję koordynatora sekcji,
14)    wyznaczenie zakresu zadań i obowiązków podległych pracowników Centrum,
15)    występowanie z wnioskiem oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Centrum nie zastrzeżonych do kompetencji organów Uczelni.
2.    Dyrektor Centrum przedstawia Rektorowi Uczelni roczne sprawozdanie
z działalności Centrum w terminach obowiązujących jednostki organizacyjne Uczelni.


§ 8


1.    Dyrektor Centrum podejmuje i wykonuje działania zgodne z przepisami Statutu Uczelni i niniejszego Regulaminu.
2.    Dyrektor Centrum odpowiada za gospodarkę finansową Centrum.
3.    Dyrektor jest odpowiedzialny za swoje działania w Centrum przed Rektorem.ROZDZIAŁ V
Rada Programowa Centrum

§ 9


1.    Rada Programowa Centrum jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
2.    Radę Programową Centrum powołuje Rektor.


§ 10


Skład Rady Programowej Centrum tworzą:
1)    prorektor ds. studenckich,
2)    dyrektor Centrum jako przewodniczący,
3)    przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudniony w Uczelni,
po jednym z każdego Instytutu, powoływanych i odwoływanych przez Rektora na wniosek dyrektora Instytutu.


§ 11


1.    Rada Programowa Centrum powoływana jest na okres kadencji organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni i trwa cztery lata,
2.    W posiedzeniach Rady Programowej Centrum uczestniczą jej członkowie oraz dyrektor Centrum i prorektor ds. organizacji i rozwoju.
3.    W posiedzeniach Rady Programowej Centrum mają prawo uczestniczyć inne osoby bądź instytucje, reprezentowane przez upoważnione osoby, jeżeli poruszany problem tego wymaga.
4.    Z tytułu pracy w Radzie Programowej Centrum członkowie Rady nie otrzymują wynagrodzenia.
5.    Rada Programowa Centrum podejmuje Uchwały dotyczące Centrum.


§ 12


    Do zakresu podstawowych zadań Rady Programowej Centrum należy
w szczególności:
1)    opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum, w tym opiniowanie strategii rozwoju Centrum,
2)    opiniowanie planu finansowego Centrum na następny rok,
3)    rozpatrywanie sprawozdań dyrektora Centrum z wykonywania strategii rozwoju Centrum oraz ocena wyników finansowych Centrum,
4)    rozpatrywanie spraw wniesionych przez dyrektora Centrum,
5)    podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie oferty Centrum.


§ 13


1.    Posiedzenia Rady Programowej Centrum zwołuje jej przewodniczący.
2.    W sprawach niecierpiących zwłoki, Rada Programowa Centrum może odbyć nadzwyczajne posiedzenie na wniosek prorektora ds. organizacji i rozwoju, dyrektora Centrum lub członka Rady Programowej Centrum.
3.    Z posiedzenia Rady Programowej Centrum sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący Rady Programowej Centrum i protokolant.


§ 14


1.    Rada Programowa Centrum podejmuje Uchwały zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Centrum.
2.    W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.    Głosy wstrzymujące się w ocenie wyników głosowania nie liczą się (zaliczają się tylko do głosów ważnie oddanych).
4.    Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia lub nie odbędzie się z braku quorum po upływie co najmniej 15 minut zwołuje się drugie posiedzenie Rady Programowej Centrum, a w tym przypadku quorum nie jest wymagane.
5.    Rektor zatwierdza Uchwały Rady Programowej Centrum.
6.    Uchwały sprzeczne z wewnątrzuczelnianymi przepisami obowiązującymi oraz uzasadnionym interesem Uczelni są uchylane przez Rektora Uczelni.


ROZDZIAŁ VI
Biuro Centrum


§ 15


Do podstawowych zadań Biura Centrum należy w szczególności:
1)    obsługa administracyjno-biurowa Centrum, Rady Programowej Centrum oraz jednostek organizacyjnych Centrum,
2)    prowadzeniem informacji o działalności Centrum,
3)    realizacja zadań powierzonych przez dyrektora Centrum,
4)    współpraca z osobami i podmiotami współdziałającymi z Centrum,
5)    opracowanie i gromadzenie materiałów oraz dokumentów związanych
z działalnością Centrum,


ROZDZIAŁ VII
Jednostki organizacyjne Centrum


§ 16


1.    W Centrum nie tworzy się jednostek organizacyjnych w świetle § 12 ust. 3 Statutu Uczelni oraz w rozumieniu przepisów Regulaminu Organizacyjnego Uczelni.
2.    Jednostki centrum wykonujące zadania kulturotwórcze, literackie, muzyczne, taneczne, teatralne itp. realizują je poprzez działające w ramach Centrum grupy twórcze skupione m. in. w klubach, chórach, kołach, teatrach, kabaretach, galeriach itd.


ROZDZIAŁ VIII
Finanse Centrum


§ 17


1.    Centrum finansowane jest ze środków własnych Uczelni w miarę posiadanych środków budżetowych.
2.    Centrum opiera swą działalność na nieodpłatnej pracy nauczycieli akademickich, studentów lub działaczy i aktywistów z możliwością zmiany decyzji przez Rektora co do wynagrodzenia, w miarę posiadanych środków.
3.    Działalność Centrum może być finansowana ze środków zewnętrznych.
4.    Środki zewnętrzne pochodzą w szczególności z:
1)    przychodów ze sprzedaży świadczonych usług,
2)    dobrowolnych składek członkowskich,
3)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
4)    innych dochodów z własnej dzielności,
5)    ofiarności publicznej.


§ 18


    Obsługę finansowo-księgową Centrum zapewnia Dział Kwestura Uczelni
na podstawie wewnętrznych ustaleń.


ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe


§ 19


    Osoby pełniące funkcję w Centrum tj. dyrektor Centrum oraz koordynatorzy ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzone im mienie, zgodnie z powierzoną im funkcją i na zasadach obowiązujących w kodeksie pracy.


§ 20


    Wszelkie zmiany postanowień niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego wydania.


§ 21


Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top