RUCH TURYSTYCZNY

W OBSZARACH LEŚNYCH I CHRONIONYCH

 

            Dnia 31 maja 2017 roku pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki oraz Katedry Uwarunkowań Rozwoju Turystyki i Rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Nadleśnictwa Kłodawa, Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR oraz Fundacji na rzecz Akademii w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowali  III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”.

Konferencja odbyła się w Auli Rektorskiej przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

            Konferencję uroczyście otworzył JM Prorektor ds. Studenckich,  dr Przemysław Słowiński. 

            Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań dotyczących problemów rozwoju turystyki oraz rekreacji ruchowej w Polsce, w obszarach leśnych i chronionych. Zaproponowano następujące wiodące zagadnienia:

- lasy i obszary chronione jako przestrzeń dla turystyki i rekreacji,

- turystyka zrównoważona w obszarach leśnych i  chronionych,

- zagospodarowanie turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne w obszarach leśnych i chronionych,

- marketing turystyki i rekreacji w obszarach leśnych i chronionych,

- kształtowanie produktu turystycznego w oparciu o zasoby i walory lasów i obszarów chronionych,

- determinanty zwiększenia ruchu turystycznego i aktywności rekreacyjnej w obszarach leśnych i chronionych,

- ekoturystyka, turystyka przyrodnicza, salwaturystyka,

- wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych  na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka,

- presja turystyczna w obszarach leśnych i chronionych, jej skutki i możliwości ograniczenia negatywnych wpływów,

- nowe trendy ruchu turystycznego w lasach i obszarach chronionych, metody badań oraz nowoczesne technologie stosowane w ocenie skutków rekreacji ruchowej.

            W konferencji czynny udział zadeklarowały 22 osoby, reprezentanci 5 ośrodków naukowych, a mianowicie: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Nadleśnictwa Kłodawa, Roztoczańskigo Parku Narodowego oraz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.  Ostatecznie w  konferencji wzięło udział 14 prelegentów, którzy wygłosili 13 referatów oraz 32 gości, pracowników naukowych, pracowników nadleśnictw Kłodawa, Barlinek, Bogdaniec, Mieszkowice, Myślibórz i Smolarz oraz studentów kierunku turystyka i rekreacja. W sumie w konferencji uczestniczyło 45 osób.

Wprowadzenie do tematu konferencji wygłosiła pani profesor Wanda Staniewska-Zątek, były pracownik Akademii im. Jakuba z Paradyża, prezentując krótką historię ochrony przyrody w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania pierwszych jej form prawnych (parków, rezerwatów), turystyki na obszarach z dominacją walorów przyrody, edukacji przyrodniczej na kierunkach „turystyka i rekreacja” w  i jej efektów, które obecnie można obserwować w obszarach leśnych czy  chronionych.

            W pierwszej części konferencji, której przewodniczył dr hab. prof. nadzw. Ludwik Lipnicki, wygłoszono 6 referatów, w większości  o charakterze aplikacyjnym, a mianowicie: mgr Paweł Cieniuch z ZPKWL zaprezentował referat pt. „Lubuskie Parki Krajobrazowe a rodzaje turystyki”, prof. dr hab. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił referat „Turystyka przyrodnicza na przykładzie Muzeum Bociana Białego w Kłopocie”, mgr Tomasz Kalembkiewicz oraz mgr Aleksandra Popiołek z Nadleśnictwa Kłodawa ukazali „Działania Nadleśnictwa Kłodawa podejmowane w celu rozwoju turystyki przyrodniczej” oraz dr Marek Maciantowicz, reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprezentował „Duże projekty turystyczne realizowane na terenie RDLP w Zielonej Górze”. Dwa kolejne referaty, o podłożu bardziej teoretycznym, to: „Turystyka na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego”, który wygłosiła dr Marta Kisiel z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz „Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka”, który zaprezentowała dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

            W części drugiej konferencji, której przewodniczyła dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska, wygłoszono również 6 referatów. Pierwszy referat, współautorski, wygłosił dr Andrzej Kijowski z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazując problem „Antropopresji w Zespole Parków Krajobrazowych: Chełmskiego i Nadwiślańskiego na przykładzie wybranych obszarów testowych”. Następny referat, również współautorski (dr Tadeusz Grabowski, Roztoczański Park Narodowy, dr Krzysztof Kałamucki, dr Wioleta Kałamucka, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), zaprezentowała dr Jolanta Kijowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który w przekroju historycznym ukazywał „Udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego dla turystyki na tle rozwoju infrastruktury”. Kolejny referat  współautorski (dr Arkadiusz Wołoszyn) zaprezentowała dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, a dotyczył on Wartości prozdrowotnych i rekreacyjnych tradycyjnie zbieranej roślinności leśnej oraz grzybów”. Dr Jolanta Kijowska omówiła zagrożenia dla rezerwatów, wynikające z ich usytuowania w mieście na przykładzie rezerwatów znajdujących się w granicach Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego (“Przyszłość rezerwatów w miastach na przykładzie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego”). Ostanie dwa referaty stanowiły novum w dotychczas prezentowanej tematyce, a mianowicie dr Piotr Lupa oraz mgr Dominik Zajączkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawili „Wartość rekreacyjną zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. Przykład Jeziora Wapieńskiego.”, a dr  Sabina Ren, reprezentująca Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wygłosiła referat pt. „Tajny klient w rzeczywistości gorzowskich biur podróży”.

            Konferencję zakończono ożywioną dyskusją wywołaną tradycyjnie już przez panią dr hab. prof. nadzw. Wandę Staniewską – Zątek oraz wyrażono potrzebę  podejmowania tej tematyki w przyszłości.

            W imieniu Organizatorów Konferencji serdecznie dziękuję JM Rektor, pani prof. dr hab. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej za stworzenie możliwości organizowania na naszej uczelni konferencji naukowych oraz honorowy patronat, pani Dyrektor ZPKWL za przekazanie  materiałów promocyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Nadleśnictwu Kłodawa za przekazanie notatników i płyt CD oraz słodkości  oraz Działowi Promocji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za przekazanie drobnych upominków i materiałów piśmienniczych uczestnikom konferencji. Natomiast wszystkim uczestnikom, zarówno prelegentom jak i słuchaczom, dziękujemy za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”. Jesteśmy przekonani, że podjęta tematyka jest na tyle istotna dla naszego regionu, że z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych edycjach konferencji.

Dr Jolanta Kijowska

Sekretarz Konferencji

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top