(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Wybór specjalizacji/modułu następuje po pierwszym roku na zasadach określonych Uchwałą Senatu AJP Nr 63/000/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Studia kończa się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

 

Przedmioty podstawowe: kurs podręcznikowy, praktyczna nauka języka niemieckiego – czytanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – słuchanie i mówienie, praktyczna nauka języka niemieckiego – pisanie, lektorat języka obcego.


Przedmioty kierunkowe: gramatyka opisowa, fonetyka praktyczna, wstęp do językoznawstwa, historia krajów niemieckiego obszaru językowego, krajoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego, wiedza o literaturze i kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, teoretyczne podstawy uczenia się, wiedza o akwizycji i nauce języków, seminarium dyplomowe.


Przedmioty specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej: tłumaczenia ustne, tłumaczenia pisemne, tłumaczenie tekstów fachowych, podstawy translatorskie, notacja translatorska.


Absolwent specjalności uzyskuje tytuł licencjata. Po I roku studiów studenci mają możliwość wyboru specjalizacji nienauczycielskiej – translatorskiej, obsługa ruchu turystycznego lub obsługa biznesu.

Absolwent posiada ogólne wykształcenie filologiczne w zakresie nauk o języku, literaturze i kulturze,  posiada wiedzę i umiejętności w zakresie języka niemieckiego w mowie i w piśmie, osiągając poziom zbliżony do kompetencji rodzimego użytkownika języka co jest równoznaczne z osiągnięciem kompetencji komunikacyjnej na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent posiada kompetencje do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, jak również w jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Po I roku student wybiera jedną spośród specjalizacji:

  • nauczycielska,
  • translatorska.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top