|   EN

Aktualności

Zdjęcie prof. AJP dr hab. Beaty OrłowskiejDziekan Wydziału Administarcji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska w rozmowie z redaktorem Robertem Borowym z Echa Gorzowa o wysokiej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku "bezpieczeństwo narodowe".

Cała rozmowa dostępna w linku poniżej:

http://www.echogorzowa.pl/news/2/trzy-pytania-do/2021-01-18/nasi-absolwenci-sa-atrakcyjni-na-rynku-pracy-29488.html

Zdjęcie przedstawia studentów Akademii im. Jakuba z ParadyżaPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r. przyznało ocenę pozytywną dla kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Przyznana na 6 lat akredytacja podkreśla, że kierunek prowadzony jest na bardzo wysokim poziomie.

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża  


  W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 informuję, że istnieje możliwość wykonania szczepień dla następujących pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, skalsyfikowanych w następujących grupach:

 1. grupa „zero”:
  1. nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia – profil praktyczny;
  2. studenci kształcący się na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia – profil praktyczny;
  3. pracownicy centralnych jednostek administracyjnych i jednostek administracyjnych wydziałów, w tym:

      - Dział Administracyjny (obsługa – z wyłączeniem DS1),

      - Dział Kadr,

      - Dział Kwestury (Sekcja Płac),

      - Dział Organizacyjno-Prawny (Kancelaria Główna),

      - Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

      - Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

      - Sekretariat Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

      - Zespół Dziekanatów;

 1. grupa „pierwsza”:
  1. nauczyciele akademicy prowadzący zajęcia na kierunkach nie przypisanych do dyscypliny nauki farmaceutyczne, medyczne oraz nauki o zdrowiu;
  2. pracownicy centralnych jednostek administracyjnych i jednostek administracyjnych wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych nie sklasyfikowanych w grupie „zero”.

W celu zgłoszenia do programu szczepień należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 (pracownicy AJP) albo załącznik nr 2 (studenci AJP) do komunikatu, w następujących terminach:

 1. do dnia 13 stycznia 2021 r. pracownicy i studenci sklasyfikowani w grupie „zero”;
 2. od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. pracownicy sklasyfikowani w grupie „pierwszej”;

na adres poczty elektronicznej kanclerz@ajp.edu.pl lub bezpośrednio do skrzynki podawczej, wystawionej przed sekretariatem kanclerza, pokój nr 206,
w budynku głównym Rektoratu AJP przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracownicy, którzy dokonali zgłoszeń:

1) w podmiotach leczniczych, w których są zatrudnieni proszeni są o niezgłaszanie się na szczepienie po raz drugi za pośrednictwem AJP;

2) w AJP, zostaną przypisane do szpitala węzłowego właściwego ze względu na siedzibę AJP – z wyłączeniem pracowników spoza województwa lubuskiego, którzy zostaną przypisani do szpitala węzłowego miejsca zamieszkania.

                Jednocześnie informuję, że szczepienia będą wykonywane w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta 1.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 1/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża


    W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 11 stycznia br. do dnia 17 stycznia br., przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

   Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

      Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie tradycyjnej. 

      Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Komunikat Nr 1/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża


    W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 11 stycznia br. do dnia 17 stycznia br., przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

   Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

     Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie tradycyjnej. 

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

podziękowanie za udział w akcji Pola Nadziei 2020/2021JM Rektor AJP, Koordynator akcji, wykładowcy oraz studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża otrzymali podziękowania za zaangażowanie i ofiarność

Lubuskie WawrzynyWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają do udziału w 27. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 16. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 8. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

 

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.wawrzyny.norwid.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=329:lubuskie-wawrzyny-2020&catid=79&Itemid=435

 

Back to top