W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym poziomie studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce to 2 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Student może wyjechać do partnerskiej instytucji lub innej zagranicznej instytucji, którą samodzielnie znajdzie, i której przedmiot działalności będzie zbieżny z profilem studiów studenta. Może to być przedsiębiorstwo/firma, placówka naukowo-badawcza, organizacja non-profit albo innego typu instytucja np. biblioteka, szpital, muzeum, szkoła wyższa posiadająca Kartę Uczelni Erasmusa, jednostka administracji lokalnej lub centralnej mieszczącej się w innym kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Praktyki Erasmus+ nie można zrealizować w polskiej placówce dyplomatycznej, instytucji Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej programami UE.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się wiosną w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Podstawowe kryteria kwalifikacji to zgodność praktyki z kierunkiem studiów, średnia ocen i znajomość języka obcego, w którym odbędzie się praktyka.

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może być realizowany przez absolwenta Uczelni jednak priorytetowo traktowani będą studenci wyjeżdżający w trakcie studiów. Wyjazd absolwenta na praktykę może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a długość pobytu na praktyce jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów a nie po uzyskaniu statusu absolwenta.

Przed wyjazdem należy uzgodnić indywidualny program praktyki w formie dokumentu „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Traineeships) zatwierdzanego przez studenta, instytucję przyjmującą i naszą uczelnię.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach na praktykę do poszczególnych krajów wynoszą:

- w roku akademickim 2017/2018

1. 600 euro - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;

2. 550 euro - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;

3. 450 euro - Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

w roku akademickim 2018/2019

1. 600 euro - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;

2. 550 euro - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;

3. 500 euro - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci posiadający prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w Uczelni otrzymują "dodatek socjalny", który wraz z kwotą stypendium będzie wypłacany w złotówkach z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W roku akademickim 2017/2018 "dodatek socjalny" z budżetu POWER wynosi 861 zł miesięcznie, w roku akademickim 2018/2019 "dodatek socjalny" wyniesie 862 zł.
 

UWAGA! Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy na praktykę w roku akademickim 2018/2019. Zasady rekrutacji oraz niezbędne dokumenty w plikach do pobrania poniżej. Termin przyjmowania zgłoszeń: 18.05.2018 r. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (13-18 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów na praktykę w r.a. 2018/2019 (w rozdziale II) NOWE!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2018-19.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę w r.a. 2018/2019 NOWY!

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta PRAKTYKA 2017-18.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktykę w r.a. 2017/2018

Pobierz plik (72-17 ZR załącznik - zasady finansowania Erasmus+ 2017-2018.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2017/18

Pobierz plik (Learning-agreement_traineeships_form_final_2017.docx) Porozumienie w sprawie praktyk (Learning agreement for traineeships)

Pobierz plik (LA praktyki wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie praktyki

Pobierz ten plik (na www o praktyce stud. Erasmus+ moje.pdf) Oferty praktyk

Lokalizacja

Kontakt

Back to top