|   EN

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia czasu studiowania. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus+ i LLP-Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w roku akademickim 2019/2020 wynoszą:

  1. 450 euro - Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy;
  2. 400 euro - Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w naszej uczelni będą otrzymywali dodatkowo w roku akademickim 2019/2020 oprócz wyżej wspomnianych stawek 856 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Stypendium dla studentów posiadających stypendium socjalne w naszej uczelni będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

 

UWAGA!

Trwa rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do partnerskich uczelni w krajach programu w roku akademickim 2020/2021.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty i lista uczelni partnerskich w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2020/2021 NOWE

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta STUDIA 2020-21.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia 2020/2021

Pobierz plik (Porozumienie o programie studiów 2019.docx) Porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies)

Pobierz plik (LA wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie studiów

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (51-19 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+.pdf) Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2019/20

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Back to top