|       |  EN

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie. Okres ten zostaje zaliczony jako integralna część studiów w naszej uczelni i nie spowoduje wydłużenia czasu studiowania.

Student kwalifikowany jest na jeden semestr studiów w ramach umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez AJP z uczelniami zagranicznymi w programie Erasmus+.

Wyjeżdżać można najwcześniej po ukończeniu I roku studiów. Rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, przeważnie wczesną wiosną. Podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen i znajomość języka obcego, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Przed wyjazdem należy podpisać „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement). Dokument ten zawiera wykaz przedmiotów, jakie student zobowiązuje się zaliczyć za granicą. Zatwierdzają go trzy strony: student, uczelnia przyjmująca i nasza uczelnia.

Na zrealizowanie wyjazdu student dostaje stypendium z budżetu programu Erasmus+, które jest wypłacane z góry przed wyjazdem.

Stawki miesięcznego stypendium przy wyjazdach do poszczególnych krajów w roku akademickim 2021/2022 wynoszą:

  1. 500 euro - Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Niemcy, Włochy;
  2. 450 euro - Czechy, Litwa, Słowacja, Węgry.

Jest to dofinansowanie przeznaczone na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju. W czasie pobytu na stypendium Erasmusa+ kontynuowana będzie wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem (np. stypendium rektora).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w naszej uczelni będą otrzymywali dodatkowo w roku akademickim 2021/2022 oprócz wyżej wspomnianych stawek 250 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu na studiach. Stypendium dla studentów posiadających stypendium socjalne w naszej uczelni będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne. Stypendium dla studentów niepełnosprawnych będzie finansowane z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) i wypłacane w złotówkach.

 

UWAGA!

Rozpoczęła się rekrutacja studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do partnerskich uczelni w krajach programu w roku akademickim 2021/2022.

Dokumenty przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania miejsc/stypendiów.

Zasady rekrutacji, niezbędne dokumenty i lista uczelni partnerskich w plikach do pobrania poniżej. Dokumenty należy składać u koordynatora programu Erasmus mgr Aleksandry Piotrowiak, ul. Teatralna 25, bud. 1, pokój 109, w godzinach 8:00 – 15:00 (koordynator@ajp.edu.pl, tel. 95 721 60 70).

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (24-21 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+ 2021-2022.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2021/2022 NOWE

Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy studenta STUDIA 2021-22.docx) Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia 2021/2022

Pobierz plik (Porozumienie o programie studiów 2019.docx) Porozumienie o programie studiów (Learning agreement for studies)

Pobierz plik (LA wskazówki.pdf) Wskazówki do Porozumienia o programie studiów

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Back to top