Każdy student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów odbywanych w Akademii im. Jakuba z Paradyża lub innej uczelni       Pobierz plik (załącznik nr 3 - oświadczenie studenta.doc) załącznik nr 3

I.    stypendium socjalne

 • wniosek o stypendium socjalne  Pobierz plik (załącznik nr 1 - wniosek o stypendium socjalne.doc)  załącznik nr 1                       
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie studenta i członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku 2015,  Pobierz plik (wzór oświadczenia o dochodzie.docx) wzór oświadczenia o dochodzie.docx
 • zaświadczenie albo oświadczenie studenta i członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2015, Pobierz plik (wzór oświadczenia o wysokości składek.docx) wzór oświadczenia o wysokości składek.docx
 • oświadczenie studenta i członków rodziny o osiągniętych innych dochodach niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2015   Pobierz plik (załącznik nr 2 - oświadczenia członków rodziny.doc)  załącznik nr 2
 • oświadczenie studenta i członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2015  Pobierz plik (załącznik nr 2 - oświadczenia członków rodziny.doc) załącznik nr 2
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2015, Pobierz plik (wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.docx) wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.docx
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku 2015,

oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu, zależnie od sytuacji rodzinnej studenta, m. in.:

 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, Pobierz plik (wzór zaświadczenia-oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.docx) wzór zaświadczenia-oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.docx
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, Pobierz plik (wzór zaświadczenia-oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.docx) wzór zaświadczenia-oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.docx
 • odpis zupełny lub skrócony akt zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a)      zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

b)      informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na  pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'';

II.  stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

III. stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 • wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  Pobierz plik (załącznik nr 5 - wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.doc) załącznik nr 5                                                
 • w przypadku posiadania osiągnięć naukowych lub wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – publikacje, dyplomy, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ich uzyskanie w poprzednim roku akademickim;

IV. zapomoga:

 • wniosek o przyznanie zapomogi  Pobierz plik (załącznik nr 6 - wniosek o zapomogę.doc)  załącznik nr 6                                    
 • dokumenty, zaświadczenia lub inne potwierdzenie sytuacji, w jakiej znalazł się student z przyczyn losowych.

W/w wzory zaświadczeń i oświadczeń określone są w załącznikach do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz.2284).

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top