|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

W dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 17.00 odbędzie się webinarium pt. „Der föderale europäische Bundesstaat?” odnoszące się do treści umowy koalicyjnej. pt. „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP”

Organizatorami wydarzenia są:

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża (AJP), Wydział

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP

 Oddział Gorzowski Polskiego Towarzystwa

Studiów Europejskich.

Moderator – prof. dr hab. Zbigniew Czachór

W dniach 14-16 grudnia 2021 r. studenci WAIBN wzięli udział w webinariach/warsztatach, prowadzonych przez prelegentki z Izraela związane z Uniwersytetem Bar Ilana w Izraelu oraz z Centrum „Mashmaut”: Leę Ganor, Hanę Oral, Inbal Raz.

Warsztaty mogły się odbyć dzięki dofinasowaniu Samorządu Województwa Lubuskiego dla Studenckiego Koła Naukowego Historii Prawa, Administracji i Myśli Politycznej.

W dniu 14 grudnia br. z udziałem żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku  oraz w Afganistanie , przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski oraz Lubuskiej Młodzieżowej Akademii Bezpieczeństwa odbyła się debata pt.,,Polska jako aktywny uczestnik stosunków międzynarodowych.  Polskie Misje Wojskowe w Iraku i w Afganistanie”

Polskie Siły Zbrojne uczestniczą w misjach międzynarodowych od 1953 roku. Od tego czasu w ponad 89 operacjach wzięło udział ponad 120 tysięcy żołnierzy i personelu wojskowego. Dzięki uczestnictwu żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach poza

granicami kraju Polska jest aktywnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych i wnosi swój wkład w umacnianie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Podczas debaty podoficerowie Wojska Polskiego: pan Waldemar Skoneczny oraz pan Paweł Kociela przedstawili relacje z pobytu na misjach wojskowych w Iraku i w Afganistanie.

Debata została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski oraz Lubuską Młodzieżową Akademię Bezpieczeństwa.

Debacie prowadzonej przez dra Piotra Krzyżanowskiego przysłuchiwali się studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Fot. 5Fot. 6

 

Komunikat Nr 22/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 17 grudnia br. do dnia 22 grudnia br., czyli do przerwy świątecznej (trwającej od dnia 23 grudnia br. do dnia 9 stycznia 2022 r.), zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba
z Paradyża, z kształcenia w trybie hybrydowym na kształcenie w trybie zdalnym, o którym mowa w Komunikacie Nr 17/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w AJP.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 18/140/2021 Rektora AJP z dnia 9 września 2021 r. w sprawie funkcjonowania AJP w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana w sytuacjach szczególnych pomocniczo do prowadzenia zajęć.

Począwszy od dnia 10 stycznia 2022 r. zmienia się formę kształcenia w trybie zdalnym, na kształcenie w trybie hybrydowym, według wcześniej przyjętego planu na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Plakat z informacjami o konferencji OD STEREOTYPÓW DO NIENAWIŚCI; HEJT W PERSPEKTYWIE INTERDYSCYPLINARNEJ                      Katedra Prawa i Integracji Europejskiej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz ze Współorganizatorami (Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się wykład prof. Angeli Marii Romito z Università degli studi di Bari Aldo Moro dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Tytuł wykładu: The impact of the new pact on migration and asylum on unaccompanied minors. Wykład będzie w formule on-line.
Link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRhMjVkMDctYjc3MS00NThj
LThmNGQtMGNjNjNlMDhkOTNk%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22f4a5ffd3-f1a0-45e0-9ac4-f0215ecc7839%22%7d

Back to top