|       |  EN

nowośćWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża otrzymał pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie i prowadzenie studiów o profilu praktycznym I i II stopnia na kierunku zarządzanie.

Wydział Ekonomiczny kształci studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Współpraca z przedsiębiorstwami, organizacjami okołobiznesowymi i jednostkami samorządowymi przyczyniła się do powstania idei studiów o profilu praktycznym w zakresie zarządzania. Koncepcja ta została pozytywnie zaopiniowania przez członków Konwentu WE oraz inne podmioty będące przedstawicielami szeroko pojętej sfery gospodarczej. Ponadto wypracowane rozwiązania dydaktyczne pozostają w ścisłym powiązaniu z obszarami badawczymi pracowników naukowych Wydziału, co gwarantuje łączenie praktycznego charakteru studiów z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie zarządzania i nauk pokrewnych.

Studia I stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym dostarczą studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do istoty, roli, funkcji, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji różnego typu, a także wiedzy warunkującej skuteczne zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia rynkowego. Ponadto absolwent posiądzie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik metod ich rozwiązywania oraz będzie przygotowany do potrzeb rynku pracy w zakresie gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i pełnienia poszczególnych ról menedżerskich w różnych jednostkach organizacyjnych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; będzie również mógł kontynuować studia (http://ajp.edu.pl/oferta-studiow/studia-i-stopnia-licencjackie/5520-zarzadzanie-profil-praktyczny-nowosc.html )

Natomiast studia II stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym dostarczą studentowi specjalistyczną i profesjonalną wiedzę z zakresu najnowszych i najważniejszych trendów w naukach o zarządzaniu oraz naukach pokrewnych, w szczególności w odniesieniu do problemów funkcjonowania organizacji w niejednolitych warunkach współczesnej gospodarki, a także zaawansowanej wiedzy z zakresu innowatorskich przedsięwzięć o różnym charakterze warunkujących skuteczne zarządzanie organizacją. Absolwent studiów II stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym posiadać będzie  umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach różnego typu oraz doboru odpowiednich technik i metod ich rozwiązywania. Jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy na różnych szczeblach organizacji oraz podejmowania wyzwań badawczych i studiów III stopnia (http://ajp.edu.pl/oferta-studiow/studia-ii-stopnia/5521-zarzadzanie-profil-praktyczny-nowosc.html )

 

Rekrutacja: https://ehms.ajp.edu.pl/e-rekrutacja/standard/

 

Back to top