|       |   EN

Badania naukowe AJP

Realizujący: dr Małgorzata Czabańska-Rosada, dr Arkadiusz Kalin, prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska

Celem jest  przygotowanie opracowań oraz bazy bibliograficznej, wymiana doświadczeń z innymi ośrodkami akademickimi i edukatorami pogranicza. Uzyskane wyniki są wykorzystywane do udoskonalania warsztatu dydaktycznego, zwłaszcza w dydaktyce pogranicza polsko-niemieckiego.

Realizujący: dr Magdalena Witkowska

Celem jest poszerzenie wiedzy na temat dokonywania refleksji przez przyszłych nauczycieli języka angielskiego oraz kształcenia ich refleksyjności.

Realizujący: dr Dorota Skrocka

Celem jest wskazanie konsekwencji utrwalonej krzywdy i pielęgnowanej traumy oraz znaczenia edukacji dotyczącej umiejętności przebaczenia.

Realizujący: dr Jolanta Gebreselassie

Celem badań jest dostarczenie informacji o realizacji działań w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy w przedszkolach i szkołach podstawowych, rozpoznanie oczekiwań i potrzeb nauczycieli związanych z prowadzeniem działań w zakresie profilaktyki zaburzeń mowy, diagnoza kompetencji językowych słuchaczy UTW i ich wiedzy na temat związanych z wiekiem możliwych zmian (zagrożeń) w zakresie komunikacji werbalnej, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących prowadzenia działań w zakresie skutecznej profilaktyki zaburzeń mowy.

Realizujący: dr Aneta Baranowska

Celem badań jest poznanie doświadczeń biograficznych imigrantów, mających miejsce przed ich przyjazdem do Polski oraz w trakcie pobytu, scharakteryzowanie personalnie definiowanych uwarunkowań integracji badanych imigrantów w Polsce oraz jakości profesjonalnych i nieprofesjonalnych działań pomocowych i wspierających świadczonych imigrantom przed emigracją do Polski i po niej, a także sposobu, w jaki działania te wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe za granicę oraz funkcjonowanie w różnych aspektach życia w kraju przyjmującym.

Realizujący: dr Anna Dobrychłop

Celem projektu badawczego jest diagnoza ogólnej wartości poczucia koherencji studentów z niepełnosprawnością, a także stosowanych przez nich głównych strategii radzenia sobie ze stresem. Planowane badanie ma również wskazać, czy występują różnice między poczuciem koherencji wśród studentów z niepełnosprawnością a wśród studentów pełnosprawnych. Celem praktycznym planowanych badań jest próba określenia czynników wpływających na poczucie koherencji studentów z niepełnosprawnością, a także przygotowanie wskazówek dotyczących działań podnoszących wartość ich poczucia koherencji. Drugim problemem badawczym jest funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Back to top