|       |   EN

Badania naukowe AJP

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego współpracuje z Instytutem Nanotechnologii i Nanobiologii AJP w zakresie wspólnych badań w obszarze bezpieczeństwa zdrowotnego.

 Działalność badawcza

Celem badań jest opracowanie nowej koncepcji doskonalenia funkcjonowania systemu operacyjno – rozpoznawczego w zwalczaniu przestępczości w Polsce w ramach systemu bezpieczeństwa wewnętrznego zgodnego z postanowieniami aktów prawnych krajowych i międzynarodowych. Wśród badanych elementów jest dokonanie analiz porównawczych danych statystycznych przestępstw stwierdzonych w odniesieniu do ich wykrywalności i ustalonych sprawców w aspekcie funkcjonalności versus dysfunkcjonalności aktualnego systemu operacyjno-rozpoznawczego. Wyniki badań pozwolą określić wymagania funkcjonalne systemu operacyjno – rozpoznawczego w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Zadanie realizowane przez dr inż. Robert Maciejczyk

Celem badania jest poznanie zachowanego w Archiwum Państwowym w Gorzowie Wielkopolskim orzecznictwa Sądu Okręgowego w Gorzowie w sprawach o przestępstwa przewidywane przez tzw. mały kodeks karny. Przestępczość polityczna stanowiła szczególny obszar represji karnej w początkach Polski Ludowej. Wyniki badań umożliwią skonfrontowanie orzecznictwa gorzowskiego sądu okręgowego z orzecznictwem innych sądów okręgowych dotyczącym tego samego typu czynów zabronionych.


Zadanie realizowane przez dr Karola Siemaszko

Celem zadania jest analiza orzecznictwa karnego sądów okręgowych działających na Środkowym Nadodrzu w pierwszym powojennym okresie pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem materialnym i formalnym. Celem badania jest także poznanie cech socjo – demograficznych podsądnych takich jak wiek, płeć, wykształcenie. W ramach powyższego zadania badawczego prowadzono kwerendę archiwalną w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze oraz Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Zadanie badawcze realizowane przez dr Karola Siemaszko

Podejmowane w zakresie badania dotyczą m.in. modeli współpracy międzypaństwowej, powstałych i stosowanych w Unii Europejskiej, wpływu Unii Europejskiej na szereg dziedzin istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczeństw i przyszłości państw Europy, przyszłości współpracy w regionie Europy we wszystkich kluczowych aspektach.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Badania wpisują się w rozwój nauki o prawach człowieka w Polsce oraz mają wpływ na praktykę działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Stanowią wkład do nauki prawach człowieka w wymiarze uniwersalnym i regionalnym. Istotnym ich elementem jest próba określenia wpływu międzynarodowych rozwiązań prawnych wynikających ze zobowiązań RP na praktykę postępowania organów państwa, w tym na Krajowy mechanizm prewencji.

Realizujący: prof. AJP. dr hab. Witold Sobczak

Back to top